A/H STUVEHØJGAARD

Velkommen til vores hjemmeside

Efter gældende praksis skal udbetalingen af medlemsindskuddet beskattes.

Beskatningen skyldes, at udbetaling af medlemsindskud (nedsættelse af indskud) sidestilles med nedsættelse af et selskabs kapital.

Det kan virke mærkeligt, da indskuddet er foretaget med beskattede midler hos det enkelte medlem.

I forbindelse med nedsættelsen/udbetalingen til medlemmerne, skal bestyrelsen meddele samtlige medlemmer, at de selv er forpligtede til at foretage denne indberetning på deres selvangivelse for 2017. Da der er ikke krav om, at foreningen skal foretage indberetning af nedsættelsen til SKAT efter Skattekontrolloven § 9 b, stk. 2.  

Venlig hilsen

Morten Lønsbo 

Revisor, cand.merc.aud.  


HAVE TIL SALG

14. maj 2017

Der er aktuelt 1 have til salg.

Ved Bålpladsen 75

Kom forbi og kig!

Se mere under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---


OPLYSNING OM REFUNDERING AF TILSLUTNINGS AFGIFTEN FRA KLOAKERINGEN OG AFREGNING AF VANDREGNSKAB FOR 2016.

PÅ GENERALFORSAMLINGEN 25. APRIL BLEV DET BESLUTTET AT TILBAGEBETALE BELØBET FOR DEN AFSLUTTEDE SAG MOD KLOAKERING BALLERUP.  BELØBET BLEV PÅ I ALT DKK 5.000,- PR HAVE.

VANDREGNSKAB FOR DEN ENKELTE HAVE FOR 2016 VIL SAMTIDIGT BLIVE TILBAGEBETALT ELLER OPKRÆVET, AFHÆNGIG AF FORBRUG  

OBS: REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN OG VANDREGNSKAB FOR 2016 BLIVER FORDELT I JERES POSTKASSER INDEN 25. MAJ.

MEN INDEN BEDES I BEMÆRKE FØLGENDE OMKRING TILBAGEBETALINGEN!

1.HVIS DU ER TILMELDT BETALINGS SERVICE .

Så vil du automatisk få de DKK 5.000,- indsat på din konto via Betalingsservice pr. 1. juni 2017, og udlignet med dit vandforbrug i 2016.

2.HVIS DU IKKE ER TILMELDT BETALINGSSERVICE, MEN BETALER VIA GIROKORT.

Så skal vi bruge din Bankkonto for at kunne overføre beløbet til dig.

Du kan gøre en af følgende 2 ting:

1)Aflevere din Bankkonto til Steen på kontoret i Fælleshuset søndag den 07. maj mellem kl. 10.00 og 11.00.

2)Eller senest 10. maj sende dit navn, adresse, Hus nr. og Bankkonto nr. til Stuvehøjgårds kasserer Annelise Hansen på anneliseegaa@gmail.com

 

OBS: Hvis du ikke gør dette inden de nævnte datoer, så kan pengene først blive afregnet/udlignet med næste kvartals haveleje.

Og vi henstiller til dig, at du opretter Betalingsservice fremover.
Facebook siden

 https://www.facebook.com/groups/1650488661922099/

Sven klubben

 https://www.facebook.com/groups/211800259303802/FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING

14. april 2017

Forslag til Generalforsamling den 25. april 2017

udover fremsendt med indkaldelse.

 

Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag til § 12.2 trækkes tilbage.

 

Rettelse af bestyrelsens forslag til ordensregler §17 – teksten skal rettelig være:

Det er ikke tilladt at holde høns, kaniner og lignende husdyrhold på havelodderne.

Det er tilladt at have maksimum 2 hunde pr. havelod. Hunde skal føres i snor på Stuvehøjgaards arealer, plus deres efterladenskaber skal samles op. Katte skal være neutraliseret og kun opholde sig her sammen med ejeren.

 

 

Forslag fra Bestyrelsen til udvidelse af Ordensreglerne:

Ny § 27

En andelshaver skal igangsætte byggeri af hus på en ubebygget grund inden 2 år fra købsdato eller fra startdato af nedrivning af eksisterende hus.

