Ordensregler for A/H Stuvehøjgaard

 

§ 1

 

Adgang til haverne må kun finde sted ad de interne sti anlæg. Ifølge deklarationens § 6 stk. 2.

 

§ 2

 

Haverne skal være renholdt og i orden den 1. juni og fremdeles sommeren igennem. I tilfælde af forsømmelse er det bestyrelsens pligt at lade haven bringe i orden for det pågældende medlems regning.

 

§3

 

Medlemmerne er til enhver tid pligtige at renholde de udenfor egen have beliggende stier (ud til midten) samt de smalle græsrabatter ved parkeringspladserne.

Medlemmerne er pligtige til at luge under hæk mod grusbelagte stier og mod nabohaver.

Det er ikke et krav at skulle luge under hæk, som støder op til offentlige græsbelagte områder.

 

§ 4

 

Hækken skal klippes 2 gange pr. år: Første gang inden Skt. Hans og anden gang inden den 1. oktober. Hækken må ikke overstige en højde på 1,70 m. ifølge deklarationens § 6 stk. 2.

 

§ 5

 

Hegn, mærker, skelpæle og andet, der af foreningen er anbragt indenfor området, må ikke fjernes.

 

§ 6

 

Afbrænding af affald må ikke finde sted.

 

§ 7

 

Medlemmerne kan bruge haveforeningens containergård for aflevering af dagrenovation, småt brændbart (under 1 meter), vinflasker og haveaffald. Haveaffald må således ikke komme i renovationsposerne. Ketchup-, silde, medicinflasker og metal modtages ikke. Henstilling og/eller ind kastning af renovation/haveaffald i eller udenfor containergården er strengt forbudt. Det bekendtgøres ved opslag i informationsskabene, hvornår Containergården har åbent. Ved anvendelse af haven om vinteren efter gældende regler, hvor containerpladsen er lukket, er medlemmerne pligtige at bortskaffe egen dagrenovation.

 

 

§ 8

 

Færdsel med samt brug af skydevåben i haverne samt på de grønne områder er ikke tilladt.

§ 9

 

Brug af motorhaveredskaber (benzin/el) må kun finde sted på hverdage. El-redskaber må dog anvendes søndage og helligdage mellem kl. 10 og 12. Ved klipning af hæk henført § 4 kan denne regel fraviges, dog kun med el.

 

§10

 

Motorkørsel på vejene i området skal foregå med største agtpågivenhed samt ikke overstige den påbudte hastighed på 30 km. Motorkørsel på stier og grønne områder er ikke tilladt ifølge deklarationens § 11.

Boldspil må ikke forekomme på p-pladserne, men henvises til græsarealerne.

 

§11

 

Ingen transportmidler må parkeres uden for de afmærkede parkeringspladser. Ifølge deklarationens § 11 stk. 3.

 

§12

 

Biler og motorcykler henvises til de afmærkede parkeringspladser, hvor parkering altid skal ske mod midterrabatten. Trailere henvises til p plads ved klubhus uden gene for husets gæsteparkering.

Foreningens p-pladser må ikke anvendes til opmagasinering af nogen art.

 

§13

 

Al unødig motorkørsel samt motorstøj må ikke finde sted inden for foreningens område. Ligesom reparationer af motorkøretøjer henvises til værksted eller lign. Undtaget er start- og lygteproblemer. Bilvask på foreningens område er ikke tilladt.

 

§14

 

Gødning, grus, brænde, byggematerialer og lignende til brug i haverne må kun aflæsses på parkeringspladserne, således at det generer mindst muligt. Desuden skal det fjernes hurtigst muligt. Max. 14 dage.

 

§ 15

 

Medlemmerne bør vise hinanden størst muligt hensyn, bl.a. bør unødig støj undgås. Brug af radio og lign. i fri luft må ikke genere naboerne.

 

§ 16

 

De grønne områder er frit tilgængelige for offentligheden og stilles under medlemmernes beskyttelse. Henkastning af affald på områderne må ikke finde sted.

 

§ 17

 

Det er ikke tilladt at holde høns, kaniner og lign. husdyrhold på havelodderne.

Det er tilladt at have maksimum 2 hunde per havelod og uden for disse skal Hunde skal føres i snor på Stuvehøjgaards arealer plus deres efterladenskaber skal samles op. Katte skal være neutraliseret og kun være her sammen med ejeren.

 

§ 18

 

Vanding i haverne er frit og afregnes årligt i følge den enkelte haveejers vandforbrug. Vanding er i øvrigt underkastet de indskrænkninger som de offentlige myndigheder til enhver tid bekendtgør

 

§ 19

 

Parkeringspladserne skal ren og vedligeholdes sæsonen igennem. Dette foretages af de til denne plads registrerede medlemmer i fællesskab - samt efter aftale indbyrdes. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil det blive udført for de på denne plads registrerede medlemmers regning - jævnfør § 2.

 

§ 20

 

Der skal være opsat postkasse ved indgangen til haven, ligesom der skal være tydeligt og synligt husnummer på huset.

 

§ 21

 

Affyring af fyrværkeri skal foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der må ikke foretages nogen form for opmagasinering af fyrværkeri.

 

§ 22

 

Hvis man vil have to udgange i hækken. Skal man også have to låger. Dog må låge mod grønninger ikke benyttes til parkering samt af og pålæsning. i følge deklarationens § 6 stk. 2.

 

§ 23

 

Havelodden må ikke benyttes til nogen form for erhverv, og ej heller som værksted, lager eller opmagasinering, ifølge deklarationens § 2 stk. 2.

 

§ 24

 

Ved misligholdelse af stophaner, dvs. ikke lukket rigtigt/pustet ud i perioden, hvor der er lukket for vandet, koster det 1.000 kr. i bøde. Reparation af stophane afholdes af medlemmet selv.

 

§ 25

 

Der holdes åbent for vand hele året.

Foreningen vil holde vandet åbent så længe det er praktisk muligt. De fleste år formodentligt hele året. I år med meget lang frostperiode, kan det blive nødvendigt at lukke.

 

§ 26

 

Hvis man ikke deltager i p-plads arbejde opkræves et beløb på 500kr. årligt. Bestyrelsen træffer ved simpelt flertal beslutning, om tolkning af ovenstående regler i tilfælde af tvivlsspørgsmål herom.

 

§ 27

 

En andelshaver skal igangsætte byggeri af hus på en ubebygget grund senest 2 år fra købsdato eller fra startdato fra nedrivning af eksisterende hus.

 

vedtaget på foreningens generalforsamling  2018