2118

Referat af ordinær Generalforsamling i Stuvehøjgård andelshaveforening

 

Afholdt den 17. April 2018 i Grantoftecenteret.

  

 1. 1.     Velkomst og valg af dirigent:

Næstformand Jesper Tomasen  bød velkommen og blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovlig.

 1. 2.     Formandsberetning:

Formandsberetningen er udsendt sammen med dagsordenen. Formand Steen Rejnegaard gennemgik beretningen. Beretningen godkendt.

 1. 3.     Regnskab:

Jesper Tomasen fremlagde  den økonomiske begrundelse for at det fulde regnskab ikke er fremsendt til andelshavere, men at der kun er fremsendt et ekstrakt. Foreningens fulde regnskab vil kunne udleveres ved henvendelse på foreningens kontor i åbningstiden den første søndag hver måned. Revisor Morten gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål.  Regnskabet blev godkendt.

 1. 4.     Bestyrelsens forslag:
 • 4 a: Forslag om at dagsorden og indkaldelser til generalforsamling fremover vil blive udsendt pr mail. Alle andelshavere skal derfor aflevere en slip med navn og e-mailadresse. Forslaget blev vedtaget
 • 4.b: Forslag om at der afsættes 20.000kr til renovering af trængende P-Pladser i 2018. Forslaget blev vedtaget.
 • 4c: Forslag om at der afsættes 50.000 kr.  til etablering af en ny og overdækket terrasse ved klubhuset . Forslaget blev vedtaget.
 • 4d: Forslag om at der afsættes  40.000 kr. til ny rampe ved grøntcontaineren. Forslaget blev vedtaget.
 • 4e: Forslag om at der hensættes 100.000 kr. pr år i 4-7 år med henblik på renovering af relevante asfaltveje i foreningen. Forslaget vedtaget med den tilføjelse, at der skal være plads i budgettet til afholdelsen.
 • 4f :Forslag om hensættelse af 40.000 plus 15000 kr. i 2 år til nyt varmeanlæg i klubhuset. Forslaget blev vedtaget - dog ligeledes under forudsætning af at der er tilstrækkeligt midler i budgettet.
 1. 5.     Indkomne forslag:

Jesper Tomasen og Inge Holtkøtter har fremsendt forslag om at der bliver etableret et biavlerlaug i haveforeningen. Forslaget drøftes og  der fremkommer forslag om, at der max hensættes 20.000kr. i indeværende år til etableringsudgifter og efterfølgende max 5000 kr. til årlige driftsudgifter. Forslaget vedtaget efter debat: 30 stemmer for og 19 stemmer imod, hvorfor der hensættes 20.000 kr. til etablering af et biavlerlaug i haveforeningen.

Jann Schmidt har foreslået at der i Foreningens vedtægter § 9.2 (vedr. generalforsamling) tilføjes, at der fremover på den ordinære generalforsamling foretages valg af vurderingsudvalg og at vurderingsudvalget derfor ikke længere er et udvalg under Bestyrelsen. Forslaget vedtages og skal indarbejdes i foreningens vedtægter.

Jann Schmidt har også foreslået at § 18 i foreningens ordensregler vedr. forbud mod brug af automatiske vandingsanlæg i haverne ændres i forlængelse af at alle nu har individuelle vandmålere. Forslaget vedtages og ordensreglerne skal derfor også tilrettes i overensstemmelse hermed.

 1. 6.     Budget:

Budgettet gennemgået og godkendt. Havelejen uændret i 2018, ligesom der fortsat skal betales 300 kr pr kvartal i acontobidrag  for vand.  De vedtagne forslag jf. Pkt. 4 & 5 skal indarbejdes i budgettet for 2018.

 1. 7.     Valg til Formand og Kasserer:

Steen Rejnegaard er ikke på valg og fortsætter. I 1 år. Annelise Egå Hansen genvalgt som kasserer for 2 år.

 1. 8.     Valg til Bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer Thomas Bach, Henrik Frost og Thorleif  Rasmussen er alle på valg og bliver genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmerne  Jesper thomasen og Inge Holtkøtter er ikke på valg og fortsætter i 1 år. Suppleanterne Henning Hansen og Helge Hansen genvælges som suppleanter

Vurderingsudvalget :

Vurderingsudvalget består forsat af Frank Petersen, Henning Birch Hansen og Kim Sørensen. Nyvalgt til vurderingsudvalget er Thomas Bach, Stuvehøjgårds Alle 21 og Susanne Weib –Olsen, Ved Bålpladsen 69 .

 1. 9.     Valg af administrator:

Foreningsadministrationen i Kolonihaveforbundet genvælges som administrator.

10. Valg af revisor:

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at entrere med en ny revisor.

11. Evt:

Festudvalget ( Jesper og Rene) vil gerne have nye kræfter ind i udvalgsarbejdet, sådan at nye medlemmer introduceres til opgaven og kan tage over på længere sigt. Generalforsamlingen og Bestyrelsen giver festudvalget bemyndigelse til at supplere sig selv.

”Foreningen Svend” fungerer stadig til fuld tilfredshed med aktiviteter og frokoster. Nærmere information kommer i postkasserne, men forårsfrokosten afholdes den 3.6.kl.14.00 i klubhuset.

Bestyrelsen undersøger om der kan sættes relevante skilte op ved Ågerupvej.

Vicevært Kim sørger for nødvendig klipning af hæk.

Hvis man ser ræve med ”skab”, kan der evt. rettes henvendelse til Dyrenes beskyttelse for indfangning.

 

Referent:

Inge Holtkøtter

Ved Højen 16

2016

Referat af ordinær generalforsamling i A/H Stuvehøjgaard

afholdt tirsdag d. 29. marts 2016 i Grantoftecentret

  

Dagsorden i henhold til indkaldelse.

 

Pkt. 1. Velkomst og valg af dirigent

Formand Torben Johannesson bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Torben Johannesson som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

Torben konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2. Beretning

Torben Johannesson gennemgik beretningen, som også er omdelt til alle haveejere.

Pkt. 3. Regnskab

Revisor gennemgik det udsendte regnskab.

Der var en forstyrrende tekstmæssig fejl i årsrapporten: Under indtægter optræder ’Ventelistegebyrer’. Dette skal rettes til ’Fester’.

Med denne præcisering blev årsrapport samt den afledte værdiopgørelse blev vedtaget.

Pkt. 4. Forslag

Følgende forslag blev behandlet på generalforsamlingen:

Forslag fra bestyrelsen

  1. Bestyrelsen foreslår, at der i 2016 afsættes kr. 75.000 til anskaffelse og opsætning af supplerende nummerskilte ved alle havestier ud til parkeringspladser.

   Forslaget blev vedtaget.

  2. Bestyrelsen foreslår, at der i 2016 afsættes kr. 37.500 til en udskiftning af legeplads ved Stuvehøjgaards Allé. Det er en forudsætning for denne pris, at der samtidig indgås en 7-årig vedligeholdelsesaftale for denne legeplads. Den årlige udgift hertil er kr. 21.000. Tilsvarende årlig udgift skal afholdes for legepladsen ved Stuvehøj Vænge.

   Forslaget blev vedtaget.

 

Pkt. 5. Indkomne forslag

Forslag fra haveejere

  1. Forslag fra Jens Ohlsson
    
   Forslag om opstilling af rovfuglefoderbræt ved Bålpladsen. Forslaget forudsættes finansieret via ansøgning til Grønt Råd i Ballerup.

   Forslaget blev vedtaget.

   Det kan tilføjes, at Grønt Råd efterfølgende har bevilliget penge til opsætningen.

  2. Forslag fra Jesper Theilade, Ved Bålpladsen 27

   Forslagsstiller ønsker sammen med andre haveejere at etablere en klub for haveejere. Klubben formål er at øge det sociale liv i foreningen.

   Det foreslås, at Stuvehøjgaard etablerer en petanquebane i tilknytning til fælleshuset, som klubbens medlemmer og andre haveejere kan benytte. Der søges bemyndigelse til at benytte op til kr. 10.000 på etablering af petanquebane.

   Bestyrelsen fastslog det som en forudsætning for en bevilling, at alle haveejere har lige adgang til at benytte banen.

   Forslaget blev vedtaget. 

  3. Forslag fra Thor Svendsen, Stuvehøj Vænge 17

   Forslag om ændring af ordensreglement, så det bliver tilladt at holde høns (op til 6 høns og ingen haner).

   Forslaget blev ikke vedtaget.

    

Pkt. 6. Budget (punktet blev behandlet før indkomne forslag)

Revisor gennemgik budgettet.

Der var en fejl i budgettet, idet en linje med bestyrelseshonorar på kr. 44.000 stod blank.

Med denne rettelse blev budgettet vedtaget.

Budgettet betyder en uforandret haveleje på kr. 2.000 per kvartal. Der opkræves kr. 300 per kvartal i aconto vand.

De vedtagne forslag indarbejdes i budget.

 

Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

Valg til formand og kasserer:

Steen Rejnegaard (Ved Højen 12) blev valgt til ny formand frem til næste ordinære valg i 2017.

Annelise Egaa Hansen (Ved Højen 20) blev genvalgt til kasserer. 

Valg til bestyrelsen:

Henrik Frost (Stuvehøjgaards Alle 29), Thorleif Rasmussen (Ved Bålpladsen 42) og Brian Østergreen (Stuvehøj Vænge 62) blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Derudover består bestyrelsen af Pia Meyer Sørensen (Stuvehøj Vænge 78) og Henning Birch Hansen (Stuvehøjgaards Allé 13)

Valg til suppleant:

Som suppleanter valgtes Rikke Løber Meincke (Ved Bålpladsen 78) og Thomas Christian Bach (Stuvehøjgaards Allé 21).