 

Forslag fra René Olsen og Jesper Theilade, Ved Bålpladsen 59 og 27

Opsætning af Hjertestarter v/Hovedhuset

Pris v/køb : Ca. kr. 15.000 incl. udhængsskab - afhængigt af aktuelle tilbud + sikkerhedsudstyr. Overvågningsudstyr – ca. kr. 1.000 + drift/vedligeholdelse: Ca. 1.000 pr. år

Pris v/leje : Falck: Ca. kr. 21.000 for en 3-årig perioden. Prisen er incl. vedligeholdelse, servicetjek og uddannelse i brugen af hjertestarter.

 

Forslag fra SVEN Stuvehøjgaards VENner

Finansiering af redskabsskur mellem Garage 2 og 3 talt fra Hovedhuset

Pris: Ca. kr. 3 - 4.000 (éngangsbeløb efter regning)

Skuret foreslås sat op mellem Garage 2 og 3 talt fra Hovedhuset – langs med Garage 3, så det synsmæssigt skæmmer mindst muligt og samtidigt ikke blokerer mellemgangen. Omtrentlige mål: 200 cm x 200 cm x 70 cm (højde, bredde, dybde).

SVEN vil selv stå for opførelse, drift og vedligeholdelse.

 

Forslag fra Susanne, Ved Højen 14:

Er det muligt, at dem som måtte ønske det, at vi får vores akonto betaling til vand sat op med X kr., så vi undgår extra regninger.

 

Forslag fra Dorthe Aurvig, Ved Bålpladsen 1:

Vedtægternes paragraf 9.4.

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 28 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Jeg vil derudover foreslå, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge betingelser og priser for at sende de skriftlige indkaldelser plus eventuelle bilag til medlemmerne via E-boks.

---

12. febuar

Hermed som lovet en opdatering vedrørende arbejdet med de 12 lokalplaner for kolonihaverne i Ballerup Kommune.

 

Vi har nu fået udarbejdet eksempellokalplanen, og jeg er gået i gang med at skrive de næste lokalplaner. Udover selve det lovformelige i lokalplanerne, skal der også udarbejdes en mere beskrivende del, en masse kort og bilag og miljøscreeninger til hver af lokalplanforslagene. Jeg starter dog med lokalplanernes bestemmelser, som er det, der især er blevet drøftet på de møder, vi har holdt sidste år.

 

Jeg regner fortsat med at have forslagene klar inden sommerferien, hvorefter jeg indkalder til en samlet drøftelse i referencegruppen. Der kan vi løbe dem igennem sammen og se, om der skal ske yderligere justeringer. Når I er tilfredse, sender vi dem til politisk behandling og derefter i offentlig høring. Jeg kontakter jer, når det er ved at være tid til at booke mødet.

 

Der er ingen ændringer i den forventede tidsplan, og vi forventer fortsat, at lokalplanerne er endeligt vedtagne i ultimo 2017. Flere af jer har henvendt jer med ønsket om, at vi fremrykker processen, så de kan være færdige allerede til sommer. Herfra forstår vi jeres ønsker, men det er desværre ikke muligt at imødekomme. Normalt tager det omkring et år at producere, politisk behandle og offentligt høre en lokalplan, og her taler vi om 12 lokalplaner. Noget af indholdet kan genbruges i dem alle, men det er stadig unikke lokalplaner for unikke kolonihaveområder, og alt formalia og indhold skal kvalitetssikres og konkretiseres for hver enkelt lokalplan. Derudover har vi særligt brugt tid på inddragelsen af jer, som har skulle passe ind i jeres kalender. Sidste møde holdt vi således først i slutningen af oktober. Tidsplanen er tilpasset den forudgående proces og tidspunkterne for møderne med jer, samtidig med at vi også er nødt til at tilpasse processen, de ressourcer vi har i kommunen og de andre opgaver, vi også skal løse.

 

I er som altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I skulle have spørgsmål eller kommentarer.

 

Med venlig hilsen

 

Tarra Jane Rugård Butler

Byplanlægger, Cand.soc

Center for By, Erhverv og Miljø

   

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

 STANDERHEJSNING

8. februar 2017

Årets standerhejsning er søndag 26. marts kl. 11.00.

---

GENERALFORSAMLING

30. januar 2017

Ordinær generalforsamling af holdes 25. april 2017. Indkaldelse følger.

---   

LANDSRETTENS DOM BLIVER IKKE ANKET

4. januar 2017

Forsyning Ballerup har accepteret Landsrettens dom og har ikke søgt tredjeinstansbevilling. Dermed er sagen nu fuldt afsluttet ved domstolene.

