HER ER ALLE GAMLE NYHEDER SOM HAR VÆRET PÅ FORSIDEN

 

 

 

 

Forslag til generalforsamlingen i Stuvehøjgård den 17. April 2018:

 

 

 

 

 

Det foreslås at der etableres et biavlerlaug i haveforeningen i foråret 2018.

 

Bestyrelsen foreslår at der etableres et biavlerlaug, bestående af 10-12 interesserede havelejere og med op til 6 bistader, der placeres forskellige offentlige tilgængelige stille steder i haveforeningen.

 

Baggrunden herfor er, at bierne i Danmark er under voldsomt pres pga. forurening med pesticider og meget mere. Bier er nødvendige nyttedyr og er med til at sikre vores frugttræer og afgrøder i øvrigt giver et afkast.

 

Bestyrelsen foreslår derfor at biavl etableres som et fællesskabs styrkende initiativ i Stuvehøj

 

gård og at evt. interesserede haveejere kan få et biavler kursus og at der indkøbes det nødvendige udstyr til at etablere ca. 6 bi stadet i haveforeningen.

 

Den producerede honning vil blive fordelt til de haveejere, der måtte være interesserede, så

 

det er ikke for at skabe en profitforretning, men for at styrke fællesskabet og hjælpe miljøet.

 

 

 

Forslag til ændring af§ 18 i vores ordensregler

 

 

 

I vores ordensregler står der i § 18 at der ikke må anvendes nogen former for vanding der passer sig selv.

 

Den regel stammer tilbage fra tiden hvor alle betalte for fælles vandforbrug

 

Efter vi har fået vandmålere på hver havelod, således at vi betaler for eget vandforbrug syntes jeg at § 18 har overlevet sig selv.

 Der kunne i stedet stå:

 

§ 18

 

 Med hensyn til forbrug af vand, er det til en hver tid de kommunale regler der gælder.

 

Således at hvis kommunen annoncerer begrænsninger i vandforbruget, herunder i tørkeperioder forbud mod havevanding der passer sig selv, er vi pligtige til solidarisk at følge de påbud der måtte komme.

 

Afsnittet om ulovlig vanding og gebyr slettes, vi er alle sammen voksne og ansvarlige uden trusler om bøder osv.

 

Samtidig sparer bestyrelsen tid med at gå rundt for at se om alle overholder påbuddene.

 Venlig hilsen Jann Schmidt

 Stuvehøjgaards Alle 17

 

 

 

Til generalforsamlingen d. 17. april 2018 fremsender jeg følgende forslag

 

For at bringe vores vedtægter i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets anbefalinger vedrørende vurderingsudvalg foreslår jeg hermed følgende tilføjelser/ændringer i vores vedtægter:

 

Forslag til ændring i vedtægternes §9 Generalforsamling

 

9.2   I paragraf 9.2 tilføjes et nyt afsnit der handler om valg af vurderingsudvalg, således at afsnittet herefter ser ud som nedenstående:

 

1.                        Valg af dirigent,

 2                         Formandens beretning,

 3                         Årsregnskab og revisionsberetning,

 4.                        Indkomne forslag,

 5.                        Godkendelse af buget,

 6.                        Valg af formand og kasserer,

 7.                        Valg af bestyrelsesmedlemmer og·suppleanter.

 8.                        Valg af vurderingsudvalg

 9.                        Valg af administrator.

 10.                      Eventuelt,

  

For nærmere at belyse hvad der forventes med hensyn til valg og funktion af vurderingsudvalg foreslår jeg nedenstående tillæg til § 10

Tillægget er for øvrigt i overensstemmelse med den tekst som kolonihave forbundet anviser i

kolonihaveforbundets vurderingsregler for 2016 - 2018. Tillæg til §10

 §lOA Vurderingsudvalget vælges af generalforsamlingen og er dermed ikke et udvalg under bestyrelsen

 

Vurderingsudvalget består af 3 eller flere personer der vælges for en toårig periode, Efter valget konstituerer udvalget sig selv med 1 formand og 1 næstformand og en eller flere suppleanter

 

Medlemmer af vurderingsudvalget bør ikke samtid ig være medlem af bestyrelsen.

En vurderingsmand kan ikke deltage i en vurdering, hvor han/hun har en personlig

interesse i resultatet.

 

Hvis vi ikke kan vælge et vurderingsudvalg, kan generalforsamlingen beslutte at bede kredsen, eller en anden haveforenings vurderingsudvalg om at foretage vurderinger i foreningen, disse vurderinger skal også foretages efter kolonihaveforbundets vurderingsregler.

 

Venlighilsen, Jann Schmidt, Stuvehøjgaards Alle 17

 

Bestyrelsen : Kære kolonister Da festudvalget ikke opstiller igen, så ønsker bestyrelsen nye glade fest folk til Festudvalget som kan varetage dette

 

 


  

10/1   Generalforsamling 17.April

Indkaldelse vil blive sendt ud med Info

Salen Grantoftecentret 

 


 

 1/1 2018

Vi tager ansvar for Miljøet

Da vi gerne vil spare på penge og miljø for vores Andelsforening så vil vi MEGET GERNE overgå til 3vejs info fremover for general forsamlinger og anden information som udsendes fra foreningen.

Vi bruger pt. over 8.000kr om året på papir/frimærker og disse penge kan bruges bedre hvis vores forslag fra 2017 igen til vores 2018 general forsamling vedtages med at vi overgår til elektronisk info.

” EMAIL & WEBSIDE & SKABS INFO ” …

Vi vil til vores general forsamlings 2018 indkaldelse vedlægge info til udfyldelse for overgang til elektronisk fremtidig info

Med oplysning om e mail adresser.

Venlig hilsen bestyrelsen


 


 

  

 

8/3 VEDRØRENDE TILBAGEBETALING AF 5000,- KR.

 

Efter mange forespørgsler hos en skattekyndig advokat og 2 jurister i kolonihaveforbundet, samt 4 instanser hos Skat, er der ikke enighed om beløbet er skattepligtigt.

 

Afgørelsen fra SKAT er at udbetaling af beløb fra haveforeningen, vil være at betragte som udlodning og dermed skattepligtig for modtagerne.

 

Beslutningen er meddelt haveforeningen pr. mail. Februar 2018

 


  17/3 Vandspildet er fundet og lavet Kan li'


 

 15/3  vi kan se på Hovedhanen der er en lækage på vandet et eller andet sted, folk må meget gerne tjekke for utætheder, så vi kan udelukke det ikke er frostsprængte rør i et hus

 

 


 

 6/2   Vi har haft ildebrand!

Nr3/ 902 Bålpladsen 
Tak til Naboerne som ringede efter brandvæsnet, Man skal være opmærksom på hvad der tændt i sit huset af varme eller andre el artikler hvis man ikke lige er der ! Heldigvis slap ejeren kun med materiale skade


 

 

 29/11

Der smides skrald ind over hegnet i containergården! dette er til gene for os alle så hjælp jeres naboer med at komme af med Skald eller mind dem om at skadedyrs bekæmpelse kommer til at koste hele andels foreningen

Vred

 


 

 1/10) HUSK CONTAINERPLADESEN ER ÅBEN FRA 11-12 I OKTOBER MÅNEDE 

 


 Kør forsigtigt legende børn på område 


 

Hunde skal altid føres i snor - Keep dog in a leash

Løse hunde er forbudt på Haveforeningen Stuvehøjgårds områder


 

 

ADVARSEL

 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der er lag sedler i vores postkasser vedr. HAVE HJÆLP NR 60377510 - denne person er utroværdig, da der blevet udført arbejde forsvandt samtidig haveejerens egne ting altså tyveri! disse kom kun tilbage da pågældende blev ringet op om Anmeldelse af dette til politiet

 

Det drejer sig om dette tlf. nr. 60377510    

 


 

Hjertestarter er opsat på vores containergårds hegn ! og aktiv hold venligst øje med den er intakt ,,, 


 

Have vandringer startes i uge 27 og forventes færdige i juli måned

 


 

Bestyrelsen har besluttet at rådføre sig med en skattekyndig advokat for så vidt angår eventuel beskatning af de 5000 kr., som blev besluttet udbetalt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er i lighed med flere andelshavere uforstående overfor udtalelsen fra revisor Morten Lønsbo om at beløbet skulle være skattepligtig, og vil derfor gerne have det endeligt afklaret.

Bestyrelsen vender tilbage med en orientering, når sagen er afklaret.

 


 

SANKTEHANS AFTEN 24/6 Smiler stort

 

Lørdag 24. juni kl. 19 – 23 på Bålpladsen

 

Vi gentager Nitte-lodtrækningen om sponsor-gavekort (1. lodtrækning er allerede kl. 20 (Kr. 1.000).  2. – 4. lodtrækning er hhv. kl. 20.30, kl. 21.00 og kl. 21.30), og man kan KUN vinde, hvis man er til stede og kan fremvise det vindende lod).

Ellers det sædvanlige – dvs. Bål, Fyrværkeri, Øltelt m/salg af øl, vin, sodavand, flæskesvær og snacks, Børnekonkurrencer m/præmier (starter kl. 20.30 – præcis), levende musik fra kl. 19.30 til 23.00.

Så tag familie og venner med til en festlig og hyggelig aften på Bålpladsen.

Der er selvfølgelig gratis adgang.

NB! Salg af Godteposer og lodder til Amerikansk Lotteri KUN søndag 11. + 18. juni kl. 10 – 12 på Containerpladsen

 

Skt. Hans Aftens Program 2017

Kl. 19.00   Ølteltet åbner

Kl. 19.00   Resultatet af det Amerikanske Lotteri hænges op i ølteltet, hvor gaverne også kan afhentes

Kl. 19.30   Musikken begynder

Kl. 20.00   Blandt samtlige nittelodder i det Amerikanske Lotteri trækkes der lod om ét gavekort på kr. 1.000 til varer/tjenesteydelser fra én af vores sponsorer. Betingelsen for at vinde er, at lodindehaveren rent fysisk SKAL være til stede på Festpladsen. Hvis vinderen ikke er det, så trækkes der et nyt vindernummer efter 2 min.

Dvs. at gavekortet på kr. 1.000 KUN kommer til udbetaling, hvis vindernummerets ejer er på Festpladsen ved udtrækningen og samtidig KAN fremvise loddet

Kl. 20.30           Børnekonkurrencer starter m/præmier til vinderne

Kl. 20.30           Nittelodtrækning med gavekort på kr. 1.000        (regler som ovenstående)

kl. 21.00           Nittelodtrækning med gavekort på kr.    500        (regler som ovenstående)

Kl. 21.30           Nittelodtrækning med gavekort på kr.    500        (regler som ovenstående)

Kl. 22.30           Bålet tændes

Kl. 22.45           Fyrværkeri

Kl. 23.00           Go’ nat og tak for i aften.


 

OPLYSNING OM REFUNDERING AF TILSLUTNINGS AFGIFTEN FRA KLOAKERINGEN OG AFREGNING AF VANDREGNSKAB FOR 2016.

PÅ GENERALFORSAMLINGEN 25. APRIL BLEV DET BESLUTTET AT TILBAGEBETALE BELØBET FOR DEN AFSLUTTEDE SAG MOD KLOAKERING BALLERUP.  BELØBET BLEV PÅ I ALT DKK 5.000,- PR HAVE.

VANDREGNSKAB FOR DEN ENKELTE HAVE FOR 2016 VIL SAMTIDIGT BLIVE TILBAGEBETALT ELLER OPKRÆVET, AFHÆNGIG AF FORBRUG  OBS: REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN OG VANDREGNSKAB FOR 2016 BLIVER FORDELT I JERES POSTKASSER INDEN 25. MAJ.