Pkt. 7. Valg til administrator

Kolonihaveforbundets Foreningsadministration blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg til revisor

Der blev ikke diskuteret valg af revisor.

Pkt. 9. Eventuelt

Henning Birch overrakte gave til afgående formand Torben Johannesson og takkede for indsatsen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede derefter generalforsamlingen.


24. maj 2016

2015

afholdt tirsdag d. 17. marts 2015 i Grantoftecentret

 

Dagsorden i henhold til indkaldelse.

 

Pkt. 1. Velkomst og valg af dirigent

Formand Torben Johannesson bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog advokat Mads Kofod som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

Mads konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2. Beretning

Torben Johannesson gennemgik beretningen, som også er omdelt til alle haveejere.

Der var en god spørge- og debatlyst.

Pkt. 3. Regnskab

Revisor Søren Windahl beklagede den sene udsendelse og gennemgik derefter det udsendte regnskab.

Årsrapport samt den afledte værdiopgørelse blev vedtaget. Der var et par forstyrrende tekstmæssige fejl i årsrapporten. Dette vil blive rettet og ny årsrapport vil blive udsendt sammen med referat.

Pkt. 4. Forslag

Følgende forslag blev behandlet på generalforsamlingen:

  1. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes kr. 100.000 i budget for 2015 til en yderligere udtynding af træer.

   Forslaget blev vedtaget.

  2. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at indgå en udvidet administrationsaftale. Bemyndigelsen gives med en supplerende ramme på kr. 75.000.

   Forslaget blev vedtaget.

  3. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes kr. 25.000 i budget for 2015 til lyddæmpning af loft i fælleshuset.

   Forslaget blev vedtaget. 
  4. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes kr. 10.000 i budget for 2015 til anlæg af en petanque bane. Banen vil blive anlagt på græsarealet omkring foreningsstanderen. Banen vil blive anlagt af foreningens medlemmer.

   Forslaget blev nedstemt.

  5. Bestyrelsen forslog følgende 4 ændringer til ordensregler

   1. Nuværende tekst
    §3: Medlemmerne er pligtige til at luge under hæk mod grusbelagte stier og mod nabohaver. Det er ikke et krav at skulle luge under hæk, som støder op til græsbelagte områder.
    foreslås ændret til
    Medlemmerne er pligtige til at luge under hæk mod grusbelagte stier, mod nabohaver og mod græsbelagte områder. Medlemmerne er tillige pligtige til at vedligeholde eventuel græsrabat ud mod parkeringsplads.

    Forslaget blev nedstemt.

   2. §4.1 (ny): Ved genplantning af udgåede hækplanter må kun genplantes tjørn.

    Forslaget blev nedstemt.

   3. §10.1 (ny): Boldspil må ikke forekomme på p-pladserne, men henvises til græsarealerne

    Forslaget blev vedtaget.

   4. §12.1 (ny): Foreningens p-pladser må ikke anvendes til opmagasinering af nogen art.

    Forslaget blev vedtaget.

  6. Bestyrelsen foreslog følgende 5 vedtægtsændringer:

   1. Nuværende tekst
    §8.1 Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
    foreslås ændret til
    §8.1 Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af stier uden for egen have.

    Vedtægtsændringen blev vedtaget.

   2. Nuværende tekst
    §9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel.
    foreslås ændret til
    §9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 28 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel.

    Vedtægtsændringen blev vedtaget.

   3. Nuværende tekst
    §9.5 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden udgangen af januar måned. Således at disse kan følge generalforsamlings indkaldelse.
    foreslås ændret til
    §9.5 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag slås op på foreningens hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

    Vedtægtsændringen blev vedtaget.

   4. Nuværende tekst
    §10.2 Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges for en 2-årig periode.
    foreslås ændret til
    §10.2 Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.
    Der vælges 3 personer i ulige år og 4 personer i lige år.

    Vedtægtsændringen blev vedtaget med den tilføjelse, at bestyrelsen i 2015/2016 består af 8 personer.

   5. Nuværende tekst
    §10.8 Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen ifølge bilag.
    foreslås ændret til
    §10.8 Formand, næstformand og kasserer modtager hver et årligt honorar for bestyrelsesarbejdet. Honorar fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager en skattefri godtgørelse til administration svarende til statens takster for foreningsfrivillige.

    Vedtægtsændringen blev vedtaget.

  7. For 2015 foreslår bestyrelsen et honorar til formand, næstformand og kasserer hver på kr. 12.000.

   Forslaget blev vedtaget.

  8. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at udbetale honorar for udført viceværtsarbejde.

   Forslaget blev vedtaget.

  9. For 2015 foreslår bestyrelsen en bemyndigelse til udbetaling af honorar for viceværtsarbejde på kr. 30.000.

   Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5. Indkomne forslag

Thomas Larsen, have 813, har stillet en række forslag til generalforsamlingen. Forslagene er relateret til den igangværende retssag, som Thomas Larsen har anlagt mod foreningen for at få ophævet sin eksklusion. Forslagene er udsendt til haveejere.

Thomas Larsen ønskede at gennemgå den dom, der var afsagt ved Byretten i Glostrup. Dommen giver foreningen medhold i den foretagne eksklusion. Thomas Larsen har anket afgørelsen til Landsretten.

Dirigenten afviste at lade denne personsag behandle, og Thomas Larsen ønskede derefter at få indføjet i referatet, at han protesterede mod dette.

Forslag 1, 2 og 3 var ikke egentlige forslag og kom derfor ikke til afstemning på generalforsamlingen. Forslag 4, 5 og 6 blev nedstemt af generalforsamlingen, idet alene forslagsstiller stemte for.

Pkt. 6. Budget

Revisor gennemgik budgettet.

Budgettet betyder en uforandret haveleje på kr. 2.000 per kvartal. Der opkræves kr. 300 per kvartal i aconto vand.

Budgettet blev vedtaget, idet der dog skal korrigeres for et par tekstmæssige fejl. Budgettet udsendes i lighed med årsrapporten sammen med dette referat.

Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

Valg til formand:

Torben Johannesson (H304) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Thomas Larsen (H813) stillede op, men blev ikke valgt.

Valg til bestyrelsen:

Henning Birch (H107) og Pia Meyer Sørensen (H1217) blev genvalgt for en 2-årig periode. 

Thomas Larsen (H813) stillede op, men blev ikke valgt.


Ud over ovenstående består bestyrelsen herefter af følgende personer: 

Næstformand Steen Rejnegaard (H706), kasserer Anni Pedersen (H202), Henrik Frost (H115), Annelise Egaa Hansen (H710) og Thorleif Rasmussen (H801).

Valg til suppleant:

Brian Østergreen (H1209) og Helge Hansen blev valgt.

Thomas Larsen (H813) stillede op, men blev ikke valgt.

Pkt. 7. Valg til administrator

Kolonihaveforbundets Foreningsadministration blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg til revisor

GLB Revision blev genvalgt.

Pkt. 9. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede derefter generalforsamlingen.


31. maj 2015

2014

 

afholdt onsdag d. 18. marts 2014 i Grantoftecentret

 

Dagsorden i henhold til indkaldelse.

 

Pkt. 1. Velkomst og valg af dirigent

Torben Johannesson bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog foreningens revisor Anders Ingemand Hansen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

Anders konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at i alt 103 andelshavere var mødt frem.

Pkt. 2. Beretning

Torben Johannesson gennemgik beretningen, som også er omdelt til alle haveejere.

Afledt af formandens beretning blev følgende vedtaget:

 1. Bestyrelsen skal i 2014 udarbejde en ny model for honorering af bestyrelsesarbejdet. Den nuværende model kan ikke fortsættes, jf. bemærkning fra revisor.
 2. Foreningen afviser Forsyning Ballerups krav om betaling af nyt tilslutningsbidrag. Generalforsamlingen er klar over, at dette formodentlig medfører en retslig afgørelse.

Der var en god spørge- og debatlyst, og efter mange indlæg blev beretningen godkendt.

Pkt. 3. Regnskab

Revisor beklagede den sene udsendelse og gennemgik derefter det udsendte regnskab.

Årsrapport samt den afledte værdiopgørelse blev vedtaget med overvældende flertal.

Pkt. 4. Forslag

Følgende forslag blev behandlet på generalforsamlingen:

 1. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes kr. 200.000 i budget for 2014 til en udtynding af de højeste træer i foreningens skelområder.

  Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.
 2. Bestyrelsen foreslår, at der indføres et krav om fuld revision i forbindelse med foreningens årsregnskab. Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægter tilpasses, så revisor vælges af generalforsamlingen. Dette forslag er også stillet af flere haveejere.

  Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.
 3. Bestyrelsen foreslår, at der holdes åbent for vand hele året. Dette forslag er også stillet af flere haveejere.

  Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Vedtagelsen betyder, at foreningen vil holde vandet åbent så længe det er praktisk muligt. De fleste år formodentligt hele året. I år med meget lang frostperiode, kan det blive nødvendigt at lukke.

  At vandet vil være åbent i vinterperioden, gør det HELT NØDVENDIGT at lukke for hovedhanen og udlufte rørene i de huse, som står uopvarmede om vinteren, og i de huse, som har uisolerede udendørshaner, hvis man vil undgå frostsprængninger og efterfølgende vandskader.
 4. Gitte Skjoldemose, have 815 foreslår, såfremt forslag c ikke vedtages, at der alternativt åbnes for vand i jule-, nytårs- og vinterferieperioden.