Afgørelsen betyder, at Stuvehøjgaard ikke skal betale det af Forsyning Ballerup pålignede tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget var i størrelsesordenen 1,3 millioner kroner. 

Stuvehøjgaard har allerede i 2013 hensat beløb til betaling af tilslutningsbidrag. Dette beløb kan nu finde anden anvendelse i foreningen.

    Beslutning herom finder sted på den kommende generalforsamling.

---  

BYRETTENS DOM STADFÆSTET AF LANDSRETTEN

5. december 2016

Vi har i dag modtaget Landrettens dom i sagen som Forsyning Ballerup har anlagt mod Stuvehøjgaard.

Landsretten har stadfæstet byrettens dom, hvilket betyder, at Stuvehøjgaard ikke skal betale det supplerende tilslutningsbidrag som Forsyning Ballerup har opkrævet i forbindelse med etablering af kloakker i 2013/2014.

Forsyning Ballerup betaler sagsomkostninger til Stuvehøjgaard.

Forsyning Ballerup kan vælge at søge sagen anket til Højesteret. En ansøgning om tredjeinstansbevilling skal i givet fald indgives til procesbevillingsnævnet inden 4 uger fra dommens afsigelse.

---

ÆNDRING I BESTYRELSEN    

4. december 2016

Suppleant Thomas Bach, Stuvehøjgaards Allé 21, Have 111 er indtrådt i bestyrelsen, idet Brian Østergreen er stoppet. 

--- 

HUSK AT LUKKE FOR VAND

10. november 2016

Frosten er begyndt at bide, så det er nu på høje tid at få lukket for vand til huset.

--- 

ANKESAG OPTAGET TIL DOM

7. november 2016

Efter dagens hovedforhandling i Østre Landsret er sagen nu optaget til dom.

Dom vil foreligge 5. december 2016.

---

ANKESAG I ØSTRE LANDSRET

1. november 2016

Mandag 7. november er der hovedforhandling i Østre Landsret i sagen som Forsyning Ballerup har anlagt mod Stuvehøjgaard vedrørende opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

Stuvehøjgaard fik medhold ved Retten i Glostrup, men da Forsyning Ballerup har anket sagen, skal sagen nu behandles på ny i Landsretten.

Sagens hovedtema er, hvorvidt Forsyning Ballerup har hjemmel til at opkræve et supplerende tilslutningsbidrag i 2013, når Stuvehøjgaard allerede har betalt et tilslutningsbidrag tilbage i 2009.

Sagens substans er et tilslutningsbidrag i 2013 på godt 1,4 millioner.

---

CONTAINERGÅRDENS ÅBNINGSTIDER

2. oktober 2016

BEMÆRK! Korrigerede åbningstider.
I resten af oktober måned er åbningstiden fra kl. 11.00 til kl. 12.00.
Se også Kalender og Containergård.

---


EJENDOMSVÆRDIBESKATNING AF KOLONIHAVEHUSE

28. september 2016

Bestyrelsen anbefaler, at alle haveejere får indberettet korrekte oplysninger om deres hus til BBR.

Hvis du skulle blive mødt af et krav om ejendomsværdibeskatning af dit hus i Stuvehøjgaard, kan du henvise til denne afgørelse.

SKAT, Kundeservice, Ejendom, Korsør - J.nr.15-1832252

En haveejer i Stuvehøjgaard blev i 2014, efter at have indberettet en ombygning af sit hus til BBR, mødt med krav om ejendomsværdibeskatning.

Haveejeren har med hjælp fra foreningens advokat klaget over dette, og SKAT har efter fornyet vurdering omgjort sin afgørelse.

Huset vurderes nu igen efter princippet 'Sommerhus på fremmed grund. Forbigået ved vurdering'. Værdien sættes til nul, og der er således ikke basis for ejendomsværdibeskatning.

---

UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ STIER

15. august 2016 

Der er desværre mange steder i foreningen, hvor haveejere forsømmer vedligehold af grusstier.

Vi beder derfor alle om at være opmærksomme på at vedligeholde grusstier, så området forbliver attraktivt for alle.

---

NY LOKALPLAN PÅ VEJ

11. august 2016

Ballerup kommune er i gang med at forberede nye lokalplaner for kommunens kolonihaveområder. Dette gælder også for Stuvehøjgaard.

Se informationerne fra den 15. april 2016

Lokalplanerne er forsinkede, og de forventes først endeligt vedtaget efter sommeren 2017.

