Velkommen til vores hjemmeside

Sidste Nyt

Siden vil blive opdateret jævnligt kontakt venligst pr mail for eventuelt fejl, Her vil være sidste nyt om aktuelle nyheder alle gamle findes under nyheder

 

 

22/4  

Referat af ordinær Generalforsamling i Stuvehøjgård andelshaveforening

 

Afholdt den 17. April 2018 i Grantoftecenteret.

  

 1. 1.     Velkomst og valg af dirigent:

Næstformand Jesper Tomasen  bød velkommen og blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovlig.

 1. 2.     Formandsberetning:

Formandsberetningen er udsendt sammen med dagsordenen. Formand Steen Rejnegaard gennemgik beretningen. Beretningen godkendt.

 1. 3.     Regnskab:

Jesper Tomasen fremlagde  den økonomiske begrundelse for at det fulde regnskab ikke er fremsendt til andelshavere, men at der kun er fremsendt et ekstrakt. Foreningens fulde regnskab vil kunne udleveres ved henvendelse på foreningens kontor i åbningstiden den første søndag hver måned. Revisor Morten gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål.  Regnskabet blev godkendt.

 1. 4.     Bestyrelsens forslag:
 • 4 a: Forslag om at dagsorden og indkaldelser til generalforsamling fremover vil blive udsendt pr mail. Alle andelshavere skal derfor aflevere en slip med navn og e-mailadresse. Forslaget blev vedtaget
 • 4.b: Forslag om at der afsættes 20.000kr til renovering af trængende P-Pladser i 2018. Forslaget blev vedtaget.
 • 4c: Forslag om at der afsættes 50.000 kr.  til etablering af en ny og overdækket terrasse ved klubhuset . Forslaget blev vedtaget.
 • 4d: Forslag om at der afsættes  40.000 kr. til ny rampe ved grøntcontaineren. Forslaget blev vedtaget.
 • 4e: Forslag om at der hensættes 100.000 kr. pr år i 4-7 år med henblik på renovering af relevante asfaltveje i foreningen. Forslaget vedtaget med den tilføjelse, at der skal være plads i budgettet til afholdelsen.
 • 4f :Forslag om hensættelse af 40.000 plus 15000 kr. i 2 år til nyt varmeanlæg i klubhuset. Forslaget blev vedtaget - dog ligeledes under forudsætning af at der er tilstrækkeligt midler i budgettet.
 1. 5.     Indkomne forslag:

Jesper Tomasen og Inge Holtkøtter har fremsendt forslag om at der bliver etableret et biavlerlaug i haveforeningen. Forslaget drøftes og  der fremkommer forslag om, at der max hensættes 20.000kr. i indeværende år til etableringsudgifter og efterfølgende max 5000 kr. til årlige driftsudgifter. Forslaget vedtaget efter debat: 30 stemmer for og 19 stemmer imod, hvorfor der hensættes 20.000 kr. til etablering af et biavlerlaug i haveforeningen.

Jann Schmidt har foreslået at der i Foreningens vedtægter § 9.2 (vedr. generalforsamling) tilføjes, at der fremover på den ordinære generalforsamling foretages valg af vurderingsudvalg og at vurderingsudvalget derfor ikke længere er et udvalg under Bestyrelsen. Forslaget vedtages og skal indarbejdes i foreningens vedtægter.

Jann Schmidt har også foreslået at § 18 i foreningens ordensregler vedr. forbud mod brug af automatiske vandingsanlæg i haverne ændres i forlængelse af at alle nu har individuelle vandmålere. Forslaget vedtages og ordensreglerne skal derfor også tilrettes i overensstemmelse hermed.

 1. 6.     Budget:

Budgettet gennemgået og godkendt. Havelejen uændret i 2018, ligesom der fortsat skal betales 300 kr pr kvartal i acontobidrag  for vand.  De vedtagne forslag jf. Pkt. 4 & 5 skal indarbejdes i budgettet for 2018.