  Forslaget bortfaldt, da forslag c) blev vedtaget.
 5. Gitte Skjoldemose, have 815 foreslår at der indføres et krav i vedtægter om at referat fra generalforsamlingen skal foreligge senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

  Forslaget blev vedtaget med 65 stemmer for og 3 imod. 35 stemte ikke.
 6. Thomas Larsen, have 813 foreslår en ændring af vedtægter, så der gives tilladelse til bistader i haverne.

  Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for.
 7. Bestyrelsen foreslår at undersøge muligheder og økonomi i forbindelse med at etablere et mindre fælles vaskeri for foreningens haveejere. Dette forslag er også stillet af flere haveejere.

  Forslaget blev forkastet med kun få stemmer for.
 8. Thomas Larsen, have 813 foreslår en ændring af sædvanlig praksis, således at det ikke længere er et krav, at man skal luge under hæk i de områder, hvor hæk støder op til græsbelagt område. Ved en fejl var dette forslag ikke med i indkaldelsen.

  Forslaget blev vedtaget med 63 stemmer for og 7 stemmer imod. 35 stemte ikke.

  Det bemærkes, at det fortsat er et krav, at der luges under hæk mod grusbelagte områder og mod nabohaver.

Pkt. 5. Budget

Revisor gennemgik budgettet, jf. side 20 og 21 i årsrapporten.

Budgettet betyder en uforandret haveleje på kr. 2.000 per kvartal. Der opkræves kr. 300 per kvartal i aconto vand.

Budgettet blev vedtaget med overvældende flertal.

Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

Kasserer Anni Pedersen (H202) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Valg for en 1 årig periode:

Opstillet: Thomas Larsen (H813) og Henning Birch (H107).

Henning Birch blev valgt med overvældende flertal.

Valg for en 2 årig periode:

Steen Rejnegaard (H706), Henrik Frost (H115) og Thorleif Rasmussen (H801) blev genvalgt.

Annelise Egaa Hansen (H710) blev nyvalgt for en 2 årig periode.

Alle 4 uden modkandidater.

Ud over ovenstående består bestyrelsen herefter af følgende personer:

Formand Torben Johannesson (H304), Pia Meyer Sørensen (H1217) og Brian Østergreen (H1209) blev valgt til bestyrelsen.

Valg til suppleant:

Opstillet: Thomas Larsen (H813), Morten Stefanou (H1001) og Michael H. Strand (H1004).

Morten Stefanou og Michael H. Strand blev valgt med overvældende flertal.

Pkt. 7. Valg til administrator

Kolonihaveforbundets Foreningsadministration blev genvalgt med overvældende flertal.

Pkt. 8. Valg til revisor

GLB Revision blev valgt med overvældende flertal.

Pkt. 9. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede derefter generalforsamlingen kl. 21.40.

 

31. maj 2014

2013

 

afholdt onsdag d. 13. marts 2013 i Grantoftecentret

 Dagsorden i henhold til indkaldelse.

 

Pkt. 1. Velkomst

Torben Johannesson bød velkommen. Generalforsamlingen indledtes med et minuts stilhed til minde om afdøde formand Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen.

Pkt. 2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Paw Jønsson som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

Paw konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 3. Referat fra sidste år

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til protokollen.

Pkt. 4. Valg af stemmeudvalg

Brian Østergreen (H1209) og Thorleif Rasmussen (H801) blev valgt til at optælle stemmer.

Pkt. 5. Beretning

Torben Johannesson oplæste beretningen, som også er omdelt til alle haveejere.

Torben fortalte om kloakeringsprojektet. Torben opfordrede alle til at følge med på hjemmesiden, da bestyrelsen løbende vil opdatere med de seneste nyheder her.

Der var en god spørgelyst og efter mange indlæg blev beretningen godkendt.

Pkt. 6. Regnskab

Dirigenten gennemgik det udsendte regnskab.

Det blev diskuteret, at regnskabet (som nævnt i revisorerklæring på side 4) ikke var formelt revideret af revisor. Hvis dette ønskes ændret til næste år, kan der stilles forslag om dette.

Regnskabet afspejler ikke økonomien omkring kloakeringen.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Budget

Anni Pedersen gennemgik budgettet, som baseres på uforandret haveleje.

Budgettet tager ikke hensyn til den øgede udgift til vand som følge af, at foreningen i 2013 efter afsluttet kloakering vil blive pålagt at betale afledningsafgift for det forbrugte vand.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8.

Iab.

Pkt. 9. Valg til bestyrelsen

Torben Johannesson (H304) blev valgt som formand

Pia Meyer Sørensen (H1217) og Irene Rasmussen (H1201) blev genvalgt til bestyrelsen

Brian Østergreen (H1209) blev valgt til bestyrelsen

Annelise Egaa Hansen (H710) og Helge Lund Hansen (H406) blev valgt som suppleanter.

Alle blev enstemmigt valgt.

Ud over ovenstående består bestyrelsen herefter af følgende personer:

Anni Pedersen (H202) (kasserer), Steen Rejnegaard (H706), Henrik Frost (H115), Thorleif Rasmussen (H801) og Adam Frost (H1215)

Pkt. 10. Valg til administrator

Kolonihaveforbundet blev enstemmigt valgt.

Pkt. 11. Valg til udvalg

Følgende meldte sig til udvalgsarbejde:

Rikke Stougaard (H306) til legepladsudvalg

Kenneth Vang Andersen (H1214) til træudvalg

Rene Olesen (H1111) til festudvalg

Pkt. 12. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede derefter generalforsamlingen.

 

30. juni 2013

 

Efterskrift:

Bestyrelsen gør for en god skyld opmærksom på, at foreningen i forbindelse med 110 medlemmers lån til kloakeringsprojektet har påtaget sig kautionsforpligtigelser overfor Arbejdernes Landsbank på samlet kr. 6.666.000. Kautionserklæringerne er afgivet med sikkerhed i de ekstraordinære indskud.

2012

22. august 2012 

Til alle haveejere

Som oplæg til generalforsamlingen d. 29. august udsender vi denne orientering om kloakering i Stuvehøjgaard.

Orienteringen vil være udformet som en række spørgsmål og svar. Vi har forsøgt at få det hele med, men der vil sikkert fortsat være uafklarede spørgsmål. På generalforsamlingen vil vi både gennemgå denne orientering og samtidig naturligvis svare på alle de supplerende spørgsmål, der 
måtte være.

Hvilke overordnede tidsrammer gælder for kloakering af Stuvehøjgaard?

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal kloakering være afsluttet senest 31.12.2014. 
Stikledningen til Stuvehøjgaard (etableres af Forsyning Ballerup) vil være klar til ibrugtagning i forsommeren 2013.

Hvor langt er Stuvehøjgaard nået med arbejdet?

Bestyrelsen har hyret rådgivningsfirmaet Cowi til at hjælpe os med at gennemføre projektet. Cowi har lavet et projektforslag (mere herom senere) og er nu ved at lave et detaljeret projekt, som skal udsendes til kloakentreprenører for prissætning. Cowi vil også hjælpe os med byggestyring og tilsyn på projektet.

Hvad skal vi tage stilling til på generalforsamlingen?

På generalforsamlingen skal haveejere tage stilling til, hvornår vi ønsker at påbegynde kloakeringsarbejderne. Der er to muligheder, enten starter vi her sidst på året 2012 (forslag A) eller også udskyder vi starten til 2013 (forslag B).

På generalforsamlingen skal vi endvidere tage stilling til, om vi vil etablere vandmålere for de enkelte haver (forslag D).

Forslag C, som er annonceret i indkaldelsen til generalforsamlingen, er ikke relevant, da opstart i 2014 ville betyde, at vi ikke blev færdige inden for tidsrammen.

Hvad omfatter kloakeringsprojektet?

Kloakeringen har to faser, først en indledende fase, hvor vi etablerer det store fælles kloaknet. Denne fase udføres af foreningen og finansieres med indskud fra haveejerne. Derefter følger en fase, hvor den enkelte have skal forbinde sine installationer til den skelbrønd, som etableres i hver have. Dette arbejde udføres individuelt af den enkelte haveejer.

Hvad sker i fase 1?

Fase 1 er i princippet allerede i gang, da Cowi er ved at lave detaljeret projekt. Snart kommer landmålere ud og laver detaljeret opmåling af føringsvejene. Alle kloakrør vil komme til at løbe i fællesarealer og stier, og der vil således (bortset fra etablering af skelbrønden) ikke blive gravet 
inde i haverne (herfra dog undtaget en enkelt have på 900 pladsen).

I hver have etableres en skelbrønd 1 m inden for hækken. I forlængelse af generalforsamlingen vil alle haveejere modtage en skitse af egen have, hvor man kan angive ønsket placering af skelbrønd. Det skal bemærkes, at skelbrønden kun kan placeres ved den hæk eller i det hjørne, hvor kloakrøret løber udenfor. For en del haver vil det derfor ikke være muligt selv at vælge placeringen.

�C;
Hvis generalforsamlingen beslutter sig for at etablere individuelle vandmålere vil udskiftning af de nuværende lukkehaner også blive udført i denne fase af projektet. Dette arbejde vil betyde en del gravearbejde omkring de nuværende lukkehaner.

Fase 1 vil være afsluttet enten i foråret 2013 (forslag A) eller i foråret 2014 (forslag B).

Hvad sker der i fase 2?

Når skelbrønden er placeret skal den enkelte haveejer selv etablere forbindelse fra hus til brønd. Arbejdet kan udføres af foreningens entreprenør, hvis dette ønskes (pris vil fremgå efter licitationen), eller man kan vælge selv at finde en kloakmester til at udføre arbejdet. Arbejdet skal
anmeldes og godkendes af Ballerup kommune. Fase 2 skal være afsluttet senest med udgangen af 2014.