MEN INDEN BEDES I BEMÆRKE FØLGENDE OMKRING TILBAGEBETALINGEN!

1.HVIS DU ER TILMELDT BETALINGS SERVICE .

Så vil du automatisk få de DKK 5.000,- indsat på din konto via Betalingsservice pr. 1. juni 2017, og udlignet med dit vandforbrug i 2016.

2.HVIS DU IKKE ER TILMELDT BETALINGSSERVICE, MEN BETALER VIA GIROKORT.

Så skal vi bruge din Bankkonto for at kunne overføre beløbet til dig.

Du kan gøre en af følgende 2 ting:

1)Aflevere din Bankkonto til Steen på kontoret i Fælleshuset søndag den 07. maj mellem kl. 10.00 og 11.00.

2)Eller senest 10. maj sende dit navn, adresse, Hus nr. og Bankkonto nr. til Stuvehøjgårds kasserer Annelise Hansen på stuvehoejgaard@gmail.com

OBS: Hvis du ikke gør dette inden de nævnte datoer, så kan pengene først blive afregnet/udlignet med næste kvartals haveleje.

Og vi henstiller til dig, at du opretter Betalingsservice fremover. 


 

 

Hermed som lovet en opdatering vedrørende arbejdet med de 12 lokalplaner for kolonihaverne i Ballerup Kommune.

 Vi har nu fået udarbejdet eksempellokalplanen, og jeg er gået i gang med at skrive de næste lokalplaner. Udover selve det lovformelige i lokalplanerne, skal der også udarbejdes en mere beskrivende del, en masse kort og bilag og miljøscreeninger til hver af lokalplanforslagene. Jeg starter dog med lokalplanernes bestemmelser, som er det, der især er blevet drøftet på de møder, vi har holdt sidste år.

Jeg regner fortsat med at have forslagene klar inden sommerferien, hvorefter jeg indkalder til en samlet drøftelse i referencegruppen. Der kan vi løbe dem igennem sammen og se, om der skal ske yderligere justeringer. Når I er tilfredse, sender vi dem til politisk behandling og derefter i offentlig høring. Jeg kontakter jer, når det er ved at være tid til at booke mødet.

Der er ingen ændringer i den forventede tidsplan, og vi forventer fortsat, at lokalplanerne er endeligt vedtagne i ultimo 2017. Flere af jer har henvendt jer med ønsket om, at vi fremrykker processen, så de kan være færdige allerede til sommer. Herfra forstår vi jeres ønsker, men det er desværre ikke muligt at imødekomme. Normalt tager det omkring et år at producere, politisk behandle og offentligt høre en lokalplan, og her taler vi om 12 lokalplaner. Noget af indholdet kan genbruges i dem alle, men det er stadig unikke lokalplaner for unikke kolonihaveområder, og alt formalia og indhold skal kvalitetssikres og konkretiseres for hver enkelt lokalplan. Derudover har vi særligt brugt tid på inddragelsen af jer, som har skulle passe ind i jeres kalender. Sidste møde holdt vi således først i slutningen af oktober. Tidsplanen er tilpasset den forudgående proces og tidspunkterne for møderne med jer, samtidig med at vi også er nødt til at tilpasse processen, de ressourcer vi har i kommunen og de andre opgaver, vi også skal løse.

I er som altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I skulle have spørgsmål eller kommentarer.

 

Med venlig hilsen

 Tarra Jane Rugård Butler

Byplanlægger, Cand.soc

Center for By, Erhverv og Miljø

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup 


 

STANDERHEJSNING

8. februar 2017

Årets standerhejsning er søndag 26. marts kl. 11.00.


 

GENERALFORSAMLING


30. januar 2017

 

Ordinær generalforsamling af holdes 25. april 2017. Indkaldelse følger.

---   

LANDSRETTENS DOM BLIVER IKKE ANKET

4. januar 2017

Forsyning Ballerup har accepteret Landsrettens dom og har ikke søgt tredjeinstansbevilling. Dermed er sagen nu fuldt afsluttet ved domstolene.

Afgørelsen betyder, at Stuvehøjgaard ikke skal betale det af Forsyning Ballerup pålignede tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget var i størrelsesordenen 1,3 millioner kroner. 

Stuvehøjgaard har allerede i 2013 hensat beløb til betaling af tilslutningsbidrag. Dette beløb kan nu finde anden anvendelse i foreningen.

    Beslutning herom finder sted på den kommende generalforsamling.

---  

BYRETTENS DOM STADFÆSTET AF LANDSRETTEN

5. december 2016

Vi har i dag modtaget Landrettens dom i sagen som Forsyning Ballerup har anlagt mod Stuvehøjgaard.

Landsretten har stadfæstet byrettens dom, hvilket betyder, at Stuvehøjgaard ikke skal betale det supplerende tilslutningsbidrag som Forsyning Ballerup har opkrævet i forbindelse med etablering af kloakker i 2013/2014.

Forsyning Ballerup betaler sagsomkostninger til Stuvehøjgaard.

Forsyning Ballerup kan vælge at søge sagen anket til Højesteret. En ansøgning om tredjeinstansbevilling skal i givet fald indgives til procesbevillingsnævnet inden 4 uger fra dommens afsigelse.

---

ÆNDRING I BESTYRELSEN    

4. december 2016

Suppleant Thomas Bach, Stuvehøjgaards Allé 21, Have 111 er indtrådt i bestyrelsen, idet Brian Østergreen er stoppet. 

--- 

HUSK AT LUKKE FOR VAND

10. november 2016

Frosten er begyndt at bide, så det er nu på høje tid at få lukket for vand til huset.

--- 

ANKESAG OPTAGET TIL DOM

7. november 2016

Efter dagens hovedforhandling i Østre Landsret er sagen nu optaget til dom.

Dom vil foreligge 5. december 2016.

---

ANKESAG I ØSTRE LANDSRET

1. november 2016

Mandag 7. november er der hovedforhandling i Østre Landsret i sagen som Forsyning Ballerup har anlagt mod Stuvehøjgaard vedrørende opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

Stuvehøjgaard fik medhold ved Retten i Glostrup, men da Forsyning Ballerup har anket sagen, skal sagen nu behandles på ny i Landsretten.

Sagens hovedtema er, hvorvidt Forsyning Ballerup har hjemmel til at opkræve et supplerende tilslutningsbidrag i 2013, når Stuvehøjgaard allerede har betalt et tilslutningsbidrag tilbage i 2009.

Sagens substans er et tilslutningsbidrag i 2013 på godt 1,4 millioner.

---

CONTAINERGÅRDENS ÅBNINGSTIDER

2. oktober 2016

BEMÆRK! Korrigerede åbningstider.
I resten af oktober måned er åbningstiden fra kl. 11.00 til kl. 12.00.
Se også Kalender og Containergård.

---


EJENDOMSVÆRDIBESKATNING AF KOLONIHAVEHUSE

28. september 2016

Bestyrelsen anbefaler, at alle haveejere får indberettet korrekte oplysninger om deres hus til BBR.

Hvis du skulle blive mødt af et krav om ejendomsværdibeskatning af dit hus i Stuvehøjgaard, kan du henvise til denne afgørelse.

SKAT, Kundeservice, Ejendom, Korsør - J.nr.15-1832252

En haveejer i Stuvehøjgaard blev i 2014, efter at have indberettet en ombygning af sit hus til BBR, mødt med krav om ejendomsværdibeskatning.

Haveejeren har med hjælp fra foreningens advokat klaget over dette, og SKAT har efter fornyet vurdering omgjort sin afgørelse.

Huset vurderes nu igen efter princippet 'Sommerhus på fremmed grund. Forbigået ved vurdering'. Værdien sættes til nul, og der er således ikke basis for ejendomsværdibeskatning.

---

UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ STIER

15. august 2016 

Der er desværre mange steder i foreningen, hvor haveejere forsømmer vedligehold af grusstier.

Vi beder derfor alle om at være opmærksomme på at vedligeholde grusstier, så området forbliver attraktivt for alle.

---

NY LOKALPLAN PÅ VEJ

11. august 2016

Ballerup kommune er i gang med at forberede nye lokalplaner for kommunens kolonihaveområder. Dette gælder også for Stuvehøjgaard.

Se informationerne fra den 15. april 2016

Lokalplanerne er forsinkede, og de forventes først endeligt vedtaget efter sommeren 2017.

---

 

LEJE AF FÆLLESHUS

21. juli 2016

Bestyrelsen har vedtaget nye regler og priser for leje af fælleshuset.

Se mere under 'INFO/NYHEDER\Udlejning'.       

 

---

 

FAMILIEDAG

28. juni 2016

Foreningen holder igen i år familiedag.

Traditionen tro afholdes familiedagen den tredje lørdag i august, dvs. lørdag 20. august.

Adressen er Stuvehøjgaards Alle 58.

Nærmere info følger.

---

ER SVEN NOGET FOR DIG?

28. juni 2016

Som annonceret på generalforsamlingen er der en gruppe af haveejere, der ønsker at etablere en fællesskabsklub for haveejere i Stuvehøjgaard.

Klubbens navn er SVEN (Stuvehøjgaards Venner). Du kan læse om klubben og dens formål på de omdelte sedler.

Der afholdes stiftelsesmøde søndag 3. juli kl. 11 i fælleshuset. Alle er velkomne.

---   

FORBRUGSREGNSKAB FOR VAND 

26. juni 2016 

 

Kolonihaveforbundet har været hurtige med vores reguleringer.
De er allerede med i opkrævning for juli kvartal. 


--- 

FORBRUGSREGNSKAB FOR VAND 


22. juni 2016 

Regnskabet omdeles i postkasserne i haveforeningen inden for de næste 14 dage.

Regnskabet er for perioden 01.04.2015 - 31.12.2015.

 

Afregning (betaling eller tilbagebetaling) foretages i forbindelse med indbetaling af haveleje for 3. kvartal til oktober. 

Der er tidligere opkrævet kr. 300,- for meget hos os alle, og dette beløb bliver også modregnet i 3. kvartal. 

--- 

SANKT HANS

19. juni 2016

Husk at sidste chance for at købe lodder til lotteriet og for at forudbetale godteposer til børnene til festen på lørdag er i dag søndag på containerpladsen fra kl. 10 til 12.

---

EJENDOMSVÆRDIBESKATNING AF KOLONIHAVEHUSE

19. juni 2016

En haveejer i Stuvehøjgaard blev i 2014, efter at have indberettet en ombygning af sit hus til BBR, mødt med krav om ejendomsværdibeskatning.

Haveejeren har med hjælp fra foreningens advokat klaget over dette, og SKAT har efter fornyet vurdering omgjort sin afgørelse.

Huset vurderes nu igen efter princippet 'Sommerhus på fremmed grund. Forbigået ved vurdering'. Værdien sættes til nul, og der er således ikke basis for ejendomsværdibeskatning.

Hvis du skulle blive mødt af et krav om ejendomsværdibeskatning af dit hus i Stuvehøjgaard, kan du henvise til denne afgørelse. Du kan få oplyst journalnummer ved henvendelse til bestyrelsen.

---

PETANQUEBANE

12. juni 2016

  Den nye petanquebane begynder at tage form.

Banen anlægges på græsarealet sydvest for fælleshuset.

---

SOMMERFEST MED SANKT HANS BÅL

 7. juni 2016

Foreningen holder igen i år Sankt Hans fest.

Traditionen tro afholdes festen den første lørdag efter Sankt Hans, dvs. lørdag 25. juni.

Adressen er Ved Bålpladsen 43.

Vi starter kl. 19 og slutter kl. 23. Festen afsluttes med båltænding og fyrværkeri. Du kan se det fulde program på opslagene i skabene.