---

LEJE AF FÆLLESHUS

21. juli 2016

Bestyrelsen har vedtaget nye regler og priser for leje af fælleshuset.

Se mere under 'INFO/NYHEDER\Udlejning'.       

---

FAMILIEDAG

28. juni 2016

Foreningen holder igen i år familiedag.

Traditionen tro afholdes familiedagen den tredje lørdag i august, dvs. lørdag 20. august.

Adressen er Stuvehøjgaards Alle 58.

Nærmere info følger.

---

ER SVEN NOGET FOR DIG?

28. juni 2016

Som annonceret på generalforsamlingen er der en gruppe af haveejere, der ønsker at etablere en fællesskabsklub for haveejere i Stuvehøjgaard.

Klubbens navn er SVEN (Stuvehøjgaards Venner). Du kan læse om klubben og dens formål på de omdelte sedler.

Der afholdes stiftelsesmøde søndag 3. juli kl. 11 i fælleshuset. Alle er velkomne.

---   

FORBRUGSREGNSKAB FOR VAND

26. juni
2016

Kolonihaveforbundet har været hurtige med vores reguleringer.
De er allerede med i opkrævning for juli kvartal.


---


FORBRUGSREGNSKAB FOR VAND


22. juni
2016

Regnskabet omdeles i postkasserne i haveforeningen inden for de næste 14 dage.
Regnskabet er for perioden 01.04.2015 - 31.12.2015.

Afregning (betaling eller tilbagebetaling) foretages i forbindelse med indbetaling af haveleje for 3. kvartal til oktober. 
Der er tidligere opkrævet kr. 300,- for meget hos os alle, og dette beløb bliver også modregnet i 3. kvartal.

---

SANKT HANS

19. juni 2016

Husk at sidste chance for at købe lodder til lotteriet og for at forudbetale godteposer til børnene til festen på lørdag er i dag søndag på containerpladsen fra kl. 10 til 12.

---

EJENDOMSVÆRDIBESKATNING AF KOLONIHAVEHUSE

19. juni 2016

En haveejer i Stuvehøjgaard blev i 2014, efter at have indberettet en ombygning af sit hus til BBR, mødt med krav om ejendomsværdibeskatning.

Haveejeren har med hjælp fra foreningens advokat klaget over dette, og SKAT har efter fornyet vurdering omgjort sin afgørelse.

Huset vurderes nu igen efter princippet 'Sommerhus på fremmed grund. Forbigået ved vurdering'. Værdien sættes til nul, og der er således ikke basis for ejendomsværdibeskatning.

Hvis du skulle blive mødt af et krav om ejendomsværdibeskatning af dit hus i Stuvehøjgaard, kan du henvise til denne afgørelse. Du kan få oplyst journalnummer ved henvendelse til bestyrelsen.

---

PETANQUEBANE

12. juni 2016

  Den nye petanquebane begynder at tage form.

Banen anlægges på græsarealet sydvest for fælleshuset.

---

SOMMERFEST MED SANKT HANS BÅL

 7. juni 2016

Foreningen holder igen i år Sankt Hans fest.

Traditionen tro afholdes festen den første lørdag efter Sankt Hans, dvs. lørdag 25. juni.

Adressen er Ved Bålpladsen 43.

Vi starter kl. 19 og slutter kl. 23. Festen afsluttes med båltænding og fyrværkeri. Du kan se det fulde program på opslagene i skabene.

Salg af godteposer og lodder de næste 2 søndage på containerpladsen.

Vi håber at se mange til en hyggelig aften.

---

REPARATIONSGRUS TIL P-PLADSER

2. juni 2016

Bestyrelsen har indkøbt grus til alle p-pladser.

Gruset kan benyttes til reparation af p-plads og stier.
Gruset må ikke benyttes i egne haver.

---

VED BÅLPLADSEN 66

1. juni 2016

Ovenstående have er i dag overdraget til ny haveejer.

---

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

23. maj 2016

Referat fra årets generalforsamling omdeles i postkasser i de nærmeste dage.

Du kan allerede nu finde referatet her på siden under 'GENERALFORSAMLING\2016'.

---

STOR AKTIVITET MED HAVEOVERDRAGELSER       

7. maj 2016

Se haver til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE\Kolonihaver til salg'.

Se hvordan du sætter din have til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE\Vurdering og salg'. 

---

HAVER TIL SALG

17. april 2016

Der er aktuelt 4 haver i salg.