Hvad kommer projektet til at koste?

Ud fra projektforslaget er beregnet en samlet pris for projektet inklusiv rådgivning og tilslutningsafgift til Forsyning Ballerup. Projektet finansieres ved at alle haveejere indskyder et beløb.

Indskuddets samlede størrelse vil være kr. 50.000, hvis vi ikke vælger vandmålere, og kr. 60.000,

hvis projektet også skal inkludere vandmålere. 
Beløbene betales i 2 rater 
Ved forslag A: 
Rate 1 per 15. oktober 2012 
Supplerende rate 1 per 15. oktober 2012, hvis inkl. vandmålere 
Rate 2 per 1. juni 2013 
kr. 40.000 
kr. 10.000 
kr. 10.000 
Ved forslag B: 
Rate 1 per 1. juni 2013 
Rate 2 per 15. august 2013 
Supplerende rate 1 per 15. august 2013, hvis inkl. vandmålere 
kr. 10.000 
kr. 42.000 
kr. 10.000

Disse beløb inkluderer en vis sikkerhed. Hvis vi hen gennem projektet kan se, at det bliver billigere vil rate 2 blive nedsat. Hvis det ved licitationen i oktober 2012 viser sig, at økonomien ikke holder, vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har penge til at betale indskuddet?

Foreningen vil kautionere, så du kan optage et lån i en af foreningen udpeget bank til at betale indskuddet med. Lånet kan løbe i op til 20 år, men skal indfries ved salg. Forudsat en aktuel rente på 7,5% vil den månedlige udgift over 20 år ved et lån på kr. 50.000 blive ca. kr. 405/290 før/efter skat.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for at låne?

På generalforsamlingen kan du få udleveret et lånetilbud fra Arbejdernes Landsbank. Du skal så blot kontakte banken, som vil sørge for alt det praktiske.

Når foreningen har etableret fælleskloak, er det så pligtigt at tilslutte sig?

Ja, alle skal tilsluttes den fælles kloak senest 31.12.2014. Det er alene muligt at blive fritaget, hvis man kan godtgøre, at der ikke er beskidt spildevand fra huset (køkken eller bad).

�C;
Hvordan påvirker kloakeringen værdien af mit hus ved salg?

Det betalte indskud vil blive tillagt som forbedring, når du sælger.

Kan jeg sælge mens kloakeringsprojektet er i gang?

Ja, det er der ingen bindinger i. Du skal blot bede bestyrelsen om at få lavet en vurdering som normalt.

Hvad er forskellen på forslag A og B til generalforsamlingen?

Indholdet er det samme. Forskellen er alene, hvornår vi sætter i gang.

Med forslag A sætter vi i gang nu, og indskud skal betales allerede i efteråret. Til gengæld er vi færdige i god tid med fase 1, så den enkelte haveejer har god tid til at afslutte tilslutningen.

Med forslag B udskyder vi opstart og betaling af indskud til næste år. Til gengæld er der også relativt kort tid til for den enkelte haveejer til at afslutte tilslutningen.

Kan man sige nej til både forslag A og B?

Foreningen har tidligere besluttet, at vi selv ville gennemføre kloakering inden tidsfristen og ikke udsætte os for risikoen for ’tvangskloakering’. I det lys er det et valg mellem enten tidsplan A eller tidsplan B.

Hvorfor kan individuelle vandmålere være en god idé?

I forbindelse med kloakering stiger prisen på vand (da vi også skal betale vandafledningsafgift). 
Det bliver dermed mere relevant at få fordelt udgiften rimeligt mellem haveejerne. Det er også en kendt ting, at individuelle målere får de fleste til at spare mere på vandet, hvilket jo er en god ting for miljøet og pengepungen.

På den negative side vil vandmålere påføre foreningen øget administration med aflæsning af målere og opkrævning af individuelle vandbidrag.
Ekstraordinær generalforsamling den 29. august 2012 kl. 19:00

Afholdes i lokalerne i Grandtoftehallen

 

Der kommer snart indkaldelse i jeres postkasser og senere med posten

(til jeres hjemmeadresse).

 

Som I ved, skal vi snart have kloakeret. Dette har stor betydning for foreningen og jer selv. Derfor opfordres alle til at møde op.

Der vil kun være dette punkt på dagsordenen. Andre sager må vente til den ordinære generalforsamling 2013.

 

Formand Henriette Lodberg Rasmussen

 


Andelshaveforeningen Stuvehøjgård

Ågerupvej 42 2750 Ballerup 
         stuvehoejgaard@gmail.com   -  www.stuvehoejgaard.dk

Tlf. Formand 61 81 08 26 Kasserer 42 42 88 82Ekstraordinær generalforsamling i

  Grantoftecentret

Grantoftestræde 11 ( trappen ned ved posthuset )

Onsdag 29,aug,2012  kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst ved formand

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmeudvalg

4.     Orientering fra bestyrelsen om økonomien i projektet.

5.     orientering om kloakering v/ Torben Johannesson

6.     Afstemning om følgende forslag

 

 

 • A. Generalforsamlingen beslutter at igangsætte projekt for kloakering af A/H Stuvehøjgaard i løbet af efteråret 2012.

 

 • B. Generalforsamlingen beslutter at igangsætte projekt for kloakering af A/H Stuvehøjgaard i løbet af efteråret 2013. Hvis forslag A vedtages, bortfalder forslag B.

 

 • C. Generalforsamlingen beslutter at igangsætte projekt for kloakering af A/H Stuvehøjgaard i løbet af efteråret 2014. Hvis forslag A eller B vedtages, bortfalder forslag C.

 

 • D. Generalforsamlingen beslutter, at projekt for kloakering også skal inkludere projekt for etablering af individuelle vandmålere.  

 

 

Dørene åbnes kl. 18.30

 

På bestyrelsens vegne formand

Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen


 

30.07.2012

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/H Stuvehøjgaard.

Generalforsamlingen afholdes onsdag 29. august 2012, kl. 19.00 i Grantoftecenteret

Dagsorden:

 

 1. Velkomst ved formand
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Orientering fra bestyrelsen om økonomien i projektet.
 5. orientering om kloakering v/ Torben Johannesson
 6. Afstemning om følgende forslag

 

A. Generalforsamlingen beslutter at igangsætte projekt for kloakering af A/H Stuvehøjgaard i løbet af efteråret 2012.

B. Generalforsamlingen beslutter at igangsætte projekt for kloakering af A/H Stuvehøjgaard i løbet af efteråret 2013. Hvis forslag A vedtages, bortfalder forslag B.

C. Generalforsamlingen beslutter at igangsætte projekt for kloakering af A/H Stuvehøjgaard i løbet af efteråret 2014. Hvis forslag A eller B vedtages, bortfalder forslag C.

D. Generalforsamlingen beslutter, at projekt for kloakering også skal inkludere projekt for etablering af individuelle vandmålere.

Afstemningsregler:

Kloakering er pålagt foreningen af offentlig regulering. Forslag A, B og C handler derfor ikke om, hvorvidt vi skal igangsætte projekt for kloakering, men alene om den tidsmæssige opstart af projektet. Beslutning A, B eller C kan derfor vedtages med simpelt flertal.

Forslag D kræver kvalificeret flertal.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen give en grundig orientering om kloakeringen. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål.

I det følgende er givet en indledende orientering:

Bestyrelsen har engageret Cowi til at lave et projektforslag. Dette forslag vil ligge klar inden generalforsamlingen.

Projektforslaget vil udover de indledende tekniske løsninger også indeholde et økonomisk overslag for projektet. Cowi vil i september-oktober udarbejde et detaljeret projekt, som kan udsendes til entreprenører for afgivelse af tilbud.

Hvis generalforsamlingen vedtager forslag A, vil der blive afholdt licitation i slutningen af oktober, så gravearbejdet kan påbegyndes i begyndelsen af november 2012. Arbejdet vil være færdigt i løbet af foråret 2013.

Hvis forslag A ikke vedtages, udarbejdes fortsat et detaljeret projekt i september-oktober 2012, men licitationen udskydes til 2013 eller 2014.

Det ligger fast, at Ballerup Forsyning etablerer ny stikledning til vort område i løbet af foråret 2013, således at Stuvehøjgaard kan blive koblet på offentlig kloak i løbet af sommeren 2013. Stuvehøjgaard skal tilkobles senest i 2015.

Selvom økonomien i projektet endnu ikke ligger fast, kan vi oplyse, at projektet vil blive finansieret med et obligatorisk engangs-indskud fra alle andelshavere. For de andelshavere, som ikke er i stand til ad anden vej at finansiere sit indskud, vil foreningen garantere for individuelle banklån til den enkelte andelshaver i en af foreningen udpeget bank. For at begrænse størrelsen af engangs-indskuddet undersøger bestyrelsen i øjeblikket muligheden for at finansiere en del af projektet med et foreningslån.

Størrelsen af engangs-indskuddet vil blive oplyst inden generalforsamlingen. Indskuddet skal indbetales til foreningen senest 15. oktober 2012 (forudsat at forslag A vedtages).

Kloakeringsprojektet vil omfatte en kloakbrønd ved hver have samt fordelende ledninger fra disse brønde til den offentlige kloak. Ledningerne vil primært blive etableret i stier og fællesarealer, men vi kan ikke udelukke, at nogle haver vil blive berørt af gravearbejde fra disse fordelende ledninger.

 

Når projektet er afsluttet, skal den enkelte andelshaver selv forbinde sit husafløb til brønden uden for haven. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Entreprenøren som udfører fordelingsnettet vil også afgive en fast pris for denne installation, men det er valgfrit for andelshavere, om man vil benytte den fælles entreprenør, eller én man selv har valgt.