Salg af godteposer og lodder de næste 2 søndage på containerpladsen.

Vi håber at se mange til en hyggelig aften.

---

REPARATIONSGRUS TIL P-PLADSER

2. juni 2016

Bestyrelsen har indkøbt grus til alle p-pladser.

Gruset kan benyttes til reparation af p-plads og stier.
Gruset må ikke benyttes i egne haver.

---

VED BÅLPLADSEN 66

1. juni 2016

Ovenstående have er i dag overdraget til ny haveejer.

---

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

23. maj 2016

Referat fra årets generalforsamling omdeles i postkasser i de nærmeste dage.

Du kan allerede nu finde referatet her på siden under 'GENERALFORSAMLING\2016'.

---

STOR AKTIVITET MED HAVEOVERDRAGELSER       

7. maj 2016

Se haver til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE\Kolonihaver til salg'.

Se hvordan du sætter din have til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE\Vurdering og salg'. 

---

HAVER TIL SALG

17. april 2016

Der er aktuelt 4 haver i salg.

Ved Bålpladsen 57
Ved Bålpladsen 66
Stuvehøjgaards Allé 33
Stuvehøjgaards Allé 63

Kom forbi og kig!

Se mere under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---

BYGGETILLADELSER

15. april 2016

Det igangværende arbejde med lokalplanerne vil influere på muligheden for at opnå byggetilladelse. En byggetilladelse fra bestyrelsen er en forudsætning for at igangsætte både nybyggeri og ombygninger. Det er vigtigt, at du respekterer dette.

I perioden frem til lokalplanerne sendes i offentlig høring gælder den oprindelige deklaration fortsat, og eventuelle byggetilladelser vil blive administreret i henhold til denne.

I perioden mens lokalplanerne er i høring gælder den oprindelige deklaration ikke.

Der kan derfor ikke udstedes byggetilladelser i denne periode.

Hvis du planlægger byggeri i denne periode, er det derfor vigtigt, at du indsender ansøgning til bestyrelsen, inden de nye lokalplaner sendes i høring.

Når de nye lokalplaner er vedtaget (forventeligt primo 2017), vil byggetilladelser blive administreret i henhold til den nye lokalplan for Stuvehøjgaards område.

Du må således vente til næste år, hvis du ønsker at udnytte de forventeligt lempeligere byggeregler.

---

NY LOKALPLAN PÅ VEJ

15. april 2016

Ballerup kommune er i gang med at forberede nye lokalplaner for kommunens kolonihaveområder. Dette gælder også for Stuvehøjgaard.

Bestyrelsen skal på møde med Ballerup kommune 3. maj 2016 forelægge foreningens ønsker.

Efter kommunens sagsbehandling hen over sommeren vil lokalplanerne blive udsendt i offentlig høring. Dette vil forventeligt ske ved udgangen af september 2016.

Når høringsperioden er overstået, vil lokalplaner blive endeligt vedtaget. Dette forventes i de første måneder af 2017.

Som tidligere annonceret forventes de nye lokalplaner at tillade større bebyggelse end den nuværende deklaration for området.

---

HURTIG EKSPEDITION

10. april 2016

I går annoncerede vi nedenstående have til salg. I dag er der fundet en køber.

---

HAVER TIL SALG

9. april 2016

 

Stuvehøjgaards Allé 52 

Se flere billeder og andre haver til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'

---

HAVER TIL SALG

6. april 2016

Der er nu fundet en køber til Ved Bålpladsen 66.

Hvis du ønsker at købe have i Stuvehøjgaard, kan du se flere haver på vej i salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---

STOR INTERESSE FOR KØB AF HAVER

4. april 2016

Vi oplever stor interesse for køb af have hos Stuvehøjgaard. Det er derfor et godt tidspunkt, hvis du ønsker at sælge.

Hvis du ønsker at sælge din have, så skriv til salg@kolonihave.dk (med kopi til stuvehoejgaard@gmail.com ). Vedhæft gerne et par billeder af huset, så vi kan lægge dem på hjemmesiden.

Du kan se liste med haver til salg under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

Foreningen fører ikke venteliste.       

---

FORELØBIGT REFERAT AF GENERALFORSAMLING

31. marts 2016
(6. april 2016) 

Nedenfor et kort referat af generalforsamling afholdt tirsdag 29. marts 2016.

Formelt referat udsendes til alle andelshavere senere.

1. Valg af dirigent

Torben Johannesson blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 63 andelshavere var mødt.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Torben Johannesson gennemgik den udsendte beretning og besvarede spørgsmål.

3. Årsrapport og værdiansættelse

Revisor gennemgik årsrapport, som efterfølgende blev godkendt af forsamlingen. Der blev konstateret et par meningsforstyrrende tekstfejl i rapporten. Dette rettes i forbindelse med udsendelse af referat.

4. Budget

Revisor gennemgik budget, som efterfølgende blev godkendt af forsamlingen. Haveleje fortsætter som kr. 2.000 per kvartal. Der blev konstateret en meningsforstyrrende fejl i budgettet. Dette rettes i forbindelse med udsendelse af referat.       

5. Forslag fra bestyrelsen

a. Forslag om indkøb af supplerende vejskilte blev vedtaget.

b. Forslag om renovering af legeplads på Stuvehøjgaards Allé blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

c. Forslag om opstilling af rovfuglefoderplads blev vedtaget.

d. Forslag om tilskud til etablering af petanquebane blev vedtaget.

e. Forslag om tilladelse til hønsehold blev forkastet.

7. Valg til formand og kasserer

Steen Rejnegaard blev valgt til ny formand frem til næste ordinære valg i 2017.

Annelise Egaa Hansen blev genvalgt til kasserer.

8. Valg til bestyrelsen

Henrik Frost, Thorleif Rasmussen og Brian Østergreen blev genvalgt til bestyrelsen.

Derudover består bestyrelsen af Pia Meyer Sørensen og Henning Birch Hansen.

Som suppleanter valgtes Rikke Løber Meincke (Ved Bålpladsen 78) og Thomas Christian Bach (Stuvehøjgaards Allé 21).

9. Valg af administrator

Kolonihaveforbundets foreningsadministration blev genvalgt som administrator.

10. Eventuelt

Der henvises til det kommende formelle referat.

---

STANDEREN HEJST

27. marts 2016

Så er standeren hejst, og vi er klar til en ny sæson.

Vi ønsker alle et godt haveår.

---

ÅBNING AF CONTAINERPLADS

26. marts 2016

Containerpladsen har første åbningsdag søndag 3. april.

---

STANDERHEJSNING

26. marts 2016

Årets standerhejsning er søndag 27. marts kl. 11.00.

---

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING

14. marts 2016

(19. marts 2016)

Der er indkommet 3 forslag til årets generalforsamling.

1. Der foreslås opsat et foderbræt til rovfugle ved bålpladsen.

2. Der foreslås etableret en klub for Stuvehøjgaards medlemmer.

3. Der foreslås at det tillades at holde høns (dog maksimum 6 høns og ingen haner).

Du kan læse de fulde forslagstekster og begrundelser under 'BESTYRELSEN/SIDSTE NYT'  her på siden. Sidste frist for at indsende forslag til generalforsamlingen var 15. marts 2016.

---

HUS TIL SALG

11. marts 2016

Foreningen har en andel til salg på adressen Ved Bålpladsen 66.

Vurderingssummen er kr. 233.361. Hertil skal tillægges andel på kr. 99.950.

Hvis du er interesseret og ønsker at besigtige huset, så skriv til foreningen på stuvehoejgaard@gmail.com

---

GENERALFORSAMLING

24. februar 2016

Indkaldelse til generalforsamling er på vej med posten. Generalforsamling afholdes 29. marts 2016.

---

PROCEDURE FOR SALG AF HAVER

22. februar 2016

Overdragelse af haver håndteres nu fuldt ud af vor administrator.

Du kan læse den nye procedure for overdragelse af haver her på siden under 'KØB/SALG KOLONIHAVE\Vurdering og salg'.

---

HUS TIL SALG

12. februar 2016

Foreningen har en andel til salg på adressen Ved Bålpladsen 66.

Nærmere information følger, når hus og have er blevet vurderet.

---

AFGØRELSE I PROCESBEVILLINGSNÆVNET

9. februar 2016

Procesbevillingsnævnet har afvist modparts ansøgning om at lade Østre Landsrets afgørelse i eksklusionssagen vedrørende Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) prøve ved Højesteret.

Sagen har dermed definitivt nået sit endeligt ved domstolene.

---

GENERALFORSAMLING

8. februar 2016

Ordinær generalforsamling afholdes 29. marts 2016. Indkaldelse følger.

---

EKSKLUSIONSSAG AFSLUTTET I FOGEDRETTEN

8. februar 2016

Foreningen har i dag i fogedretten modtaget nøgler til huset. Når vurdering er gennemført, vil huset blive sat til salg.

Salg vil blive annonceret her på siden indenfor et par uger.

--- 

ANKESAG BERAMMET

20. januar 2016

Forsyning Ballerup har som tidligere orienteret anket Byrettens afgørelse til Landsretten.

Sagen er nu berammet til hovedforhandling ved Østre Landsret 7. november 2016.

---

EKSKLUSIONSSAG I FOGEDRETTEN

8. januar 2016
(20. januar 2016)

Foreningen har indbragt eksklusionssagen vedrørende Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) for Fogedretten for derigennem at få effektueret Landsrettens afgørelse. 

Sagen er berammet til 8. februar 2016

---

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

23. december 2015

Bestyrelsen takker for i år og ønsker alle haveejere en glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn til sæson 2016. Der er standerhejsning søndag 27. marts 2016.        

---

STUVEHØJGAARD VANDT I LANDSRETTEN

23. december 2015

Stuvehøjgaard fik en tidlig julegave, da Landsretten i dag afsagde dom i ankesagen, som haveejer Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) havde anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion.

Landsretten stadfæstede Byrettens dom, som betyder at foreningen har fået medhold i, at eksklusionen var berettiget.

Haveejer har herefter 14 dage til at fraflytte haven.

Vi er rigtig glade for, at denne sag nu er nået til vejs ende.

---

ALT UDSOLGT !

21. december 2015

Vi har i den seneste måned haft 3 haveoverdragelser, og der er nu aktuelt ingen ledige haver til salg i foreningen.

---

ADMINISTRATIONSAFTALE FORNYET

15. december 2015

Bestyrelsen har fornyet administrationsaftalen med Kolonihaveforbundets Foreningsadministration.

Samtidig er aftalen blevet udvidet, så alle salg og overdragelser fra nytår håndteres af administrator. Denne del af aftalen er dog foreløbigt begrænset til 6 måneder.

Vi vil snarest her på siden informere om den nye procedure, når du skal sælge.

---

MANGE KNÆKKEDE TRÆER

10. december 2015

Det tunge snefald i kombination med kraftig blæst, som vi oplevede i slutningen af november, har været hård ved træerne i Stuvehøjgaard.

Der er rigtigt mange træer, der er knækket. Vor gartner er nu ved at rydde op på fællesarealerne.

Vi opfordrer haveejere til at kigge forbi egen have og sikre sig, at der ikke er opstået skader.

---

NY DEKLARATION IKKE LIGE PÅ TRAPPERNE

2. december 2015

Vi har tidligere omtalt, at Ballerup Kommune er på vej med nye deklarationer for kommunens kolonihaver.

De nye deklarationer forventes dog først at være færdige i løbet af efteråret 2016.

---

HOVEDFORHANDLING I LANDSRETTEN

26. november 2015

Der har i dag været afholdt hovedforhandling i Landsretten i sagen, som haveejer i Ved Bålpladsen 66 (tidl. have 813) har anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion.