Ved Bålpladsen 57
Ved Bålpladsen 66
Stuvehøjgaards Allé 33
Stuvehøjgaards Allé 63

Kom forbi og kig!

Se mere under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---

BYGGETILLADELSER

15. april 2016

Det igangværende arbejde med lokalplanerne vil influere på muligheden for at opnå byggetilladelse. En byggetilladelse fra bestyrelsen er en forudsætning for at igangsætte både nybyggeri og ombygninger. Det er vigtigt, at du respekterer dette.

I perioden frem til lokalplanerne sendes i offentlig høring gælder den oprindelige deklaration fortsat, og eventuelle byggetilladelser vil blive administreret i henhold til denne.

I perioden mens lokalplanerne er i høring gælder den oprindelige deklaration ikke.

Der kan derfor ikke udstedes byggetilladelser i denne periode.

Hvis du planlægger byggeri i denne periode, er det derfor vigtigt, at du indsender ansøgning til bestyrelsen, inden de nye lokalplaner sendes i høring.

Når de nye lokalplaner er vedtaget (forventeligt primo 2017), vil byggetilladelser blive administreret i henhold til den nye lokalplan for Stuvehøjgaards område.

Du må således vente til næste år, hvis du ønsker at udnytte de forventeligt lempeligere byggeregler.

---

NY LOKALPLAN PÅ VEJ

15. april 2016

Ballerup kommune er i gang med at forberede nye lokalplaner for kommunens kolonihaveområder. Dette gælder også for Stuvehøjgaard.

Bestyrelsen skal på møde med Ballerup kommune 3. maj 2016 forelægge foreningens ønsker.

Efter kommunens sagsbehandling hen over sommeren vil lokalplanerne blive udsendt i offentlig høring. Dette vil forventeligt ske ved udgangen af september 2016.

Når høringsperioden er overstået, vil lokalplaner blive endeligt vedtaget. Dette forventes i de første måneder af 2017.

Som tidligere annonceret forventes de nye lokalplaner at tillade større bebyggelse end den nuværende deklaration for området.

---

HURTIG EKSPEDITION

10. april 2016

I går annoncerede vi nedenstående have til salg. I dag er der fundet en køber.

---

HAVER TIL SALG

9. april 2016

Stuvehøjgaards Allé 52

Se flere billeder og andre haver til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'

---

HAVER TIL SALG

6. april 2016

Der er nu fundet en køber til Ved Bålpladsen 66.

Hvis du ønsker at købe have i Stuvehøjgaard, kan du se flere haver på vej i salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---

STOR INTERESSE FOR KØB AF HAVER

4. april 2016

Vi oplever stor interesse for køb af have hos Stuvehøjgaard. Det er derfor et godt tidspunkt, hvis du ønsker at sælge.

Hvis du ønsker at sælge din have, så skriv til salg@kolonihave.dk (med kopi til stuvehoejgaard@gmail.com ). Vedhæft gerne et par billeder af huset, så vi kan lægge dem på hjemmesiden.

Du kan se liste med haver til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

Foreningen fører ikke venteliste.       

---

FORELØBIGT REFERAT AF GENERALFORSAMLING

31. marts 2016
(6. april 2016)


Nedenfor et kort referat af generalforsamling afholdt tirsdag 29. marts 2016.

Formelt referat udsendes til alle andelshavere senere.

1. Valg af dirigent

Torben Johannesson blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 63 andelshavere var mødt.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Torben Johannesson gennemgik den udsendte beretning og besvarede spørgsmål.

3. Årsrapport og værdiansættelse

Revisor gennemgik årsrapport, som efterfølgende blev godkendt af forsamlingen. Der blev konstateret et par meningsforstyrrende tekstfejl i rapporten. Dette rettes i forbindelse med udsendelse af referat.

4. Budget

Revisor gennemgik budget, som efterfølgende blev godkendt af forsamlingen. Haveleje fortsætter som kr. 2.000 per kvartal. Der blev konstateret en meningsforstyrrende fejl i budgettet. Dette rettes i forbindelse med udsendelse af referat.       

5. Forslag fra bestyrelsen

a. Forslag om indkøb af supplerende vejskilte blev vedtaget.

b. Forslag om renovering af legeplads på Stuvehøjgaards Allé blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

c. Forslag om opstilling af rovfuglefoderplads blev vedtaget.

d. Forslag om tilskud til etablering af petanquebane blev vedtaget.

e. Forslag om tilladelse til hønsehold blev forkastet.