 

I skrivende stund ved vi ikke, hvilke frister Ballerup Kommune vil opstille for, hvornår den enkelte andelshaver skal tilkobles det fælles fordelingsnet. Vi forventer at have svar på dette til generalforsamlingen.

 

Hvis forslag D vedtages, etableres en ny målerbrønd i alle haver (i samme placering som den nuværende stophane). Forventet omkostning hertil vil blive oplyst inden generalforsamlingen.

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamling.

 

BestyrelsenFormandens beretning ved generalforsamlingen 2012 

 

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgård

Ågerupvej 42 & 47

 2750 Ballerup

 

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2012

 

Kære medlemmer.

Nu har jeg fungeret som formand for foreningen i et ½år, efter Birgitte Skjoldemoses fratræden i efteråret 2011.

Det har været en stor opgave og det har vist sig at der er mange opgaver. Gudskelov har bestyrelsen været en stor støtte og samarbejdet har været rigtigt godt. Jeg har lært at det vigtigste er at det er de rigtige personer der er til at løse de mange opgaver.

Jeg vil fortælle lidt om arbejdsopgaverne.

 

Det er rigtigt vigtigt at skrive de rigtige datoer for 2012. Jeg har lavet en ny liste og vil gerne undskylde ”sættenissen”– men jeg har da’ haft en stor kontakt fra medlemmerne, det er jo rart at vide at I følger med.

 

Når sæsonen begynder, vil mange erfare at motorvejsprojektet er gået i gang, man ser det tydeligt når man går ned på festpladsen, der er afsat mærkninger Jeg tror på at vi kommer til at mærke det mindst muligt. Ved Stuvehøjgaard bliver motorvejen gravet ca.6 meter ned, så vi får ikke en støjvold. Vi har været inviteret til rigtig mange møder og vi har da’ også haft en vis indflydelse. Der hænger skitser oppe på kontoret, der kan også findes oplysninger på vejdirektoratets hjemmeside.

 

Nu hvor motorvejens placering er fastlagt. Kan Forsyning Ballerup, fastlægge hvor stikledningen til vores kloakering skal være Ved et møde i dec.2011 Blev vi (Torben og jeg) informeret. Den kommer til at ”løbe” langs støjvolden ved vores nabo kolonihaver. Det kan Torben fortælle meget mere om

 

Der er jo også kommet en ny postkasse lov.

Jeg kan fortælle at hvis foreningen var fra efter 1/1 1973. Skulle vores postkasser ”samles” ude på Ågerupvej i en slags postkassekoloni.– så ville vi alle have langt til vores aviser og post. Nu er haveforeningen fra 1972 så vi kan nøjes med at skulle opfylde loven ved at sætte vores postkasser ved hækken. Det er der allerede mange der har, så dem af jer der har postkassen inden på grunden er altså nød til at flytte postkassen, så postbudet kan aflever posten nær ved lågen.

 

Vi har haft et tyveri af vores olietank ved huset, tyvene tog 4000 liter det er en værdi af 43.000.-kr.

Forsikringsselskabet har forklaret os at udendørstanke aldrig kan forsikres!!

Vi har nu sikret tanken imod at nogen kan få en slange ned og suge olien op. Vi få også mindre mængde olie hver gang. Faktisk så lidt som muligt men nok til at vi ikke skal betale for transporten.

 

Vi har også kendskab til et tyveri af et trailer hjul der blev fjernet da traileren var parkeret ved klubhuset. Der er også blevet taget/stjålet brænde fra nogle medlemmer. Jeg kan kun opfordrer til at vi holder øje med hvem der færdes i vores forening.

 

Som alle har mærket har vi nu skiftet administrator (kolonihaveforbundet) Vi har haft og har en del problemer ved overgangen, Anni har virkelig haft sin sag for.

 

Vores hjemmeside er nu et godt redskab og medlemmerne har mulighed for mange informationer.

Janne har lagt et kæmpe arbejde i det. Nu vil hun gerne stoppe – så vi står for at andre vil overtage.

Der skal lyde et stort tak fra os.

 

Sammenkomsterne i vores forening syntes jeg er vigtige og vi har jo rent faktisk jo kun 3.

Standerhejsning, Sankt Hans og Familiedag. Festudvalget kunne godt ønske sig at flere mødte op og støttede foreningens arbejde. Det er et stort arbejde og der er mange flittige hænder bag.

Vi ved godt at festerne aldrig vil give overskud, men nogle af udgifterne bliver da dækket ind ved salg af øl, vin og vand. Samt vores lotteri. Jesper og Rene har lovet at tage et år til.

 

Havevandring vil stadigvæk være efter sankt hans og 1.oktober. Sidste år kunne vi se at de fleste overholder vores enkle regler, det var dejligt at se. I år er vi nok nød til at se lidt nærmere på stier og græsrabatter(mere om det senere i aften)

 

Vurderingsregler: Vurderingen er gældende fra 1. januar til 31. december. Der finder ikke salg og vurdering sted uden for sæsonen. Ved salg udgår vurderingen.

Vi sender 2 bestyrelsesmedlemmer på haveafståelseskursus her i foråret, Vores vurderingsfolk har haft rigtigt travlt og det ser ikke ud til at arbejdet bliver mindre i år.

 

Deklaration; Vi venter stadigvæk på tinglysningen.

 

Salg af huse. Der har igen været et godt salg af vores huse, Det bemærkes særligt at vores område ser pænt og velholdt ud. Tænk på det. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige; Velkommen til nye medlemmer

 

Valg til bestyrelsen: Vi er så heldige at alle genopstiller – Vi ”mangler” en suppleant, måske sidder der en i salen der syntes at det kunne være spændende.

Samtidig har jeg endnu en opfordring til at medlemmerne om at tilmelder sig til udvalgsarbejde med de emner som ligger jer på sinde – jeg ved jo med alt den kontakt jeg får, at alle har en mening.

 

Containergården: Her opfordrer jeg også medlemmerne til at melde sig for at ”have vagt” sammen med et bestyrelsesmedlem. Jeg vil sætte en tilmeldingsliste i skabet ved containergården – jeg skal nok holde den opdateret. Det er faktisk hyggeligt at møde ”de andre”

 

P-pladser: i år skal vi løse problemerne der hvor det ikke fungerer – om nødvendigt må vi finde en løsning, hvor medlemmerne ”betaler sig fra det”

 

I år bliver der telefontider – Kontaktlister vil blive opsat i udhængsskabene.

 

Byggeregler: Der skal altid ansøges først! Vi ved godt at ventetiden kan føles lang, vi gør hvad vi kan.

 

Gartner: Vi har lavet aftale med gartneren om at ordne ved legepladserne 3 x om året, men det er jo langt fra nok så vi har brug for folk til at tage sig af dette for at spare penge.  Måske skal vi lave en familie fællesarbejde dag.

 

Udendørs vandhanen har næsten virket hele vinteren – når bare der bliver slukket rigtigt for vandet så vandet ikke kan fryse til!

 

Udsendelse af post til generalforsamlingen. Husk at melde adresseflytning vi har fået nogen post retur.          

Venligst Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen

Formand for Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard

                                                                       Marts    2012

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andelshaveforeningen Stuvehøjgård
Ågerupvej 42 & 47, 2750 Ballerup

 

 

 

 

Hjemmeside : http://www.stuvehoejgaard.dk/
E-mail: stuvehoejgaard@gmail.com

 
Andelshaveforeningens medlemmer indkaldes hermed til 

Ordinær generalforsamling i Grantoftecentret

Grantoftestræde 11 (trappen ned ved posthuset)

 14. marts 2012 kl. 19.00

 

 1. 1.        Velkomst ved formand Henriette L.W. Rasmussen
 2. 2.        Valg af dirigent/ordstyrer.
 3. 3.        Protokol (uddelt ved havevandringen 2011)
 4. 4.        Valg til stemmeudvalg
 5. 5.        Beretning (udleveres ved indgangen)
 6. 6.        Regnskab v/LBO
 7. 7.        Budget v/Kassereren
 8. 8.        Valg af bestyrelse:

 

8a. Valg af Kasserer Anni Pedersen 2 år 
modtager genvalg


8b. Bestyrelsesmedlemmer:
   
Adam Frost 2 år 
modtager genvalg

Thorleif Rasmussen 2 år 
modtager genvalg


Steen Rejnegaard 
2 år 
modtager genvalg


Henrik Frost 2 år 
modtager genvalg

8c. Bestyrelsessuppleant:   
            Lonny Nybo Krogh 1 år 
            modtager genvalg 

            1 bestyrelsessuppleant 2 år 
                                                                                                                             

 1. 9.     Valgt som administrator:    
  Kolonihaveforbundet.

 

 1. 10.     Indkommende forslag.

 

 1. 11.    Valg til diverse udvalg:

Træudvalg - Legepladsudvalg – ordensudvalg- (præmiehaveudvalg)

 1. 12.    Evt.

 

Dørene åbnes kl. 18.30

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret inden den 31. januar 2012

 

På bestyrelsens vegne

 

   Formand Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen

2011

 

Referat fra Andelshaveforeningen Stuvehøjgård’s

Ekstraordinær generalforsamling

Afholdt i Grandtoftecentret fredag d.16. september 2011.

 

 

 1. Konstitueret formand Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen åbnede den ekstraordinære generalforsamlingen ved at byde velkommen til de fremmødte.

Hun takkede Birgitte Skjoldemose for det store arbejde som hun har lagt i arbejdet som formand og beklagede grunden til denne ekstraordinære generalforsamling.

Der bliver noget at leve op til. Jeg ved det, fordi vi (Birgitte og jeg) har kæmpet bravt sammen.

