Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes hvert år 
 
Kolonihaveforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 
- 1. - Valg af dirigent
- 2. - Beretning
- 3. - Årsregnskab med revisionsberetning
- 4. - Indkomne forslag
- 5. - Godkendelse af budget
- 6. - Valg af formand, henholdsvis kasserer
- 7. - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- 8. - Valg af administrator
- 9. - Eventuelt
 
 
 
Der henvises i øvrigt til vedtægter for Andelshaveforeningen STUVEHØJGAARD.
 
 
Vi håber, at medlemmerne møder op til generalforsamlingen
for at tilkendegive deres mening, og søge medindflydelse til gavn for kolonihaveforeningen.