7. Valg til formand og kasserer

Steen Rejnegaard blev valgt til ny formand frem til næste ordinære valg i 2017.

Annelise Egaa Hansen blev genvalgt til kasserer.

8. Valg til bestyrelsen

Henrik Frost, Thorleif Rasmussen og Brian Østergreen blev genvalgt til bestyrelsen.

Derudover består bestyrelsen af Pia Meyer Sørensen og Henning Birch Hansen.

Som suppleanter valgtes Rikke Løber Meincke (Ved Bålpladsen 78) og Thomas Christian Bach (Stuvehøjgaards Allé 21).

9. Valg af administrator

Kolonihaveforbundets foreningsadministration blev genvalgt som administrator.

10. Eventuelt

Der henvises til det kommende formelle referat.

---

STANDEREN HEJST

27. marts 2016

Så er standeren hejst, og vi er klar til en ny sæson.

Vi ønsker alle et godt haveår.

---

ÅBNING AF CONTAINERPLADS

26. marts 2016

Containerpladsen har første åbningsdag søndag 3. april.

---

STANDERHEJSNING

26. marts 2016

Årets standerhejsning er søndag 27. marts kl. 11.00.

---

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING

14. marts 2016

(19. marts 2016)

Der er indkommet 3 forslag til årets generalforsamling.

1. Der foreslås opsat et foderbræt til rovfugle ved bålpladsen.

2. Der foreslås etableret en klub for Stuvehøjgaards medlemmer.

3. Der foreslås at det tillades at holde høns (dog maksimum 6 høns og ingen haner).

Du kan læse de fulde forslagstekster og begrundelser under 'BESTYRELSEN/SIDSTE NYT'  her på siden. Sidste frist for at indsende forslag til generalforsamlingen var 15. marts 2016.

---

HUS TIL SALG

11. marts 2016

Foreningen har en andel til salg på adressen Ved Bålpladsen 66.

Vurderingssummen er kr. 233.361. Hertil skal tillægges andel på kr. 99.950.

Hvis du er interesseret og ønsker at besigtige huset, så skriv til foreningen på stuvehoejgaard@gmail.com

---

GENERALFORSAMLING

24. februar 2016

Indkaldelse til generalforsamling er på vej med posten. Generalforsamling afholdes 29. marts 2016.

---

PROCEDURE FOR SALG AF HAVER

22. februar 2016

Overdragelse af haver håndteres nu fuldt ud af vor administrator.

Du kan læse den nye procedure for overdragelse af haver her på siden under 'KØB/SALG KOLONIHAVE\Vurdering og salg'.

---

HUS TIL SALG

12. februar 2016

Foreningen har en andel til salg på adressen Ved Bålpladsen 66.

Nærmere information følger, når hus og have er blevet vurderet.

---

AFGØRELSE I PROCESBEVILLINGSNÆVNET

9. februar 2016

Procesbevillingsnævnet har afvist modparts ansøgning om at lade Østre Landsrets afgørelse i eksklusionssagen vedrørende Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) prøve ved Højesteret.

Sagen har dermed definitivt nået sit endeligt ved domstolene.

---

GENERALFORSAMLING

8. februar 2016

Ordinær generalforsamling afholdes 29. marts 2016. Indkaldelse følger.

---

EKSKLUSIONSSAG AFSLUTTET I FOGEDRETTEN

8. februar 2016

Foreningen har i dag i fogedretten modtaget nøgler til huset. Når vurdering er gennemført, vil huset blive sat til salg.

Salg vil blive annonceret her på siden indenfor et par uger.

--- 

ANKESAG BERAMMET

20. januar 2016

Forsyning Ballerup har som tidligere orienteret anket Byrettens afgørelse til Landsretten.

Sagen er nu berammet til hovedforhandling ved Østre Landsret 7. november 2016.

---

EKSKLUSIONSSAG I FOGEDRETTEN

8. januar 2016
(20. januar 2016)

Foreningen har indbragt eksklusionssagen vedrørende Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) for Fogedretten for derigennem at få effektueret Landsrettens afgørelse.

Sagen er berammet til 8. februar 2016

---

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

23. december 2015

Bestyrelsen takker for i år og ønsker alle haveejere en glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn til sæson 2016. Der er standerhejsning søndag 27. marts 2016.        