 1. 7.     Valg til Formand og Kasserer:

Steen Rejnegaard er ikke på valg og fortsætter. I 1 år. Annelise Egå Hansen genvalgt som kasserer for 2 år.

 1. 8.     Valg til Bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer Thomas Bach, Henrik Frost og Thorleif  Rasmussen er alle på valg og bliver genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmerne  Jesper thomasen og Inge Holtkøtter er ikke på valg og fortsætter i 1 år. Suppleanterne Henning Hansen og Helge Hansen genvælges som suppleanter

Vurderingsudvalget :

Vurderingsudvalget består forsat af Frank Petersen, Henning Birch Hansen og Kim Sørensen. Nyvalgt til vurderingsudvalget er Thomas Bach, Stuvehøjgårds Alle 21 og Susanne Weib –Olsen, Ved Bålpladsen 69 .

 1. 9.     Valg af administrator:

Foreningsadministrationen i Kolonihaveforbundet genvælges som administrator.

10. Valg af revisor:

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at entrere med en ny revisor.

11. Evt:

Festudvalget ( Jesper og Rene) vil gerne have nye kræfter ind i udvalgsarbejdet, sådan at nye medlemmer introduceres til opgaven og kan tage over på længere sigt. Generalforsamlingen og Bestyrelsen giver festudvalget bemyndigelse til at supplere sig selv.

”Foreningen Svend” fungerer stadig til fuld tilfredshed med aktiviteter og frokoster. Nærmere information kommer i postkasserne, men forårsfrokosten afholdes den 3.6.kl.14.00 i klubhuset.

Bestyrelsen undersøger om der kan sættes relevante skilte op ved Ågerupvej.

Vicevært Kim sørger for nødvendig klipning af hæk.

Hvis man ser ræve med ”skab”, kan der evt. rettes henvendelse til Dyrenes beskyttelse for indfangning.

 

Referent:

Inge Holtkøtter

Ved Højen 16


 

 

21/4 

vi mangler en masse adresser ,vi mangler ca. 2/3 af haveejerene og jeg går ikke ud fra at man måske ikke har en mailadresse. gider i ikke minde jeres nabo om vi mangler til opdatering af Hjemme adresse samt email   Samtidig vil jeg opfordre til at man skriver med blokbogstaver så den kan læses   eller send på email med ATT ny adresse ! på forhånd TAK

 E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com

  

8/3  Familiedag:  Lørdag den 18 August    kl. 14.00

 

 

 

 DEN GAMLE EMAIL UDGÅR VENLIGST BRUG DENNE TIL KONTAKT TIL BESTYRELSEN 

E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com


 

 

   Facebook siden https://www.facebook.com/groups/1650488661922099/

Sven klubben https://www.facebook.com/groups/211800259303802/

 

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard
Stuvehøjgaards Allé 42-47
2750 Ballerup
E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com

Beskrivelse
Fra Lyngby til Ballerup

Stuvehøjgaard opstod i 1973, idet Lyngby kommune nedlagde nogle kolonihaver i Lyngby for at give plads til Lyngby Storcenter. De første haver blev anlagt på 42 siden. Dengang hed den side 42 A, og den anden side hed 42 B. Dette blev dog ændret mange år senere så de kom til at hedde 42 og 47. Haverne på 47 siden blev først anlagt et år eller to senere.

Bondemanden, som solgte jorden til kommunen, skrabede efterfølgende al mulden af jorden og solgte den, så da haveejerne kom ud til de nye haver, var der næsten kun lerjord. Ikke det bedste, når de nye haver skulle anlægges.

Bikuben i Lyngby tilbød lån til dem, som ville med helt her ud på landet. Der kørte ikke bus herud, så nogle havde cykler stående på Ballerup station, nogle gik og nogle havde selv bil. Kommunen overdrog udlejningen til Kolonihaveforbundet, og vi fik navnet Stuvehøjgaard efter Stuvehøjen, som ligger lige ved siden af. Dengang lå der et hovedhus med 2 længer, som senere blev revet ned.