Sagen er nu optaget til dom. Dom vil foreligge 23. december 2015.

---

HUSK AT LUKKE FOR VANDET

20. november 2015

Den kolde årstid nærmer sig, så det er vigtigt, at du nu får lukket for vandet og tømt godt ud i rørene.

Foreningen holder åben for vandet hele vinteren.

Hvis du ikke lukker din egen stophane, kan et frostsprængt rør henover vinteren give rigtig meget vand i dit hus.

---

FORSYNING BALLERUP ANKER

19. november 2015

Forsyning Ballerup har anket Byrettens afgørelse til Landsretten. Vi må derfor desværre igennem endnu en omgang i retten, før vi får en afgørelse på striden om det ekstra tilslutningsbidrag.

---

HUSE TIL SALG

9. november 2015

Der er aktuelt kun et par huse til salg.

Se nærmere under 'KØB/SALG KOLONIHAVE'.

---

NEDBRUD PÅ HJEMMESIDE 

9. november 2015

Foreningens hjemmeside har været utilgængelig i løbet af weekenden. Vi beklager fejlen.

---

STUVEHØJGAARD VINDER RETSSAG

6. november 2015

Foreningen vandt sagen som Forsyning Ballerup har anlagt i forbindelse med opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

Retten i Glostrup fandt ikke, at Forsyning Ballerup havde hjemmel i loven til at opkræve supplerende betaling, når foreningen allerede i 2009 havde betalt tilslutningsbidrag. Vi skal derfor ikke betale det stævnede beløb.

Forsyning Ballerup har nu en frist på 4 uger til eventuelt at anke sagen.

---

STUVEHØJ VÆNGE 15

2. november 2015

Der kan ikke længere gives bud på dette hus.

---

GIV ET BUD!

27. oktober 2015
(30. oktober 2015)

     Foreningen har modtaget et forhøjet bud på det ledige hus på Stuvehøj Vænge 15. Aktuelt er det højeste bud på kr. 48.000. Vurderingsprisen er kr. 88.483.

Sidste frist for at give et bud på huset er 1. november 2015. Herefter vil huset blive solgt til højestbydende.

---

SIDSTE ÅBNINGSDAG PÅ CONTAINERPLADSEN

23. oktober 2015

På søndag er det sidste åbningsdag for i år på containerpladsen.

---

GIV ET BUD!

10. oktober 2015

Foreningen har modtaget bud på det ledige hus på Stuvehøj Vænge 15. Aktuelt er det højeste bud på kr. 40.000. Vurderingsprisen er kr. 88.483.

Hvis du er interesseret i at købe huset, kan du sende et bud til foreningen på vor mailadresse: stuvehoejgaard@gmail.com    

På denne adresse kan du også rekvirere vurderingsrapport for huset. Husk at der oveni dit bud skal lægges andelsindskud, som er på kr. 99.950. 

Du kan besigtige huset på adressen.

Sidste frist for at give et bud på huset er 1. november 2015. Herefter vil huset blive solgt til højestbydende.

---

HOVEDFORHANDLING VED RETTEN I GLOSTRUP

9. oktober 2015

Der har i dag været afholdt hovedforhandling ved Retten i Glostrup i forbindelse med den sag, som Forsyning Ballerup har anlagt mod foreningen om betaling af tilslutningsbidrag.

Sagen er nu optaget til dom. Der falder dom i sagen senest 6. november.

---

KONTORTID

6. oktober 2015

På grund af begrænset fremmøde har vi besluttet at indskrænke vor kontortid til 1 time. Kontoret er således åbent den første søndag i hver måned fra april til oktober fra kl. 10 til 11.

Du kan altid skrive til foreningen på vor mail 'stuvehoejgaard@gmail.com'

---

STØT VORES SPONSORER

3. oktober 2015

Støt vores sponsorer, de støtter os.

 

Find kontaktdetaljer til sponsorerne på nettet.

---

NY KASSERER

15. september 2015

Annelise Egaa Hansen blev på aftenens ekstraordinære generalforsamling valgt til ny kasserer.

---

VANDREGNSKAB

9. september 2015

Vi har fået vandregnskabstallene fra Brunata.

Langt de fleste skal have penge retur. Brev med individuel opgørelse omdeles i postkasserne i løbet af de næste uger. Hvis du har spørgsmål til din opgørelse, kan du sende dem til foreningens mailadresse: stuvehoejgaard@gmail.com

Overskydende betaling eller eventuel manglende betaling reguleres i forbindelse med opkrævning af haveleje for 4. kvartal.

---

GIV ET BUD!

5. september 2015

Foreningen efterlyser bud på huset på Stuvehøj Vænge 15 (jf. nedenstående).

---

LØSE HUNDE

5. september 2015

Vi har haft et par uheldige episoder med løse hunde. Vi henstiller derfor, at alle respekterer, at hunde skal føres i snor på Stuvehøjgaards område.

---

BOPÆLSRESTRIKTION

5. september 2015

Vi har fået et spørgsmål til bopælskravet i vore vedtægter, og skal derfor præcisere, at medlemskab kræver fast bopæl i Københavnsområdet (svarende til Nordøstsjælland, afgrænset mod syd af Roskilde og Køge).

Dette betyder også, at flytter man væk fra Københavnsområdet, skal man tilsvarende afhænde sin have i Stuvehøjgaard.

---

HUS TIL SALG

2. september 2015

Huset på Stuvehøj Vænge 15 er nu vurderet. Prisen er på i alt kr. 88.463. Hertil kommer andelsindskud på kr. 99.950.

Hvis du er interesseret i at købe huset til vurderingen, eller at give et bud bedes du kontakte foreningen på 'stuvehoejgaard@gmail.com'

---

ADMINISTRATION AF BYGGEREGLER

1. september 2015

Indtil de nye lokalplaner foreligger i vedtaget form, vil foreningen administrere og give tilladelser efter den gældende deklaration.

---

NYE LOKALPLANER PÅ VEJ

27. august 2015

Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune har på sit møde 18. august 2015 vedtaget, at der skal udarbejdes lokalplaner for alle kommunens kolonihaveområder.

Lokalplanerne vil indeholde fælles retningslinjer for alle haveforeninger i Ballerup. For Stuvehøjgaard vil lokalplanen, når den foreligger, erstatte den nuværende deklaration for området.

Udvalget har vedtaget, at lokalplanerne vil indeholde følgende regler for bebyggelse på de enkelte havelodder:

Husstørrelse: 60 m2
Overdækkede arealer: 20 m2
Fritliggende småhuse: 10 m2
Drivhuse: 10 m2

Der foreligger ikke yderligere om indholdet af de kommende lokalplaner.

---

HUS TIL SALG - ÅBENT HUS

23. august 2015
(29. august 2015)

Foreningen har et hus til salg. Huset er placeret på adressen Stuvehøj Vænge 15.

 

Interesserede købere kan bese huset i forbindelse med åbent hus søndag 30. august, kl. 10-11. Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvis du efter besigtigelse er interesseret i at købe huset, bedes du sende en mail til foreningen på 'stuvehoejgaard@gmail.com'

Seneste frist for tilbagemelding er lørdag 12. september 2015.

Pris for huset lægges her på siden i løbet af ugen.

29.08.2015: Pris er endnu ikke fastlagt, men kom gerne til åbent hus alligevel.       

---

ÆNDRING I BESTYRELSEN

17. august 2015

Foreningens kasserer Anni Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling for valg af ny kasserer til afholdelse 15. september 2015.

Frem til generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret Annelise Egaa Hansen som midlertidig kasserer.

Suppleant Brian Østergreen er indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen.

---

GRAVHØJEN STUVEHØJ

12. august 2015

Ballerup kommune har bedt os bringe denne meddelelse vedrørende Stuvehøj:

Ulovligheder på Stuvehøj

Gravhøjen Stuvehøj er et fredet fortidsminde. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af højen uden tilladelse fra Kulturstyrelsen. Fornyeligt er højen blevet ryddet for bevoksning og kan nu ses tydeligt i landskabet, ligesom man kan nyde udsigten fra toppen. Det er endnu tilladt at gå på højen, så længe man ikke skaber slidspor med bar jord. Sådanne spor skader højen, da regnen let kan erodere jorden væk.

Gå derfor udenfor den bare jord, når du vil op på højen

Det er konstateret, at der er sket skader på øst- og vestsiden af højen som følge af cykel- eller scooterkørsel. Sådanne skader er ulovlige og kan blive politi-anmeldt. Hvis skaderne fortsætter, vil det blive nødvendigt at spærre højen af.

Ballerup Kommune

---

ÆNDRET KONTORTID

11. august 2015

Kontoret vil fremover være åbent 1. søndag i hver måned fra kl. 10 til 11 (fra april til oktober). Kontoret finder du i foreningshuset, Stuvehøjgaards Allé 58.

---

FAMILIEDAG

10. august 2015

Husk foreningens traditionsrige familiedag på lørdag 15. august 2015.

Familiedagen indledes kl. 14 med aktiviteter for børnene. Der vil også igen i år være loppemarked i tilknytning til familiedagen.

Du kan se hele programmet for dagen i udhængsskabene.

---

FORLIG I LANDSRETTEN

10. august 2015

Foreningen har indgået forlig i eksklusionssagen mod haveejer i Stuvehøj Vænge 15.

Forliget indebærer, at haveejer hæver ankesagen ved Landsretten, og at haveejer fraflytter i denne uge.    

---

OMDELT BREV

7. august 2015

Mange haveejere har modtaget et brev i postkassen med overskriften 'Stuvehøjgård-Nyt'.

Vi skal for en god ordens skyld pointere, at brevet - trods overskriften - ikke er relateret til A/H Stuvehøjgaard.

--- 

LEGEPLADS PÅ STUVEHØJGAARDS ALLÉ      

7. juli 2015

Legepladsen på Stuvehøjgaards Allé er desværre i så dårlig stand, at vi bliver nødt til at afspærre legepladsen indtil videre.

Bestyrelsen overvejer i øjeblikket om legepladsen skal nedtages og fornyes, eller om den skal renoveres.

Indtil da beder vi alle haveejere om at tilse, at børn ikke benytter legepladsen.

---

NYE VEJSKILTE

7. juli 2015

De nye vejskilte er på vej fra skiltemanden og vil blive monteret i de kommende uger.

---

FAMILIEDAG

7. juli 2015

Husk foreningens traditionsrige familiedag lørdag 15. august 2015.

Familiedagen indledes kl. 14 med aktiviteter for børnene. Der vil også igen i år være loppemarked i tilknytning til familiedagen.

Du kan se hele programmet for dagen i udhængsskabene.

---

FÆRDSEL VED HESTEFOLDE

7. juli 2015

Gårdejeren, som ejer hestefoldene syd for Stuvehøjgaard, har bedt os gøre opmærksom på, at der er tale om privat område.

Færdsel må derfor kun foregå på Stuvehøjgaards område, hvilket vil sige den nordlige å bred.

---

INDIVIDUELLE KLOAKTILSLUTNINGER

1. juli 2015

Bestyrelsen skrev i foråret ud til alle de haveejere, som ikke havde afleveret dokumentation for individuel kloaktilslutning. Vi har i de seneste måneder modtaget rigtig mange bekræftelser, og det ser ud til at langt hovedparten af vore haver nu er tilsluttet.

Bestyrelsen vil hen over sommeren gøre en ny status og tage fat i de sidste endnu en gang.

---

   MOTORVEJ ÅBNER 12. JULI      

25. juni 2015

Byggeriet af den nye motorvej er afsluttet og motorvejen åbnes 12. juli 2015. Du kan deltage i den festlige åbning.

