HER ER ALLE GAMLE NYHEDER SOM HAR VÆRET PÅ FORSIDEN

 

 

22/4  

Referat af ordinær Generalforsamling i Stuvehøjgård andelshaveforening

 

Afholdt den 17. April 2018 i Grantoftecenteret.

  

 1. 1.     Velkomst og valg af dirigent:

Næstformand Jesper Tomasen  bød velkommen og blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovlig.

 1. 2.     Formandsberetning:

Formandsberetningen er udsendt sammen med dagsordenen. Formand Steen Rejnegaard gennemgik beretningen. Beretningen godkendt.

 1. 3.     Regnskab:

Jesper Tomasen fremlagde  den økonomiske begrundelse for at det fulde regnskab ikke er fremsendt til andelshavere, men at der kun er fremsendt et ekstrakt. Foreningens fulde regnskab vil kunne udleveres ved henvendelse på foreningens kontor i åbningstiden den første søndag hver måned. Revisor Morten gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål.  Regnskabet blev godkendt.

 1. 4.     Bestyrelsens forslag:
 • 4 a: Forslag om at dagsorden og indkaldelser til generalforsamling fremover vil blive udsendt pr mail. Alle andelshavere skal derfor aflevere en slip med navn og e-mailadresse. Forslaget blev vedtaget
 • 4.b: Forslag om at der afsættes 20.000kr til renovering af trængende P-Pladser i 2018. Forslaget blev vedtaget.
 • 4c: Forslag om at der afsættes 50.000 kr.  til etablering af en ny og overdækket terrasse ved klubhuset . Forslaget blev vedtaget.
 • 4d: Forslag om at der afsættes  40.000 kr. til ny rampe ved grøntcontaineren. Forslaget blev vedtaget.
 • 4e: Forslag om at der hensættes 100.000 kr. pr år i 4-7 år med henblik på renovering af relevante asfaltveje i foreningen. Forslaget vedtaget med den tilføjelse, at der skal være plads i budgettet til afholdelsen.
 • 4f :Forslag om hensættelse af 40.000 plus 15000 kr. i 2 år til nyt varmeanlæg i klubhuset. Forslaget blev vedtaget - dog ligeledes under forudsætning af at der er tilstrækkeligt midler i budgettet.
 1. 5.     Indkomne forslag:

Jesper Tomasen og Inge Holtkøtter har fremsendt forslag om at der bliver etableret et biavlerlaug i haveforeningen. Forslaget drøftes og  der fremkommer forslag om, at der max hensættes 20.000kr. i indeværende år til etableringsudgifter og efterfølgende max 5000 kr. til årlige driftsudgifter. Forslaget vedtaget efter debat: 30 stemmer for og 19 stemmer imod, hvorfor der hensættes 20.000 kr. til etablering af et biavlerlaug i haveforeningen.

Jann Schmidt har foreslået at der i Foreningens vedtægter § 9.2 (vedr. generalforsamling) tilføjes, at der fremover på den ordinære generalforsamling foretages valg af vurderingsudvalg og at vurderingsudvalget derfor ikke længere er et udvalg under Bestyrelsen. Forslaget vedtages og skal indarbejdes i foreningens vedtægter.

Jann Schmidt har også foreslået at § 18 i foreningens ordensregler vedr. forbud mod brug af automatiske vandingsanlæg i haverne ændres i forlængelse af at alle nu har individuelle vandmålere. Forslaget vedtages og ordensreglerne skal derfor også tilrettes i overensstemmelse hermed.

 1. 6.     Budget:

Budgettet gennemgået og godkendt. Havelejen uændret i 2018, ligesom der fortsat skal betales 300 kr pr kvartal i acontobidrag  for vand.  De vedtagne forslag jf. Pkt. 4 & 5 skal indarbejdes i budgettet for 2018.

 1. 7.     Valg til Formand og Kasserer:

Steen Rejnegaard er ikke på valg og fortsætter. I 1 år. Annelise Egå Hansen genvalgt som kasserer for 2 år.

 1. 8.     Valg til Bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer Thomas Bach, Henrik Frost og Thorleif  Rasmussen er alle på valg og bliver genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmerne  Jesper thomasen og Inge Holtkøtter er ikke på valg og fortsætter i 1 år. Suppleanterne Henning Hansen og Helge Hansen genvælges som suppleanter

Vurderingsudvalget :

Vurderingsudvalget består forsat af Frank Petersen, Henning Birch Hansen og Kim Sørensen. Nyvalgt til vurderingsudvalget er Thomas Bach, Stuvehøjgårds Alle 21 og Susanne Weib –Olsen, Ved Bålpladsen 69 .

 1. 9.     Valg af administrator:

Foreningsadministrationen i Kolonihaveforbundet genvælges som administrator.

10. Valg af revisor:

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at entrere med en ny revisor.

11. Evt:

Festudvalget ( Jesper og Rene) vil gerne have nye kræfter ind i udvalgsarbejdet, sådan at nye medlemmer introduceres til opgaven og kan tage over på længere sigt. Generalforsamlingen og Bestyrelsen giver festudvalget bemyndigelse til at supplere sig selv.

”Foreningen Svend” fungerer stadig til fuld tilfredshed med aktiviteter og frokoster. Nærmere information kommer i postkasserne, men forårsfrokosten afholdes den 3.6.kl.14.00 i klubhuset.

Bestyrelsen undersøger om der kan sættes relevante skilte op ved Ågerupvej.

Vicevært Kim sørger for nødvendig klipning af hæk.

Hvis man ser ræve med ”skab”, kan der evt. rettes henvendelse til Dyrenes beskyttelse for indfangning.

 

Referent:

Inge Holtkøtter

Ved Højen 16


 

 

 

Denne hjemmeside er hovedsageligt oprettet til haveejerne i Stuvehøjgaard, men andre, der har interesse i at vide noget om vores forening, er naturligvis meget velkomne til at kigge med.

Rigtig god fornøjelse.

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard
Stuvehøjgaards Allé 58
2750 Ballerup