---

STUVEHØJGAARD VANDT I LANDSRETTEN

23. december 2015

Stuvehøjgaard fik en tidlig julegave, da Landsretten i dag afsagde dom i ankesagen, som haveejer Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) havde anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion.

Landsretten stadfæstede Byrettens dom, som betyder at foreningen har fået medhold i, at eksklusionen var berettiget.

Haveejer har herefter 14 dage til at fraflytte haven.

Vi er rigtig glade for, at denne sag nu er nået til vejs ende.

---

ALT UDSOLGT !

21. december 2015

Vi har i den seneste måned haft 3 haveoverdragelser, og der er nu aktuelt ingen ledige haver til salg i foreningen.

---

ADMINISTRATIONSAFTALE FORNYET

15. december 2015

Bestyrelsen har fornyet administrationsaftalen med Kolonihaveforbundets Foreningsadministration.

Samtidig er aftalen blevet udvidet, så alle salg og overdragelser fra nytår håndteres af administrator. Denne del af aftalen er dog foreløbigt begrænset til 6 måneder.

Vi vil snarest her på siden informere om den nye procedure, når du skal sælge.

---

MANGE KNÆKKEDE TRÆER

10. december 2015

Det tunge snefald i kombination med kraftig blæst, som vi oplevede i slutningen af november, har været hård ved træerne i Stuvehøjgaard.

Der er rigtigt mange træer, der er knækket. Vor gartner er nu ved at rydde op på fællesarealerne.

Vi opfordrer haveejere til at kigge forbi egen have og sikre sig, at der ikke er opstået skader.

---

NY DEKLARATION IKKE LIGE PÅ TRAPPERNE

2. december 2015

Vi har tidligere omtalt, at Ballerup Kommune er på vej med nye deklarationer for kommunens kolonihaver.

De nye deklarationer forventes dog først at være færdige i løbet af efteråret 2016.

---

HOVEDFORHANDLING I LANDSRETTEN

26. november 2015

Der har i dag været afholdt hovedforhandling i Landsretten i sagen, som haveejer i Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) har anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion.

Sagen er nu optaget til dom. Dom vil foreligge 23. december 2015.

---

HUSK AT LUKKE FOR VANDET

20. november 2015

Den kolde årstid nærmer sig, så det er vigtigt, at du nu får lukket for vandet og tømt godt ud i rørene.

Foreningen holder åben for vandet hele vinteren.

Hvis du ikke lukker din egen stophane, kan et frostsprængt rør henover vinteren give rigtig meget vand i dit hus.

---

FORSYNING BALLERUP ANKER

19. november 2015

Forsyning Ballerup har anket Byrettens afgørelse til Landsretten. Vi må derfor desværre igennem endnu en omgang i retten, før vi får en afgørelse på striden om det ekstra tilslutningsbidrag.

---

HUSE TIL SALG

9. november 2015

Der er aktuelt kun et par huse til salg.

Se nærmere under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---

NEDBRUD PÅ HJEMMESIDE

9. november 2015

Foreningens hjemmeside har været utilgængelig i løbet af weekenden. Vi beklager fejlen.

---

STUVEHØJGAARD VINDER RETSSAG

6. november 2015

Foreningen vandt sagen som Forsyning Ballerup har anlagt i forbindelse med opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

Retten i Glostrup fandt ikke, at Forsyning Ballerup havde hjemmel i loven til at opkræve supplerende betaling, når foreningen allerede i 2009 havde betalt tilslutningsbidrag. Vi skal derfor ikke betale det stævnede beløb.

Forsyning Ballerup har nu en frist på 4 uger til eventuelt at anke sagen.

---

STUVEHØJ VÆNGE 15

2. november 2015

Der kan ikke længere gives bud på dette hus.

---

GIV ET BUD!

27. oktober 2015
(30. oktober 2015)

     Foreningen har modtaget et forhøjet bud på det ledige hus på Stuvehøj Vænge 15. Aktuelt er det højeste bud på kr. 48.000. Vurderingsprisen er kr. 88.483.

Sidste frist for at give et bud på huset er 1. november 2015. Herefter vil huset blive solgt til højestbydende.

---

SIDSTE ÅBNINGSDAG PÅ CONTAINERPLADSEN

23. oktober 2015

På søndag er det sidste åbningsdag for i år på containerpladsen.

---

GIV ET BUD!

10. oktober 2015

Foreningen har modtaget bud på det ledige hus på Stuvehøj Vænge 15. Aktuelt er det højeste bud på kr. 40.000. Vurderingsprisen er kr. 88.483.