Du kan se invitation til åbningsfest her på siden under 'INFO/NYHEDER \ Motorvej'

---

STUVEHØJGAARD VINDER RETSSAG

23. juni 2015

Foreningen vandt sagen som vi har anlagt mod haveejer i Stuvehøj Vænge 15 for at få effektueret eksklusion.

Haveejer har dog valgt at anke sagen til Landsretten, så vi må ud i endnu en runde, inden sagen finder sin endelige afgørelse.

---

VANDREGNSKAB

18. juni 2015

Vi når desværre ikke at få vandregnskabet med i forbindelse med opkrævning af haveleje for 3. kvartal. Vandregnskabet vil i stedet blive udsendt i forbindelse med opkrævning for 4. kvartal.    

Der opkræves fortsat aconto kr. 300 per kvartal til vand.

---
   

STUVEHØJGAARD VINDER RETSSAG

9. juni 2015

Der er i dag faldet dom i sagen, som foreningen har anlagt mod haveejer i Stuvehøj Vænge 15 for at få effektueret eksklusion.

Foreningen vandt sagen, som altså betyder at eksklusion af haveejer stadfæstes.

Haveejer har nu 2 uger til eventuel anke af dommen.

---

SKAL DU SÆLGE DIN KOLONIHAVE?

6. juni 2015

Nu kan du i forbindelse med salg få billeder af dit hus på foreningens hjemmeside. Send dine billeder til stuvehoejgaard@gmail.com.

Du kan finde ledige haver under 'KØB/SALG KOLONIHAVE \ Kolonihaver til salg'.    

---

DOMSAFSIGELSE UDSAT

3. juni 2015

Domsafsigelse i retssagen, som foreningen har anlagt mod haveejer i Stuvehøj Vænge 15 for at få effektueret eksklusion, er blevet udsat til 9. juni 2015

--- 

NYE VEJNAVNE

   2. juni 2015

Se sammenhæng mellem de gamle havenumre og de nye vejnavne her på siden under 'Her bor vi'.

---

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

31. maj 2015

Referat kan findes her på siden under 'GENERALFORSAMLING \ 2015'.

Du kan også se de opdaterede vedtægter og ordensregler under 'REGLER'.

---

ANKESAG BERAMMET

24. maj 2015

Sagen, som haveejer i have 813 (Ved Bålpladsen 66) har anket til Landsretten for at få omgjort Byrettens afgørelse om berettiget opsigelse, kommer for retten 26. november 2015.

Foreningens advokat har anmodet Landsretten om at få fremrykket datoen.

---

SKT. HANS FEST 

24 . maj 2015

Årets Skt. Hans Fest afholdes lørdag 27. juni 2015. Program for aftenen er ophængt i udhængskabene. Vi håber at se rigtig mange deltagere.    

---    

RETSSAG BERAMMET 

19. maj 2015


Retssagen, som Forsyning Ballerup har anlagt mod foreningen i forhold til betaling af tilslutningsbidrag, er nu berammet ved Retten i Glostrup.

Sagen kommer for retten 9. oktober 2015.

---    

HOVEDFORHANDLING AFHOLDT

6. maj 2015

I retssagen, som foreningen har anlagt mod haveejer i have 1308 (Stuvehøj Vænge 15) for at få effektueret eksklusion, har der i går været hovedforhandling ved Retten på Frederiksberg.

Sagen er nu optaget til dom og afgørelsen vil foreligge 3. juni 2015.

---  

NYE VEJNAVNE OG VEJNUMRE

30. april 2015

          De nye vejnavne og vejnumre træder i kraft i dag.

         Husk at få sat nyt husnummer på dit hus. Det er vigtigt, at nummeret er tydeligt, da det hjælper både udrykningskøretøjer og andre med at finde hurtigt hen til dit hus.

Indtil de nye vejskilte er på plads, opsætter vi i dag midlertidige skilte, så alle kan finde rundt.

---

NYE VEJNAVNE OG VEJNUMRE

 8. april 2015

Så er de nye vejnavne og vejnumre på vej.

Alle haveejere modtager i disse dage et brev fra Ballerup kommune med oplysning om den nye adresse. Kommunen sørger også for at de nye adresser bliver rettet hos alle relevante myndigheder.

Adresserne Ågerupvej 42 og Ågerupvej 47 vil udgå. Fra Ågerupvej kan man enten køre mod sydøst ad Stuvehøjgaards Allé eller mod nordvest ad Stuvehøj Vænge.

De nye adresser vil træde i kraft fra 30. april 2015.

Foreningen er ved at indkøbe nye skilte, så alle kan finde rundt i de nye adresser.

Alle haveejere bedes opsætte tydeligt nummer et synligt sted på huset.         

---

NYT OM MOTORVEJEN

7. april 2015

Du kan læse nyt om motorvejsprojektet på følgende link:

          http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/m12/Dokumenter/Documents/Frederiksundmv.%20Referat%20naboforum%2025.03.15.pdf

       Mødet i naboforum fandt sted 25. marts 2015 (og ikke i 2014 som anført).

Som det fremgår så åbner motorvejen senest i september måned 2015. Der vil forventeligt blive et cykel- og motionsløb i forbindelse med åbningen.

---

SALG AF TRÆSTAMMER

  7. april 2015

Du kan fortsat købe træ af foreningen. Vi sælger nu de sidste stakke efter løbende meter.

Vi har valgt følgende priser:

Diameter op til 20 cm: 7,50 kr/m
Diameter mellem 20 og 30 cm: 10 kr/m
Diameter mellem 30 og 40 cm: 15 kr/m
Diameter over 40 cm: 20 kr/m

Skriv til os på stuvehoejgaard@gmail.com, hvis du er interesseret i at købe træ, så vil vi vende tilbage til dig.

---

STUVEHØJGAARD I NY KREDS

7. april 2015

  I forbindelse med omstrukturering af kredse i Kolonihaveforbundet er Kreds 2 blevet nedlagt. Stuvehøjgaard indgår nu i stedet i den nye og større Kreds Hovedstaden Vest.

--- 

STANDERHEJSNING

23. marts 2015

Vi holder standerhejsning ved fælleshuset på søndag 29. marts fra kl. 11.00. Vi håber at mange har lyst til at festligholde sæsonåbningen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sommertiden starter natten mellem lørdag og søndag, så du skal huske at stille uret en time frem - ellers kommer du for sent til standerhejsning.

---

FORELØBIGT REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

22. marts 2015

Foreningens generalforsamling i sidste uge forløb fint. Nedenfor kan du finde et kort referat. Formelt referat udsendes til alle haveejere i løbet af maj måned.

Kort referat:

1.
Dirigent
Advokat Mads Kofod blev valgt som dirigent.      

2.
Beretning
Foreningens formand Torben Johannesson aflagde beretning for bestyrelsen.

3.
Årsrapport
Foreningens revisor Søren Windahl gennemgik årsrapport, herunder værdiansættelse af andele. Årsrapporten blev godkendt.

4.
Bestyrelsens forslag til budget

Der blev i årets budget afsat beløb til træfældning, til udvidelse af administrationsaftale samt til lyddæmpning af loft i fælleshus. Forslag om anlæg af petanquebane kunne ikke samle flertal.

        Bestyrelsens forslag til ændring af ordensregler

        Forslag om lugning under hæk mod græsarealer samt forslag om genplantning med tjørn blev ikke vedtaget.

Forslag om forbud mod boldspil på parkeringsarealer samt forslag om forbud mod opmagasinering på parkeringsarealer blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

Alle de stillede forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag til honorering

De stillede forslag blev alle vedtaget.

5.
Indkomne forslag

Alle indkomne forslag blev forkastet af generalforsamlingen.

6.
Budget
Revisor gennemgik budget, som med de tidligere vedtagne udvidelser blev vedtaget af forsamlingen.

7.
Valg af formand
Foreningens formand blev genvalgt for en 2-årig periode.

8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Pia Meyer Sørensen og Henning Birch blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

        Brian Østergreen og Helge Lund Hansen blev valgt som suppleanter.

9.
Valg af administrator
Administrator og revisor blev genvalgt, idet dog bestyrelsen jf. pkt. 4 bemyndigedes til at skifte administrator.

      ---      

NYE VEJNAVNE OG NUMRE 

19. marts 2015

Ballerup kommune er forsinket med registreringen af de nye vejnavne og vejnumre.

Endelige meddelelser forventes udsendt fra kommunen i løbet af foråret.

---

GENERALFORSAMLING 2014

12. marts 2015    


Årsrapport og beretning er på vej med posten.

---

GENERALFORSAMLING 2014

28. februar 2015


Indkaldelse til generalforsamling er på vej med posten.

Generalforsamling afholdes som tidligere annonceret tirsdag 17. marts 2015

---


RETSSAG BERAMMET 

18. februar 2015


Retssagen, som foreningen har anlagt mod haveejer i have 1308 for at få effektueret eksklusion, er nu berammet ved Retten.

Sagen kommer for retten 22. april 2015.

--- 

STUVEHØJGAARD VINDER RETSSAG
                         

6. februar 2015

Der er i dag faldet dom i sagen, som haveejer i have 813 havde anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion.

Foreningen vandt sagen, som altså betyder at eksklusionen af haveejer stadfæstes.

Haveejer har nu 4 uger til eventuel anke af dommen.

----     


GENERALFORSAMLING 2014 FASTLAGT

22. januar 2015


Årets generalforsamling afholdes 17. marts 2015. Reserver allerede nu datoen. Separat indkaldelse udsendes senere.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 31. januar 2015.

Benyt gerne vor mail: stuvehoejgaard@gmail.com eller kontaktfeltet 'Kontakt os' her på siden.

---

HOVEDFORHANDLING AFHOLDT

11. januar 2015


I retssagen, som haveejer i have 813 har anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion, har der i går været hovedforhandling ved Retten i Glostrup.

Sagen er nu optaget til dom og afgørelsen vil foreligge 6. februar 2015.

---

TAK FOR I ÅR

22. december 2014


Stuvehøjgaard ønsker alle haveejere og gæster en glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn i 2015.

---    

VINTERÅBENT FOR VAND

29. september 2014


Husk at vandet efter beslutning på generalforsamlingen vil være åbent hele året.

Det er derfor MEGET VIGTIGT at få lukket for egen hovedhane og i øvrigt lufte godt ud i vandinstallationen, inden det for alvor bliver frostvejr.

Hvis du ikke lukker din hovedhane, vil et eventuelt sprunget vandrør i huset betyde, at vand vil strømme ud, indtil du kommer forbi og opdager det.

Dette vil udover at forårsage skade på huset også koste dig en meget stor vandregning.

DERFOR - Husk hovedhanen i år.

---

SALG AF TRÆSTAMMER

27. september 2014

(Opdateret 7. april 2015)

Træfældningsfirmaet er færdig med at indsamle og stakke de fældede stammer. Stammerne sælges nu til interesserede haveejere.

Stammerne sælges stakkevis, og du skal selv sørge for borttransport af stammerne. Hvis du vælger at opskære stammerne i kortere længder på stedet, skal dette ske efter sæsonafslutning. Træet skal være afhentet og bortkørt inden årets udgang.

Stakkene er nummereret fra A til Q.

Priser for de enkelte stakke er som følger:

Stak A: Solgt
Stak B: Solgt
Stak C: Solgt
Stak D: Solgt
Stak E: Solgt
Stak F: Solgt
Stak G: Solgt
Stak H: Solgt
Stak I: Solgt
Stak J: Solgt
Stak K: Solgt
Stak L: Solgt
Stak M: Solgt
Stak N: kr. 4.000,00
Stak O: kr. 6.000,00
Stak P: kr. 7.500,00
Stak Q: kr. 7.500,00

Priserne er også sprayet med sort farve på stakkene.
 