Men - på trods af dette har jeg besluttet mig for at stille op til formandsposten. Der er igen der har meldt sig nogen til posten.

Med den stærke bestyrelse som Stuvehøjgaard har, tror jeg på at det vil lykkes godt for os.

 

 1. Valgt af dirigent bestyrelsen forslog bestyrelsesmedlem Torben Johannesson. Torben Johannesson blev enstemmig valgt og takkede for valget.

Der er 57 stemmeberettigede haver

Torben Johannesson benyttede lejligheden til at præsenterer bestyrelsen.

De præsenterede sig selv; Lonny Krog have 714, bestyrelses- suppleant i 4 år.

Anni Pedersen have 202 Kasserer siden 2008. Henrik Frost have 115 blev valgt som bestyrelsessuppleant og har nu været fuldbyrdet medlem ca. 1½ år. Thorleif Rasmussen have 801; Jeg har haft min have siden 1999. Jeg har været med i bestyrelsen i 3-4 år.

Adam Frost have 1215. Jeg blev valgt i år som bestyrelsessuppleant og er nu trådt ind i bestyrelsen som fuldbyrdet medlem ved Birgittes udtrædelse. Steen Rejnegaard have 706. Jeg har været i bestyrelsen ca. 4½ år. Irene Rasmussen have 1201; Jeg blev valgt ind i år på den ordinære generalforsamling. Pia Sørensen have 1217; Jeg blev også valgt i år. Så jeg er også temmelig grøn, vi har brug for at få en god vejledning, men vi skal nok give den en ”skalle”. Henriette Lodberg Rasmussen have 907; Vi har haft haven siden 2001 og jeg har været med i bestyrelsen siden 2002. Jeg selv hedder Torben Johannesson bor have 304 og har haft haven i 4 år nu. Jeg er også grøn. Jeg blev valgt sammen med de andre i år.

 

Det var så bestyrelsen, nu har vi så kun en ting tilbage, dagens hovedpunkt nemlig valg af en ny formand. Henriette Lodberg Rasmussen vil godt ”opgraderes” til formandsposten, det støtter bestyrelsen, men vi skal lige hører om der er andre andelshaver der ønsker at stille op?

 

 1.   Valg til formand. Torben Johannesson spurgte om der var nogle modkandidater, (3x)

Der var ikke nogle modkandidater, Henriette Lodberg Rasmussen blev valgt. Henriette Lodberg Rasmussen takkede for valget med eneste løfte om at bestyrelsen vil gøre sit bedste så det skal nok blive et godt år. Vi vil bruge vinteren på at finde vores pladser.

 

Der var ikke flere punkter på dagsorden, men der kom et spørgsmål vedrørende kloakering.

Da det er Torben Johansson der har den post i bestyrelsen og der var tid til at svare, valgte dirigent Torben Johannesson at svare på spørgsmålet;

 

Er der noget nyt om kloakeringen?

Svar: Der er ikke sket ret meget. Der blev valgt et kloakudvalg ved sidste generalforsamling og vi har været til møde med Ballerupkommune. Det viste sig at selv om kommunen har bestemt at vi skal være kloakeret inden 2015, så har kommunen intet gjort selv. Da vi spurgte Ballerupkommune hvor det var vi skulle fører vores kloakvand hen, Der fik vi besked på at spørge forsyningen og da vi spurgte forsyningen var svaret; Det var de ikke begyndt at tænke på, for det havde Ballerupkommune ikke bedt dem om!

Så man kan sige at Ballerupkommune ikke havde forestillet sig at Stuvehøjgaard var så driftige at vi ville gå i gang med et kloak projekt før vi blev tvunget til det.

 

Vi har haft en konsulent med til de første møder. Kloakudvalget kan ikke rigtigt komme i gang før Ballerupkommune ved hvor vores kloakvand skal føres hen.

 

Nu kan alle komme hjem og se vild med dans!

 

Tak for god ro og orden..

 

 

Mødet afsluttet kl.ca. 19:17

 

 

 

   

Dirigent Torben Johannesson 

Formand Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen

 

Sekretær Henriette Wihlborg Rasmussen

 

Ballerup 17. september 2011

.

 

Kære medlemmer af 
Andelshaveforening Stuvehøjgaard 

Efter afholdelsen af ekstraordinær generalforsamling, fredag den 16. september 2011, er jeg nu jeres nye formand.

 

Jeg vil gerne takke dem der mødte frem for den varme opbakning som vi, bestyrelsen, fik fra salen. Mange tak for det.

 

Jeg kom ikke med nogle valgløfter, men jeg tror på, at jeg sammen med bestyrelsen kan løse de opgaver, der er i vores forening.

 

Nu skal vi så bruge vinteren til at fordele vores roller, så vi optimalt kan bruge vores forskellige kompetencer – ”en lille dronningerunde”.

 

Referat fra mødet vil snarest blive opsat i skabene og på vores hjemmeside.

Venligst


 Formand Henriette Lodberg Wihlborg Rasmussen  

Andelshaveforeningen Stuvehøjgård

Ågerupvej 42 2750 Ballerup

Kassereren 61 81 03 57

 

 

 

Andelshaveforeningens Medlemmer indkaldes hermed til

Ekstraordinær generalforsamling i

 

  Grantoftecentret

Grantoftestræde 11 ( trappen ned ved posthuset )

Fredag d.16 sept. 2011 kl. 19.00

 

Fredag 26  aug. 2011

  Dagsorden: 

 

 

1.    Velkomst ved konstitueret formand

2.    Valg af dirigent

3.    Valg af stemmeudvalg

4.    Valg af formand

 

   

 

 

 

                                     

 

Dørene åbnes kl. 18.30

 

På bestyrelsens vegne

konstitueret formand

Henriette Lodberg Rasmussen

 

 
Ekstraordinær generalforsamling 
16. september 2011

Afholdes i lokalerne Grandtoftehallen kl.19:00

 

Der kommer snart indkaldelse med posten.

(Til jeres hjemmeadresse)

 

Som de fleste ved skal vi have valgt en ny formand.

Denne post er af stor betydning for foreningen.

Derfor opfordres alle til at møde op.

 

Der vil kun være dette punkt på dagsorden. Andre sager må vente til den ordinære generalforsamling til marts 2012.

 

 

På bestyrelsens vegne
konstitueret formand Henriette Lodberg Rasmussen 
24. august 2011

Der var et rigtig flot fremmøde ved generalforsamlingen den 22. marts 2011, hvor der deltog 98 stemmeberettigede medlemmer. 

Formanden og bestyrelsen vil gerne takke alle for den opbakning, der er til bestyrelsens arbejde. Det er dejligt, at medlemmerne sætter pris på det store arbejde bestyrelsen bruger på foreningens vegne. 

Samtidig skal der lyde en tak til de fremmødte for deres tålmodighed, især på grund af den trange plads ved årets generalforsamling.

"Det var en af de beste, hvis ikke den bedste generalforsamling, jeg har oplevet i Stuvehøjgaard, fortæller formanden. Den var saglig, spørgende og konstruktiv. Netop hvad vi har brug for, med alle de opgaver vi står overfor. "

På bestyrelsens vegne vil vi gerne sige tak for det flotte fremmøde og ønske alle en rigtig god sæson 2011.


 

 

  


   

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgård

Ågerupvej 42 2750 Ballerup

61 81 08 26 el. 61 81 03 57

Formanden og Kassereren

 

 

 

Andelshaveforeningens Medlemmer indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i

 

  Grantoftecentret

Grantoftestræde 11 (trappen ned ved posthuset) 

Tirsdag den 22.marts 2011 kl. 19.00

  

Dagsorden:

 

 1. Velkomst ved formand
 2. Valg af dirigent
 3. Protokol (uddelt ved havevandringen 2010)
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Beretning ved formand (den bliver ikke læst op)
 6. Regnskab ved LBO
 7. Indkomne forslag: Frivillig kloakering af området.
 8. Budget ved Anni
 9. Valg af bestyrelse

 

9 a. Formand                                      Birgitte Skjoldemose           2år Modtager genvalg  

 

9 b. Best.medlemmer:       

                                                            Dorthe Aurvig                    1år udtrådt af bestyrelsen

                                                            Sara Getting                        2år modtager genvalg

                                                            Gunvor Raben                    2år udtrådt af bestyrelsen

                                                           Thorleif Rasmussen            2år modtager genvalg

                                                                                                        

9 c. Best.suppl.                 

                                                            Lonny Nybo Krog              1 år Modtager genvalg

                                                           Bent Erik Olsen                  2år udtrådt af bestyrelsen

 

 1. Valg af administrator: Andelsbo

 

 

11. Eventuelt.

 

Dørene åbnes kl. 18.30 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret inden den 31. januar 2011

 

På bestyrelsens vegne

Formand Birgitte Skjoldemose

Agerbovej 16 2 th. 2800 Kgs Lyngby

 
 
 
 

Formandens beretning

 

 
Andelshaveforeningen Stuvehøjgård

  

 

  

Ågerupvej 42 2750 Ballerup

61810826 el. 61810357

formanden efter kl 17og kassereren

                                                            

 

 

                                                                                                             Kgs.Lyngby d. 01-02-2011

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2011

 

28. marts Standerhejsning: Pænt fremmøde, overraskelse til børnene. Foreningen gav kaffe, en lille en og 1 øl eller vand.