Hvis du er interesseret i at købe huset, kan du sende et bud til foreningen på vor mailadresse:
stuvehoejgaard@gmail.com
   

På denne adresse kan du også rekvirere vurderingsrapport for huset. Husk at der oveni dit bud skal lægges andelsindskud, som er på kr. 99.950.

Du kan besigtige huset på adressen.

Sidste frist for at give et bud på huset er 1. november 2015. Herefter vil huset blive solgt til højestbydende.

---

HOVEDFORHANDLING VED RETTEN I GLOSTRUP

9. oktober 2015

Der har i dag været afholdt hovedforhandling ved Retten i Glostrup i forbindelse med den sag, som Forsyning Ballerup har anlagt mod foreningen om betaling af tilslutningsbidrag.

Sagen er nu optaget til dom. Der falder dom i sagen senest 6. november.

---

KONTORTID

6. oktober 2015

På grund af begrænset fremmøde har vi besluttet at indskrænke vor kontortid til 1 time. Kontoret er således åbent den første søndag i hver måned fra april til oktober fra kl. 10 til 11.

Du kan altid skrive til foreningen på vor mail 'stuvehoejgaard@gmail.com'

---

STØT VORES SPONSORER

3. oktober 2015

Støt vores sponsorer, de støtter os.

   

   

      

   

   

       

     

Find kontaktdetaljer til sponsorerne på nettet.

---

NY KASSERER

15. september 2015

Annelise Egaa Hansen blev på aftenens ekstraordinære generalforsamling valgt til ny kasserer.

---

VANDREGNSKAB

9. september 2015

Vi har fået vandregnskabstallene fra Brunata.

Langt de fleste skal have penge retur. Brev med individuel opgørelse omdeles i postkasserne i løbet af de næste uger. Hvis du har spørgsmål til din opgørelse, kan du sende dem til foreningens mailadresse: stuvehoejgaard@gmail.com

Overskydende betaling eller eventuel manglende betaling reguleres i forbindelse med opkrævning af haveleje for 4. kvartal.

---

GIV ET BUD!

5. september 2015

Foreningen efterlyser bud på huset på Stuvehøj Vænge 15 (jf. nedenstående).

---

LØSE HUNDE

5. september 2015

Vi har haft et par uheldige episoder med løse hunde. Vi henstiller derfor, at alle respekterer, at hunde skal føres i snor på Stuvehøjgaards område.

---

BOPÆLSRESTRIKTION

5. september 2015

Vi har fået et spørgsmål til bopælskravet i vore vedtægter, og skal derfor præcisere, at medlemskab kræver fast bopæl i Københavnsområdet (svarende til Nordøstsjælland, afgrænset mod syd af Roskilde og Køge).

Dette betyder også, at flytter man væk fra Københavnsområdet, skal man tilsvarende afhænde sin have i Stuvehøjgaard.

---

HUS TIL SALG

2. september 2015

Huset på Stuvehøj Vænge 15 er nu vurderet. Prisen er på i alt kr. 88.463. Hertil kommer andelsindskud på kr. 99.950.

Hvis du er interesseret i at købe huset til vurderingen, eller at give et bud bedes du kontakte foreningen på 'stuvehoejgaard@gmail.com'

---

ADMINISTRATION AF BYGGEREGLER

1. september 2015

Indtil de nye lokalplaner foreligger i vedtaget form, vil foreningen administrere og give tilladelser efter den gældende deklaration.

---

NYE LOKALPLANER PÅ VEJ

27. august 2015

Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune har på sit møde 18. august 2015 vedtaget, at der skal udarbejdes lokalplaner for alle kommunens kolonihaveområder.

Lokalplanerne vil indeholde fælles retningslinjer for alle haveforeninger i Ballerup. For Stuvehøjgaard vil lokalplanen, når den foreligger, erstatte den nuværende deklaration for området.

Udvalget har vedtaget, at lokalplanerne vil indeholde følgende regler for bebyggelse på de enkelte havelodder:

Husstørrelse: 60 m2
Overdækkede arealer: 20 m2
Fritliggende småhuse: 10 m2
Drivhuse: 10 m2

Der foreligger ikke yderligere om indholdet af de kommende lokalplaner.

---

HUS TIL SALG - ÅBENT HUS

23. august 2015
(29. august 2015)

Foreningen har et hus til salg. Huset er placeret på adressen Stuvehøj Vænge 15.