Hvis du er interesseret i at købe en eller flere af stakkene, så send en mail til foreningen på mailadressen: stuvehoejgaard@gmail.com 

---

NY LAYOUT PÅ HJEMMESIDEN

24. september 2014


Vi har ændret lidt på hjemmesiden og fjernet kommentarfelterne.

Du kan fortsat komme i kontakt med foreningen ved at benytte 'Kontakt os' fanen nederst til venstre på siden.

Du kan også skrive til os på vor mailadresse stuvehoejgaard@gmail.com

---

SALG AF TRÆSTAMMER

21. september 2014


Træfældningsfirmaet er færdig med at indsamle og stakke de fældede stammer. Stammerne sælges nu til interesserede haveejere.

Hvis du er interesseret i at købe en del af stammerne, så send en mail til foreningen på mailadressen: stuvehoejgaard@gmail.com 

Skriv hvor meget træ du ønsker at købe. Når vi har et overblik over efterspørgslen, vil du modtage en bekræftelse fra foreningen med besked om, hvornår træet kan afhentes.

Stammerne sælges i fuld længde (op til 3 meter), og du skal selv sørge for borttransport af stammerne. Hvis du vælger at opskære stammerne i kortere længder på stedet, skal dette ske efter sæsonafslutning. Træet skal være afhentet og bortkørt inden årets udgang.

Vi har valgt følgende priser:

Diameter op til 20 cm: 7,50 kr/m
Diameter mellem 20 og 30 cm: 10 kr/m
Diameter mellem 30 og 40 cm: 15 kr/m
Diameter over 40 cm: 20 kr/m

---

UAFHENTEDE LOTTERIGEVINSTER

21. september 2014


Der er en del uafhentede gevinster fra lotteriet i forbindelse med Familiedagen.

Gevinster kan afhentes hos næstformand Steen Rejnegaard i have 706. Gevinster skal afhentes senest 1. oktober 2014.

Følgende numre blev trukket ud:
16 - 171 - 172 - 199 - 247 - 619 - 712 - 1004 - 1111 - 1311 - 1407 - 1411 - 1500 - 1600 - 1604 - 1613 - 1741 - 1749 - 1777 - 1799 - 1804 - 1810 - 1849 - 1871 - 1910 - 1914 -1915 - 1948 - 1999

---

FORENINGEN UDTAGER STÆVNING

16. september 2014


Foreningen har udtaget stævning ved Retten i Glostrup mod haveejer i have 1308 med påstand om at haveejer skal anerkende ophævelsen af sit medlemsskab og fraflytte haven.

---

VEJNAVNE

12. september 2014


Ballerup Kommune har godkendt de 4 vejnavne, som Stuvehøjgaard har foreslået.

Vejnavnene bliver herefter følgende:

Plads 100, 200, 300 og 400 samt hele alléen op mod hovedhuset: Stuvehøjgaards Allé
Plads 500 og 700: Ved Højen
Plads 600, 800, 900 og 1100: Ved Bålpladsen
Hele 47-siden: Stuvehøj Vænge

Vi vender tilbage med orientering om nummerering af de enkelte havelodder.

---

VEJNAVNE

27. august 2014


De 4 vejnavne, som Stuvehøjgaard har foreslået, behandles på møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg tirsdag 2. september 2014.
 
---

TRÆ OG FLIS 

23. august 2014


De stammer, der ligger tilbage efter fældningen, tilhører foreningen og må ikke fjernes. Stammerne vil senere blive solgt til interesserede haveejere.

Vi beder alle holde øje med at stammerne ikke fjernes.

Det flis, der ligger tilbage i bunker, tilhører træfældningsfirmaet og må ikke fjernes.

---

UDTYNDING AF TRÆER 

22. august 2014


Som det ses, er gartneren nu i gang med udtyndingen af træerne mod Ågerupvej.

Vi har bedt gartneren fælde de store træer og lade de mindre blive stående.

Resultatet er mere drastisk, end vi havde forudset. Vi har derfor bedt gartneren om at lade flere træer stå tilbage på de kommende strækninger.

---

RETSSAG BERAMMET 

19. august 2014


Retssagen, som haveejeren i have 813 har anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion, er nu berammet ved Retten i Glostrup.

Sagen kommer for retten 9. januar 2015.

---

FAMILIEDAGS LOTTERI 

16. august 2014


Følgende numre blev trukket ud:
16 - 171 - 172 - 199 - 247 - 619 - 712 - 1004 - 1111 - 1311 - 1407 - 1411 - 1500 - 1600 - 1604 - 1613 - 1741 - 1749 - 1777 - 1799 - 1804 - 1810 - 1849 - 1871 - 1910 - 1914 -1915 - 1948 - 1999

---

NYE VEJNAVNE 

16. august 2014


Foreningen har indstillet følgende vejnavne til Ballerup Kommune:
 
Plads 100, 200, 300 og 400 samt hele alléen op mod hovedhuset: Stuvehøjgaards Allé
Plads 500 og 700: Ved Højen
Plads 600, 800, 900 og 1100: Ved Bålpladsen
Hele 47-siden: Stuvehøj Vænge

---

FAMILIEDAG 

16. august 2014


Med udsigt til et flot lørdagsvejr gennemføres familiedagen som planlagt i dag fra kl. 14.00.

Vi håber at se mange haveejere til en dejlig dag.

Kl. 15.00 offentliggøres de nye vejnavne i foreningen.

Familiedagen slutter kl. 20.00.
 
---

UDTYNDING AF TRÆER 

13. august 2014


Arbejdet med udtynding af træerne på begge sider af Ågerupvej går nu i gang.

Arbejdet forventes at løbe over de næste 2 uger og vil i sagens natur støje en del. 

Efter fældningen vil det være muligt for haveejere at købe de opskårne stammer.
Nærmere info følger.

---

EKSKLUSION

12. august 2014


Bestyrelsen har desværre være nødsaget til at ophæve medlemskabet for endnu en af vore haveejere. Ophævelsen er sket med begrundelse i misligholdelse og chikane.

Vi ved endnu ikke om også denne eksklusionssag ender ved retten.
 
---

VÆR MED TIL AT VÆLGE DE NYE VEJNAVNE

4. august 2014


Stemmesedler er på vej i postkasserne. Stemmer skal afgives senest 11. august 2014.

---

SIDSTE CHANCE

1. august 2014


I dag er det sidste chance, hvis du ønsker at stille forslag til nye vejnavne i foreningen.

Se detaljer nedenfor (8. juli).

---

GODE BUD PÅ NYE VEJNAVNE I STUVEHØJGAARD

15. juli 2014


Vi har allerede modtaget gode bud på vejnavne til foreningen. 

Stuvehøj Allé, Stuvehøjgaards Allé, Stuvehøjgaards Vænge, Engen, Marken, Skoven, Hindbærhaven, Kirsebærhaven, Fuchsiavej, Primulavej, og mange andre ...

Vi vil gerne have endnu flere bud - gerne som en samlet pakke med 4 navne.

---

BESØG FORENINGENS SPONSORER

14. juli 2014


Links til foreningens venlige gavesponsorer:

Biler: k2biler.dk
Biler: lyngbyautocenter.dk
Frisør: jannieshairdesign.dk
Maler: malerfirmaetml.dk
Planteskole: planteoasen.dk
Restaurant: hosmaren.dk
Skønhed: fodplejeskole.dk
Skønhed: beautyzonen.com
Trælast: soeborgtoemmerhandel.dk
Tømrer: tomrer-paulsen.dk
VVS: brdrjensenvvs.dk

Du kan finde foreningens øvrige gavesponsorer her på siden under 'Links/Sponsorer'.

---

NYE VEJNAVNE I STUVEHØJGAARD
 (GIV DIT BUD)

8. juli 2014


Stuvehøjgaard skal have nye adresser og havenumre.

For at gøre det nemmere at finde frem til de enkelte haver har Ballerup kommune besluttet at indføre vejnavne i foreningen.

Det betyder konkret, at adresserne Ågerupvej 42 og 47 vil udgå. I stedet indføres 4 nye vejnavne. Vi kan selv vælge de nye navne.

Vejnavn 1 vil dække plads 100, 200, 300 og 400 samt hele alléen op mod hovedhuset.
Vejnavn 2 vil dække plads 500 og 700.
Vejnavn 3 vil dække plads 600, 800, 900 og 1100.
Vejnavn 4 vil dække hele 47-siden.

Vi inviterer alle haveejere til at give sit bud på de 4 nye vejnavne.

Du kan foreslå alle navne, som ikke findes indenfor en radius på 10 km. Du kan checke dette på hjemmesiden: danmarksadresser.dk/test-nyt-vejnavn.

Du skal sende dit forslag med 4 navne til vor mailadresse: stuvehoejgaard@gmail.com senest 1. august. Du kan også aflevere dit forslag i brevkassen i have 304.

De 4 adresser må ikke ligne hinanden så meget, at de kan forveksles.

Vi glæder os til at modtage nogle gode og kreative forslag.

---

PARKEREDE TRAILERE UDEN NUMMERPLADE

8. juli 2014

På parkeringspladsen ved fælleshuset henstår 2 trailere uden nummerplader samt 1 combi-camp med registreringsnummer DJ 1797.

Ejerne bedes fjerne disse inden den 1. august 2014.   Forefindes køretøjerne på foreningens arealer efter denne dato, vil politiet blive bedt om at bortskaffe dem for ejers regning.

---

HAVEVANDRING 

8. juli 2014


Bestyrelsen vil i de kommende uger gå sin årlige havevandring.
I år vil vi også checke om der er monteret plomberinger i de nye målerbrønde. Du bedes derfor sørge for at målerbrønden er tilgængelig for bestyrelsens repræsentanter.

---

NYE VEJNAVNE I STUVEHØJGAARD 

3. juli 2014


Stuvehøjgaard skal have nye adresser og havenumre.

For at gøre det nemmere at finde frem til de enkelte haver har Ballerup kommune besluttet at indføre vejnavne i foreningen.

Det betyder konkret, at adresserne Ågerupvej 42 og 47 vil udgå. I stedet indføres 4 nye vejnavne. Vi kan selv vælge de nye navne.

Vejnavn 1 vil dække plads 100, 200, 300 og 400 samt hele alléen op mod hovedhuset.
Vejnavn 2 vil dække plads 500 og 700.
Vejnavn 3 vil dække plads 600, 800, 900 og 1100.
Vejnavn 4 vil dække hele 47-siden.

Vi inviterer alle haveejere til at give sit bud på de nye vejnavne.

Nærmere info følger.

--- 

UDTYNDING AF TRÆER 

3. juli 2014


Vi har indgået aftale med et træfældningsfirma om at udtynde træerne på begge sider af Ågerupvej.

Arbejdet vil støje en del. For ikke at forstyrre sommerfreden for meget, har vi derfor valgt at udskyde arbejdet til efter skolernes sommerferie (medio august).

Nærmere info følger.

--- 

NORDKYSTEN

3. juli 2014


Som de fleste nok har bemærket, så har Nordkysten endnu ikke udført de aftalte opretningsarbejder.

Vi fortsætter indsatsen for at få arbejdet helt færdiggjort.

---

SANKT HANS FYRVÆRKERI 

17. juni 2014


Årets fyrværkeri bliver ændret lidt i forhold til de seneste år, da vi ikke har kunnet få adgang til marken ud for bålpladsen.

Første del af fyrværkeriet (den lave del) affyres fra bålpladsen. Anden del af fyrværkeriet (raketter) affyres fra græsarealet ved højen. Denne del af fyrværkeriet vil også kunne ses fra bålpladsen (dog ikke hvis man er for tæt på træerne på den østlige side).