 

26. juni Sankt Hans: Flot fremmøde. Igen mange børn, dejligt. Der er ved at brede sig en tendens til, at man selv tager sine drikkevarer med på festpladsen, så det bliver en stor underskuds forretning at holde det. Vi ved godt at musiker og fyrværkeri ikke kan tjenes hjem, men i år kunne vi ikke engang tjene det hjem, som vi havde købt ind af øl, vand og vin. Jeg synes, det er en hyggelig tradition, men hvis vi skal lægge alt det arbejde i og folk så ikke vil støtte op om det ved at købe noget i vores øltelt, ja så er det et spørgsmål, om vi skal blive ved med at bruge penge, tid og kræfter på dette arrangement.

 

21. august Familiedag: Stort fremmøde. Dejligt vejr god musiker, som lavede en event for børnene, så de kunne komme op og synge. Der var også skattejagt for børnene. Tak til dem som sad rundt omkring ved posterne. Og alle som stod i boderne og sørgede for at alt forløb godt, trods lidt start problemer. Vi havde ikke taget nok borde og stole ud, så folk gik hjem i stedet for lige at gøre opmærksom på det.

 

Festudvalg: Som sædvanlig gjorde de et stort arbejde både til Sankt Hans og familiedagen. Forskellen på de 2 dage var, at til familiedagen købte folk deres drikkevare på pladsen, hvilket gjorde, at familiedagen næsten gik lige op med hensyn til udgifter og indtægter. Det er nu engang sjovere at bruge så mange dage på et arrangement, når man kan se det i omsætningen. Så ved man, at det var en succes. En meget stor TAK til festudvalget, uden Jer blev det ikke det samme.

 

Havevandring: Ja den var ikke god. Der blev uddelt 100 skriftlige påtaler og 45 mundlige, hvilket man må sige var rigtig mange. Langt de fleste var højde på hækken. Den må som sagt være 1.70m, men de lå på 1.80m til 2.10m og værst mellem naboer. Vi har forespurgt på Ballerup kommune, hvorfra hækken skal måles, og da der i deklarationen står ”omgivet af” så er det udefra vi måler, undtagen imellem to haver, der måler vi på begge sider, og hvis den er 1.70m på den ene side og 1.80m på den anden side, ja så skal den klippes ned til under 1.70m målt fra den højeste side. Flere steder ser vi, at folk klipper deres hæk ind til midten, især her efter at de skulle klippes ned i lovlig højde, i stedet for at tale med naboen og gøre det til et fælles arbejde.

Så var der under hækken. Det skabte stor opstandelse, fordi nogle har små blomster eller bær, som børnene kan gå at nippe af. Ja det er også hyggeligt, men der må altså ikke være noget under hækken. Det er ikke noget nyt, det var også sådan i den gamle deklaration og tegningen vi bruger blev lavet helt tilbage i 80èrne, så den er heller ikke ny. Der skal være pænt under hækken og det er ikke sværere for nogle end det er for andre. Så det er bare med at komme i gang med skuffe - lugejern. Rigtig at nogle synes, det er pænt med små blomster, men det er jo ikke sikkert, at naboen er glad for at få dem ind til sig. Og hvad er blomster, og hvad er ukrudt? Ja det kan være svært at se, når der er fine blomster på. Der er også den fordel, at når alle ordner under hækken, så breder skvalderkål og andet ukrudt sig heller ikke.

 

Havepræmier: Der var nogle i bestyrelsen, som mente, at det kunne være en god ide, og vi glemte lige, at det var afskaffet på en generalforsamling, og derfor ikke burde have fundet sted. Det beklager vi, men gjort er gjort, og kan ikke laves om, og det gik jo også godt. Det var så meningen, at de, der stod for det, skulle lave forslag til generalforsamlingen, men samtidig med de forlod bestyrelsen, opgav de også projektet. Jeg er ikke gået videre med det, da jeg mener, at det så bør være ind under forbundets regi igen, men det vil så give en del ekstra arbejde for bestyrelsen,og hvis vi selv skal stå for det ekstra udgifter for foreningen.

 

Påtaler: Da der var så mange påtaler, besluttede Anni og jeg os at lave en ”standard” påtale. Den blev modtaget meget forskelligt. Også i bestyrelsen, som ikke var enige i udformningen af den. Nogle haveejere syntes også den var hård, især fordi det var første gang de modtog en. Men vi skønnede altså, at det var måden, vi gjorde det på, for ikke at skulle bruge dagevis på at sidde og skrive individuelle påtaler, som vi plejer. Muligt det kunne være gjort anderledes, men så kræver det, at folk i bestyrelsen hjælper til og ikke bare, som man plejer, at overlade det til mig. Til orientering så fik jeg selv en påtale for hækhøjde og ukrudt under hækken.

 

Vurderingsregler: Vurderingen er gældende fra 1. januar til 31. december. Der finder ikke salg og vurdering sted i dec., jan., og februar. Ved salg udgår vurderingen. En vurdering koster 1200kr. En besigtigelse koster 600kr. Ved dødsfald forlanger skifteretten en vurdering, der skal I bare ringe til mig, så ordner jeg det.

 

Fra medlemmer: Der er igen kommet mange klager over de haver, som ser mere eller mindre forladte ud, og det er også kedeligt at se på. 1 er blevet opsagt efter flere påtaler gennem årene, men der er kommet en del flere til. Nogle tror, at de bare kan lade haven stå og tage ophold i udlandet, eller de får børn, og så kan de ikke også tage sig af haven. Eller når man køber, så er det mere vigtigt, at ordne huset indvendig end tage sig af haven. Ja der er mange undskyldninger. Det er kedeligt at se på, og en dårlig have smitter meget hurtigt, for når naboen ikke gider, ja så kan det blive en stor opgave , at holde fri for ukrudt under hækken, så det ikke breder sig ind i egen have,  så opgiver man måske eller sælger fordi, man ikke magter det. Flere af dem, der ikke holder deres haver, er kommet inden for de sidste 4-5 år, og de kan ikke sige, at de ikke vidste, at det var et stort arbejde at have en kolonihave, for det har vi fortalt dem ved overdragelsen, men de er åbenbart fulstændige ligeglade med, hvordan man begår sig i en haveforening.

Det har vi taget konsekvensen af, og indkalder nu nye haveejere til en samtale, før overdragelsen kan finde sted. De nye får en mappe med alle relevante papirer, og vi fortæller dem, at hvis de ikke holder deres have, så vil vi sætte gartner på, og de vil blive opsagt som medlemmer af vores haveforening.

 

Stier & hække: Mange steder bliver stierne slet ikke holdt, enten fordi man er i gang med at bygge, eller fordi man ikke gider, eller hvad der nu kan være i vejen. Man klipper heller ikke hækken inden Sankt Hans og 1. oktober, på trods af at man ved det skal være gjort inden. Vi kan sende påtale med at vi sætter gartner på, og så går man i gang. Men hvorfor kan folk ikke bare overholde ordensreglerne? De er vedtaget på en generalforsamling for flere år siden, det er ikke nogen jeg har indført, de har været der fra starten, men flere bruger den undskyldning, at så har jeg også noget at lave. En mærkelig indstilling at have.

Syrenhækken mellem vores haveforening og Omegnens fritidshaver, der kniber det gevaldigt med at holde den nede og inde, så deres græsslåningsmand kan komme til. Tidligere ejere langs med syrenhækken har altid klippet den, men der er faktisk kun 1 haveejer, som har holdt den, som den blev holdt af tidligere ejer, og det er have 706. Hvis vi ikke kan få Jer til at holde den, så vil der komme hegnssyn på. Der skal I finde skelpælene inden, og hvis de er væk, så er det med at få gravet ned, til I finder dem. Samtidig vil der blive kigget på høje træer, hvor de står henne på grunden. Naboer fra den anden forening har prøvet, på den pæne måde, at tale med de haveejere som har meget og mange høje træer, om de ikke kunne blive skåret ned, fordi de slet ikke får sol i deres haver om eftermiddagen, og i efteråret får de alle kogler, blade og visne grene ind i deres haver. Svaret var nej.

 

Deklaration: Den er ikke tinglyst endnu, desværre. Og nu er vi løbet ind i et ”problem” med de tegninger, der er tilknyttet den. De skal laves om af en landskabsarkitekt, og der har vi ikke fået nogen pris endnu, men det bliver nok dyrt. For en almindelig have skal han have 6.000kr, så hvad koster det ikke for 13 parkerings pladser, vejene og husene.

 

Retssager: Ja så faldt der endelig dom om vurderingerne også gælder i andelshaver, og det gør de. Endnu har vi ikke hørt noget angående sagen mod os, men den skal lige omkring sælger først og så til os. Vi håber det ikke bliver alt for dyrt, men hvis det er med renter gennem 5 år, så slipper vi ikke helt billigt desværre.

 

Forbund & Kreds: Forbundsfomand og Kredsformand deltager i alle møder med kommunen, hvilket er rigtig godt, da de har et andet syn på tingene, end vi har, og måske også er lidt dybere inde i tingene, end vi er. Preben og jeg har stadigvæk vores første møde til gode, men det er, fordi vi begge har travlt, men alt der kan ordnes via telefonen, bliver ordnet den vej. Og vores Kredsformand Jens Krumholdt ordner resten. De er begge en stor hjælp.

 

Kloakering:   Vores kloakering  drejer sig kun om området, hvilket også er langt den største udgift, men efterfølgende vil nogle haveejere jo gerne kloakere deres haver, hvilket er forståeligt, ja det er her forbundet skal ind over, for det er altså ikke alle, der vil have råd til det her og nu. Her tænker jeg ikke kun på pensionister, men også på vores unge familier. Som det ser ud nu, behøver de der har nedgravet en lovlig tank ikke at blive tilsluttet. Men Preben skal forhandle hjem, hvem der kan fritages i første omgang. Det hjælper ikke, at de, der har råd siger: bare lad os komme i gang, uden at tænke på resten. Når vi har styr på vores ekstra udgifter, tinglysning af deklarationen og sagen fra 1205, så vil vi starte op på dette projekt og indkalde til ekstra ordinær generalforsamling kun med dette på dagsordnen. Ballerup kommune vil indkalde til møde med hver enkel forening om en handlingsplan, og her deltager forbund og kreds ved deres formænd.