---

SANKT HANS FEST 

17. juni 2014


Husk foreningens traditionelle Sankt Hans fest lørdag 28. juni 2014 fra kl. 19.00 til ca. 23.00. Festen afholdes ved bålpladsen.

Der sælges som sædvanlig diverse drikkevarer og snacks.

Lodsedler til lotteriet kan købes på containerpladsen søndag 22. juni 2014 fra 10 til 12. Her kan også købes slikposebeviser til børnene.

Vi håber på godt vejr og stort fremmøde.

---

NORDKYSTEN ARBEJDER LØRDAG 21. JUNI 2014 

17. juni 2014


Lørdag 21. juni kommer Nordkysten og retter op på de mest ujævne grønne områder på både 42- og 47-siden.

Opretning af lunker på grusbelagte områder følger i en senere runde.

---

TILSLUTNINGSBIDRAG FOR KLOAK 

3. juni 2014


Forsyning Ballerup har indbragt foreningens manglende betaling af tilslutningsbidrag for retten i Glostrup med påstand om betaling af det fulde bidrag med tillæg af renter.

---

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
AFHOLDT 18. MARTS 2014

31. maj 2014


I det følgende er givet et kort referat af generalforsamlingen.

Formelt referat underskrives af bestyrelsen på møde 3. juni og omdeles efterfølgende i haverne.

Beretning, regnskab og værdiansættelse af andele blev vedtaget som fremlagt.

Generalforsamlingen besluttede, at foreningen fortsat afviser Forsyning Ballerups krav til betaling af nyt tilslutningsbidrag for kloak.

Forslag:

1. Der blev afsat kr. 200.000 til fældning af træer i randzoner.
2. Krav om fuld revision og generalforsamlingsvalgt revisor blev vedtaget.
3. Det blev vedtaget at holde vandet åbent hele året.
4. Det blev besluttet, at referat skal udsendes senest med udgangen af maj måned.
5. Forslag om tilladelse til hold af bistader blev nedstemt.
6. Der var ikke stemning for at undersøge økonomi omkring et fællesvaskeri.
7. Det blev vedtaget et lempe kravet til skufning under hæk. Fremover er det ikke et krav at skuffe under hæk mod græsarealer. Der skal fortsat skuffes mod stier og mod nabohaver. 

Budgettet blev vedtaget, hvilket betyder en uændret haveleje på kr. 2.000 per kvartal. Der opkræves aconto kr. 300 per kvartal for vand.

---

FÆRDIGGØRELSESARBEJDER - NORDKYSTEN 

31. maj 2014

Vi har lidt problemer med at få Nordkysten til at udbedre de sidste mangler.

Vi orienterer nærmere, når vi har en afklaring.

---

TILSLUTNINGSBIDRAG 

25. april 2014


Bestyrelsen har i samråd med Kolonihaveforbundet hyret advokat Ole Liedke til at bistå foreningen i tvisten med Forsyning Ballerup.

---

EKSKLUSION ENDER I RETTEN 

22. april 2014


Bestyrelsen har desværre være nødsaget til at ophæve medlemskabet for en af vore haveejere. Ophævelsen er sket med begrundelse i vold, trusler og chikane.

Den pågældende haveejer kan ikke acceptere ophævelsen og har udtaget stævning mod foreningen for at få den annulleret.

Stævningen har opsættende virkning i forhold til ophævelsen. Haveejer kan derfor benytte sin have, mens sagen kører.

---

FORELØBIGT REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
AFHOLDT 18. MARTS 2014 

14. april 2014

I det følgende er givet et kort foreløbigt referat af generalforsamlingen. Formelt referat udsendes inden udgangen af maj måned.

Beretning, regnskab og værdiansættelse af andele blev vedtaget som fremlagt.

Generalforsamlingen besluttede, at foreningen fortsat afviser Forsyning Ballerups krav til betaling af nyt tilslutningsbidrag for kloak.

Forslag:

1. Der blev afsat kr. 200.00 til fældning af træer i randzoner.
2. Krav om fuld revision og generalforsamlingsvalgt revisor blev vedtaget.
3. Det blev vedtaget at holde vandet åbent hele året.
4. Det blev besluttet, at referat skal udsendes senest med udgangen af maj måned.
5. Forslag om tilladelse til hold af bistader blev nedstemt.
6. Der var ikke stemning for at undersøge økonomi omkring et fællesvaskeri.

Budgettet blev vedtaget, hvilket betyder en uændret haveleje på kr. 2.000 per kvartal. Der opkræves aconto kr. 300 per kvartal for vand.

Kolonihaveforbundets Foreningsadministration blev genvalgt som administrator, og GLB revision blev valgt som revisor.

---

STANDERHEJSNING 

27. marts 2014

Husk standerhejsning søndag 30. marts 2014 kl. 11.00

---

REGNSKAB OG BERETNING 

14. marts 2014


Foreningens regnskab er færdig revideret.
Regnskabet (inkl. budget for 2014) er i dag udsendt til alle haveejere sammen med bestyrelsens beretning.

Begge gennemgås på foreningens generalforsamling tirsdag 18. marts 2014. 

---

VAND ER ÅBNET 

10. marts 2014


Så er der åbnet for vand.
Vær opmærksom på at tappe af igen, hvis der skulle komme forårsfrost.

--- 

ÅRSKALENDER 

1. februar 2014


Årskalenderen er nu opdateret med datoer for 2014.

---

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. februar 2014


Foreningens næste ordinære generalforsamling afholdes 18. marts 2014.

--- 

FORSYNING BALLERUP FASTHOLDER KRAV
 OM BETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG 

15. januar 2014 


Forsyning Ballerup har afvist foreningens påstand og fastholder krav om betaling af nyt tilslutningsbidrag.

Foreningen tilbageholder betaling, indtil sagen er endeligt afklaret.

--- 

STUVEHØJGAARD AFVISER BETALING
AF NYT TILSLUTNINGSBIDRAG 

14. januar 2014


Kolonihaveforbundet har i dag på vegne af Stuvehøjgaard sendt brev til Forsyning Ballerup med afvisning af krav om betaling af ny tilslutningsafgift for kloak.

Afvisningen sker med henvisning til, at Stuvehøjgaard allerede ved etablering af stik til fælleshus har betalt tilslutningsafgift for foreningen, og derfor ikke skal betale igen.

Den opkrævne tilslutningsafgift har en størrelse af ca. 1,3 millioner kroner.

Beløbet henstår på foreningens konto.

---

GODT NYTÅR 

1. januar 2014


Vi ønsker alle haveejere og besøgende på vor hjemmeside et godt nytår.
 
---

TRYKFEJL 

28. november 2013


Der har desværre indsneget sig en fejl i det udsendte brev af 22. november.
Antallet af haveejere med kautionerede lån er ikke 110 men 48, som det også fremgår af referat fra generalforsamlingen.

---

EKSTRA HÆKPLANTER 

25. november 2013


Vi har modtaget en smule overskydende hækplanter fra Nordkysten.
Hvis du har huller i din hæk, har du derfor mulighed for at få udleveret en supplerende hækplante.
Udlevering finder sted på plads 300, lørdag 30. november fra kl. 11.00 til 11.30. 
Hækplanter udleveres efter princippet 'først til mølle', eller ved stort fremmøde ved lodtrækning.

--- 

VANDET LUKKES FOR VINTEREN 

25. november 2013


Vi lukker for vandet i morgen 26. november.
Du kan hele vinteren hente vand ved hanen på foreningshuset.

---

EKSTRA HÆKPLANTER 

12. november 2013


Vi har modtaget en smule overskydende hækplanter fra Nordkysten.
Hvis du har huller i din hæk, har du derfor mulighed for at få udleveret en supplerende hækplante.
Udlevering finder sted på plads 300, lørdag 16. november fra kl. 10 til 11. 
Hækplanter udleveres efter princippet 'først til mølle', eller ved stort fremmøde ved lodtrækning.

---

STORMSKADER

29. oktober 2013


Mandagens storm har væltet en lille håndfuld træer i Stuvehøjgaard. Træerne er nu fjernet.

Det er måske er det en idé, at kigge forbi haven og tjekke huset for stormskader. 

---

BOLIGJOBORDNING
 (HÅNDVÆRKERFRADRAG) 

30. september 2013 


Vi har haft kolonihaveforbundets jurister til at se på sagen, og vi må desværre konstatere, at andelshaveejere ikke kan benytte dette fradrag.

---

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 

30. september 2013


Du kan finde referat fra årets generalforsamling under fanen 'Generalforsamling'.

Referatet uddeles i en trykt udgave til alle haveejere.

---

NORDKYSTEN VENDER TILBAGE 

29. september 2013


Det er nu tid for de sidste arbejder i forbindelse med kloakinstallationen.

Nordkysten starter igen fra 7. oktober.

Følgende arbejder skal udføres.

1. Udjævning af hjulspor på græsarealer på 42- og 47- siden.

2. Udplantning af nye hækplanter i stedet for de der er udgået.

3. Opgravning og opretning af 3 lunker på kloakledning.

---


UDLUFTNING AF VANDINSTALLATIONER 

29. september 2013


Husk at udlufte dine vandrør, inden frosten får fat.

Sådan udlufter du din vandinstallation:

1. Afbryd vandtilførsel ved at dreje afbryderhåndtaget i målerbrønden, så det står vinkelret på røret. Du skal afbryde vandet før måleren.

2. Skru toppen af udluftningsventilen med svensknøgle eller andet. Der er to mulige placeringer af udluftningsventiler; enten har du en ventil monteret på toppen af din udendørshane, eller også har du en ventil monteret nede i brønden.

3. Åben den lavestsiddende af dine vandhaner inde i huset.

4. Pump rørene tomme ved at pumpe fra udluftningsventilen, indtil vandet kommer ud af vandhanen. Du kan anvende en valgfri pumpe; cykelpumpe, kompressor eller andet. Hvis du skal pumpe via udluftningsventil nede i målerbrønden vil det nok være nødvendigt at pumpen har en bøjelig slange monteret.

5. Når der ikke kommer yderligere vand ud, er rørene tømt.

6. Åbn alle haner, sæt hætten på udluftningsventilen, og du er klar til vinter.

7. Husk også at tømme vand af vandvarmer, toilet og vandlåse.

---

UDLUFTNING AF VANDINSTALLATIONER

16. september 2013


Vi har i forbindelse med etablering af de nye målerbrønde fået en del forespørgsler til, hvordan vandinstallationer udluftes korrekt.

En vejledning er ved at blive udarbejdet og vil blive omdelt til alle haveejere i god til inden sæsonafslutning.

---

MOTORVEJSPROJEKT FORSINKES 

13. september 2013


Arbejdet med den nye motorvej til Frederikssund ud for Stuvehøjgaard står pt. stille. Stilstanden skyldes at entreprenøren Pihl er gået konkurs. Vi ved ikke, hvornår arbejdet genoptages af en anden entreprenør.

---

AFREGNING AF VANDFORBRUG

12. september 2013


I forbindelse med afslutning af kloakprojektet primo juli er alle vandmålere blevet startaflæst. Målerne aflæses trådløst, dvs. uden at vi skal ind i de enkelte målerbrønde.

Der vil sammen med havelejen blive opkrævet et acontobidrag for vand. 

En gang om året vil forbruget blive opgjort og regnskab udsendt. Eventuelt for meget indbetalt acontobidrag vil blive tilbagebetalt.

Acontobidrag opkræves første gang med havelejen for januar .  Acontobidrag er i første omgang sat til kr. 300 per kvartal.

Havelejen vil tilsvarende blive nedsat. Størrelsen af denne nedsættelse vil blive besluttet på næste generalforsamling.

---

ÅBNING FOR VAND I VINTERPERIODEN

10. september 2013


Bestyrelsen har fået mange henvendelser om åbning af vand i vinterperioden.
Det er bestyrelsens opfattelse, at dette kræver en generalforsamlingsbeslutning. Emnet vil derfor blive debatteret på næste generalforsamling.

---

LOTTERI

17. august 2013


Vindernumrene til Familedagens lotteri er udtrukket.

Følgende numre blev udtrukket:

55 - 87 - 104 - 133 - 218 - 384 - 385 - 427 - 553 - 622 - 694 - 711 - 899 - 915 - 1066 - 1173 - 1204 - 1341 - 1475 - 1500 - 1614 - 1789 - 1848 - 1985

Gevinster kan afhentes søndag 17. og søndag 25. august på containerpladsen eller efterfølgende ved kontakt til foreningens næstformand Steen Rejnegaard, Have 709. 

---


FAMILIEDAGEN

17. august 2013


Bestyrelsen har ikke kunnet finde en passende ny dato for afholdelse af Familiedagen.
Der bliver derfor desværre ikke familedagsarrangement i år.

---

FAMILIEDAGEN AFLYSES

17. august 2013


På grund af den massive regn og en dårlig vejrudsigt for resten af dagen har festudvalget valgt at aflyse Familiedagen.

Arrangementet gennemføres måske en anden dag.

---

PAS PÅ VORE NYE RABATTER

12. juli 2013


Efter den afsluttede retablering er vore rabatter meget bløde. Undgå derfor at køre eller træde på rabatterne, før græsset har fået ordentlig fat.

Hvis du ser et større hul eller hjulspor, må du meget gerne gribe en rive og hjælpe med at glatte ud igen.

De store hjulspor på 47-siden kommer Nordkysten tilbage og ordner senere (se nedenfor)

---


NORDKYSTEN HAR AFSLUTTET ARBEJDET

8. juli 2013


Vi har holdt afleveringsforretning med Nordkysten, og foreningen har dermed formelt overtaget kloakanlægget.


I forbindelse med afleveringen blev følgende arbejder aftalt udført efterfølgende:

Udjævning af hjulspor på græsarealer på 42-siden
(udføres i løbet af efteråret)

Udplantning af nye hækplanter i stedet for de der er udgået
(udføres i september/oktober)

Opgravning og opretning af lunke på kloakledning mellem plads 200 og pumpebrønd
(udføres efter sæsonafslutning)

Opgravning og opretning af lunke på kloakledning på plads 500
(udføres efter sæsonafslutning)

---


KLOAKNET FÆRDIGT

5. juli 2013


Nordkysten har afsluttet alle ledningsarbejder, og der kan frit afledes vand fra alle haver.

---


AFREGNING AF VANDFORBRUG

20. juni 2013


Vi har fået en del spørgsmål vedrørende afregning af individuelt vandforbrug.
Derfor denne korte orientering.

Når kloakprojektet er helt afsluttet, vil vi starte registrering af individuelt vandforbrug. Målerne aflæses trådløst, dvs. uden at vi skal ind i de enkelte målerbrønde.

Der vil sammen med havelejen blive opkrævet et acontobidrag for vand, og en gang om året vil forbruget blive opgjort og regnskab udsendt.

Havelejen vil tilsvarende blive nedsat.

Nærmere orientering følger.

---


SANKT HANS FEST
MED BÅL OG FYRVÆRKERI

16. juni 2013

Festen afholdes lørdag 29. juni fra kl. 19 til ca. 23 og foregår på festpladsen, som ligger mellem 900 og 1100 haverne.

Medbring selv stole og borde.

Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.
Gratis adgang for hele familien og venner.

Levende musik.
Salg af fadøl, vin, vand og slik/snacks.
Børnekonkurrencer med præmier til vinderne.
Godteposer til børnene (kun i forsalg)
Amerikansk lotteri (lodder kun i forsalg)

Forsalg af lodder og godteposer foregår på containerpladsen 23. juni.

Hilsen Festudvalget

---


SÅ ER ALLE PUMPER I DRIFT

13. juni 2013

Nordkysten har i dag afsluttet indkøring af de 3 pumpebrønde. Dermed er ledningsarbejdet på 42-siden nu helt afsluttet, og alle haveejere kan frit aflede vand.

På 47-siden går der ydereligere 2-3 uger, inden ledningsarbejdet er afsluttet, og haveejere kan aflede vand.

 

---


BRUD PÅ VANDLEDNING - PLADS 1000

11. juni 2013

Vandforsyningen er nu genoprettet.

Der kan forekomme kortvarige afbrydelser i området de næste par dage.BRUD PÅ VANDLEDNING - PLADS 1000

11. juni 2013

Vi har desværre brud på en vandledning på plads 1000, så en del haveejere har været uden vand i en periode.

Nordkysten arbejder på at retablere ledningen, så vandet burde være tilbage inden længe.


UDGÅEDE OG BESKADIGEDE HÆKKE

4. juni 2013

Vi har fået en del spørgsmål til udskiftning af de hækplanter, som er gået ud efter nedgravning af kloakledninger.

Der vil blive plantet nye hække i september eller oktober måned.

De oprindelige hække er genplaceret i hullet indtil udskiftningen for at skærme mod 'indkig'.

Hække som alene har fået knækket grene, men som ellers er i live, vil ikke blive udskiftet.

---


EKSTRAORDINÆRT INDSKUD - RATE 2

31. maj 2013

Opkrævninger for rate 2 er som tidligere nævnt udsendt fra vor administration.

Opkrævningen er udsendt via Nets (tidligere pbs) enten via betalingsservice eller som en separat papiropkrævning.

Beløbet skal betales senest mandag 3. juni 2013.

Hvis du ikke ønsker betalingen gennemført via din betalingsserviceaftale kan du afvise betalingen i banken. Betalingen kan afvises frem til 7. juni. Du skal så selv sørge for at overføre beløbet på anden vis.

De der har optaget lån i Arbejdernes Landsbank til betaling af ekstraordinært indskud, skal kontakte banken og bede dem overføre det resterende beløb. 

---


MEDDELELSE FRA FORSYNING BALLERUP

30. maj 2013

Vi har i dag modtaget følgende meddelelse fra Forsyning Ballerup vedrørende stikledning:

"Hermed den gode nyhed i længe har ventet på:

TV-inspektioner og trykprøvninger for det opdimensionerede og forlængede ledningsstræk er nu endelig godkendt, og det betyder, at HF Rønhøjgaard og A/H Stuvehøjgaard nu gerne må tilslutte sig de allerede etablerede stik."

Nordkysten går nu i gang med at indkøre pumperne i vore 3 pumpebrønde, og fra på mandag 3. juni vil det herefter være muligt at udlede vand fra alle tilsluttede haver på 42-siden. 

---


FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN

29. maj 2013


I kan læse om motorvejsprojektet på følgende hjemmeside hos Vejdirektoratet:

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/m12 

Hvis I går ind under fanen 'Om Projektet' kan I finde en præsentation fra Naboforum fra 17. januar 2013.
 Den er meget informativ.

I år vil blandt andet arbejdet med broen over motorvejen ved Ledøjetoften gå i gang.

Forlængelsen af Smørum Parkvej samt tilkørsel via Ledøjetoften forventes sammen med resten af motorvejsstrækningen fra M4 åbnet for trafik i 2015.

---


EKSTRAORDINÆRT INDSKUD - RATE 2

27. maj 2013

Opkrævninger for rate 2 er som tidligere nævnt udsendt fra vor administration.

I vil modtage opkrævningen fra Nets (tidligere pbs) enten via betalingsservice eller som en separat papiropkrævning.

Beløbet skal indbetales senest mandag 3. juni 2013.

De der har optaget lån i Arbejdernes Landsbank til betaling af ekstraordinært indskud, skal kontakte banken og bede dem overføre det resterende beløb. 

---


STATUS FRA FORSYNING BALLERUP

23. maj 2013


Vi har i dag igen forsøgt at få en status fra Forsyning Ballerup vedrørende stikledning. Som det fremgår af nedenstående svar, er vi ikke blevet så meget klogere.

"Når jeg har nyt, hører I fra mig …"

Vi må i forlængelse af ovenstående desværre konstatere, at Stuvehøjgaard tidligst kan begynde at aflede vand i næste uge.

---


FORLÆNGELSE AF BOLIGJOBORDNING

21. maj 2013


Forlængelsen af BoligJobordningen (håndværkerfradrag) vil for 2013 og 2014 også omfatte fritidsboliger.

Bestyrelsen har forsøgt at finde ud af om fritidsboliger i andelshaveforeninger vil være omfattet. Det ser det desværre ikke ud til.

Loven er endnu ikke vedtaget, men i lovforslaget er det formuleret som en forudsætning for at kunne benytte ordningen, at man som ejer af en fritidsbolig betaler ejendomsværdiskat. Dette er ikke tilfældet for medlemmer af en andelshaveforening.

Hvis det i den endelig lovtekst ender med at andelshaveforeninger alligevel bliver omfattet af ordningen, vil det i givet fald blive med tilbagevirkende kraft fra 22. april 2013.

---


MEDDELELSE FRA FORSYNING BALLERUP

16. maj 2013


Vi har i dag modtaget følgende meddelelse fra Forsyning Ballerup vedrørende stikledning:

"TV-holdet er kørt i stykker, så 3. omgang TV-inspektion er desværre udskudt til næste uge".

Vi må i forlængelse af ovenstående meddelelse desværre konstatere, at Stuvehøjgaard tidligst kan begynde at aflede vand i næste uge.

---

MEDDELELSE FRA FORSYNING BALLERUP

15. maj 2013


Vi har i dag modtaget følgende meddelelse fra Forsyning Ballerup vedrørende stikledning:

"3. omgang TV-inspektion forventes udført i denne uge. Når vi har modtaget og vurderet resultatet af denne, vil vi orientere igen".

Så snart stikledning er klar, kan Stuvehøjgaard begynde at aflede vand.

---

EKSTRAORDINÆRT INDSKUD - RATE 2

12. maj 2013

Opkrævninger for rate 2 er nu udsendt fra vor administration.

Beløbet skal indbetales senest 1. juni 2013.

De der har optaget lån i Arbejdernes Landsbank til betaling af ekstraordinært indskud, skal kontakte banken og bede dem overføre det resterende beløb.

Vi skal gøre opmærksom på, at der IKKE er sammenhæng mellem opkrævning af rate 2 og etablering af målerbrønd. Der er mange der har spurgt til dette. Rate 2 er en del af den samlede finansiering af kloakeringsprojektet.

-----

Kloakeringsprojektet skrider fremad

7. maj 2013

Vi håber at kunne klarmelde på 42-siden i løbet af uge 19 eller 20.

Vi har desværre fortsat ingen præcis melding fra Forsyning Ballerup på, hvornår stikledningen er klar til at modtage vort kloakvand. 

Retablering i haver og på stier og fællesarealer på 42-siden pågår frem til udgangen af juni måned. 

På 47-siden er projektet et par måneder efter planen. Klarmelding og færdig retablering forventes ved udgangen af juni måned.

Der må ikke ledes vand til den nye kloak før klarmelding er givet.

Fremmede kloakentreprenører kan først begynde arbejde i haver, når Nordkysten er færdig med retablering af den pågældende parkeringsplads.

 

 

Denne hjemmeside er hovedsageligt oprettet til haveejerne i Stuvehøjgaard, men andre, der har interesse i at vide noget om vores forening, er naturligvis meget velkomne til at kigge med.

Rigtig god fornøjelse.

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard
Stuvehøjgaards Allé 58
2750 Ballerup