 

Administrationaftale: Der har vi forhandlet en ny og billigere aftale hjem med Andelsbo. Som oplyst, så bliver der jo nu lagt moms på, og det gø,r at det pludselig bliver meget dyrere. Forbundet har, som noget nyt oprettet en afdeling til at lave administration, hvilket var billigere 287,50kr incl. moms pr. have, mod Andelsbos 412,50kr. incl. moms pr. have. I begge tilfælde kommer der revision oveni, den kan ikke undværes, da det er foreningens garanti for at alt stemmer. Bilagene bliver gået efter, ikke kun set om de er tilstede. Andelsbo nye pris er 350,00kr. incl. moms og mindre advokat bistand, som vi har haft hidtil. De vil se, om de kan forhandle en lavere pris på revisionen. Vi har sagt ja til dette, da vi så fortsætter med en advokat, som kender os, hvilket er vigtigt. Større sager som kræver advokatbistand, retssager, fogedsager og lignende vil blive opkrævet særskilt.

Momsen skulle have været ført på fra 1. februar 2010, men regeringen udskød det, så det først blev gældende fra 1. januar 2011, så derfor er der overskud på den post.

 

Legeplads: Ja de ser forfærdelige ud. Det har været Frank og Poul, der har holdt dem tidligere, men flere fra bestyrelsen mente at de ordnede for meget for foreningen, og at det var bestyrelsen selv der burde ordne det, men jeg har altså ikke tid, og det er der flere andre i bestyrelsen, der heller ikke har, så derfor har de fået lov til at være, som de nu kunne. Her ville det være rart, hvis vi kunne få et legepladsudvalg, som kunne arrangerer arbejdsdage for brugerne af legepladsen og deres børn, så de kunne være pænere at se på. Vi har i hvert fald ikke råd til flere nye legepladser.

 

Salg af huse: Vi har vurderet 27 huse, men der er kun solgt 20. 2 af husene var nogle som der var blevet sagt op, men vi fik ikke solgt dem, fordi alt salg gik istå allerede i september måned. Måske fordi folk og vi selv fandt ud af det med motorvejen, kloakering og helårsbeboelse som Ballerup kommune satte fokus på. Sammen med samtlige haveforeninger i Ballerup blev vi kaldt til møde på kommunen, hvor vi blev præsenteret for ”Drejebogen om kolonihaver” i Ballerup. Se vores hjemmeside.

 

Motorvej: Lige inden mødet på kommunen kom Ballerup bladet med en artikel om motervejen, og nu er den pludselig flyttet meget tæt på vores haveforening, ja vi får den lige nede i vores baghave, men i naboforeningen vil volden slutte 3 meter inde i de nederste af deres haver. Det vil betyde, at vi vil blive lukket inde. Vi er så heldige, at vi har en haveejer i 1106, som sidder i grønt råd for kolonihavefolket, som fik grønt råd til at gå ind i sagen sammen med naboforeningen og Ballerup kommune. Naboforeningens formand Britt og Jens fra grønt råd lavede et meget stort arbejde, Jens lavede en Power Point, og Britt fandt alt, hvad der var / er relevant angående denne motorvej. De fremlagde vores sag for folketingets trafikudvalg, vi var i vejdirektoratet hvor vi fremlagde det, ja vi gik til Ballerup bladet, som skrev om det. Mange møder som endte ud i, at der skulle være besigtigelse den. 6. december. Den 5. dec. gik nogle fra vores bestyrelse og nabofoeningens bestyrelse ud på marken og satte pinde i sneen,  den 6. dec. stod Poul og Frank klar med kaffe og en lille ,for at mødes med besigtigelseskommisionen. Det skulle have taget et kvarter, men de blev der i næsten en time, og de var rigtig glade for kaffen. Mange naboer var mødt op, og Jens havde lavet plancher, som folk også stod med. Hvordan sagen ender, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi har gjort, hvad der kunne gøres, så nu er det kun at håbe. Det bliver lagt på hjemmesiden når vi har et svar.

 

Valg til bestyrelsen: Som I kan se så er der trådt 3 ud af bestyrelsen i utide. Havevandringen som gav uro hos haveejere, gav også uro i bestyrelsen. Man ville gerne have tingene blev gjort anderledes, men forventede, at det var mig, der gjorde det, men jeg er lige som andre i bestyrelsen arbejdsramt, det glemmer man åbenbart. Det hjælper så heller ikke, at der er et bestyrelsesmedlem der tilsidesætter alle ordensregler, og endte op i at få en påtale, der kunne føre til en opsigelse. Han blev ydermere opfordret til at udtræde af bestyrelsen, fra advokatens side, men har valgt at fortsætte, og stiller op igen denne gang.

Vi skal som sagt bruge flere til bestyrelsen, og her er der nogle tunge sager, der trænger sig på. Først og fremmest kloakeringen, som jeg har givet en forhåndsorientering om i slutningen af sidste år. Jeg havde håbet på, at vi kunne komme lidt hurtig i gang, men vi skal jo også have penge til det, og her er der 2 store poster først, som vi ikke kan komme udenom. Først retssagen fra 1205 og deklarationen som også vil koste penge.

Angående kloakeringen går vi stadigvæk ind for Tjørnebjerg modellen, og her vil det være en god ting at der melder sig et par stykker, som vil lægge deres kræfter i dette, så vi kan komme i gang. Jeg går ind for, at vi får et firma, for eksempel Cowi, til at stå for det, for jeg har ikke tid til at bruge 15 – 20 timer om ugen til at vi selv gør alt arbejdet. Det er der heller ingen andre i bestyrelsen der har og vi har heller ikke kompetancen til det.

 

Containergården: I det store hele er det gået godt. Et par gange har vi manglet folk, og har så måtte bede nogle om at tage en ekstra vagt. Det er især Lonny og Steen med påhæng, som er flinke til at tage mange vagter. Men det vil være dejligt, hvis I vil tage nogle vagter, så vi kun behøver at være en fra bestyrelsen hver gang. Vi ser også en tendens til, at man tager sin bil på containerpladsen, og når det er i hækklipnings perioden, så kommer traileren bagpå, og man vil smide det i vores grøntcontainer. Her bør / skal man kører til genbrugspladsen. Færdsel på vores containerplads bør / skal kun foregå med trillebør. Vi skal betale for at komme af med grøntaffaldet, og vi har grønt containeren for dem som ikke har anden mulighed. Vi vil heller ikke modtage flasker på pladsen mere, da det med de nye afregningsmetoder vil komme til at koste foreningen flere penge at gøre det. Før fik vi 250,00kr. om året for flaskerne nu skal vi betale 500,00kr. for at få dem hentet. Derfor har vi bestilt flaskecontainer på Ballerup kommune

 

P-pladser: Ja det går jo fint på de fleste pladser, men plads 1000 fungerer stadigvæk ikke. Nu er der snart kommet så mange nye der, så de burde kunne få det til at køre uden dem, som ikke vil eller kun laver ballade. Græsset i midten bliver holdt af have 1007, og dette fortsætter som hidtil.

Vi vil gerne have besked på, hvem der er p-plads formænd på de enkelte pladser. Det kunne jo være, at vi kunne drage nytte af hinandens erfaringer og eventuelt lave en arbejdsplan for parkeringspladserne.

 

Byggeregler: Vi er blevet gjort opmærksomme på at, ifølge anlægsloven er det ikke tilladt, at anlægge terrasse sådan at vandet løber ind til naboen. Vi får jo meget vand ned fra oven, og det giver stadigvæk ballade rundt omkring. Også på min plads, hvor vi har en haveejer, som mener det kun er ham, der bliver ramt og ikke alle os andre. Derfor gravede han et stykke af min sti op, og lagde det omkring hans hæk, så vandet løb væk fra hans have. Dette er ikke tilladt. Man må ikke lave foranstaltninger, som gør at andre så vil få mere vand, end hvis man bare lader tingene være. Da jeg gik ud og prøvede at genoprette stien, kom pågældende haveejer ud og det endte med, at han slog mig omkuld. Da Poul gik ind og hjalp mig, udviklede det sig til håndgemen ifølge politiet, og derfor er han fortsat haveejer her. Han har dog set sig nødsaget til at tage ekstra undervisning i selvforsvar. Han har åbenbart glemt, at det var ham der startede og ikke mig. Hvis I vil se haveejers redegørrelse for forløbet er i velkommen i kontortiden til at læse denne.

Det er heller ikke tilladt at bygge volde og deslige så man leder vandet til naboer.

 

Gartner: Vi har lavet en ny 3-årig aftale med gartneren. Vi indhentede tilbud fra andet firma, men det ville blive dyrere, end det vi havde, så vi tog en alvorlig samtale med Den Unge gartner, hvor vi påpegede det, vi mente manglede at blive overholdt ifølge kontrakten, og det lovede de at stramme gevaldigt op på. Den daglige kontakt mellem gartneren og os er fremover Frank i have 202. 3 x om året vil de gå legepladserne efter, men det kan kun holde det værste nede.

 

Udendørs vandhane: Med den hårde frost som der har været i vinterens løb, så har vandhanen været frosset, så man ikke har kunnet tappe vand. Det eneste råd vi kan give, er at lade være med at lukke vandhanen i, når I er færdige. Der er nogle, som trykker en ekstra gang for at se, om de har lukket, og så kan vandet ikke komme væk og det fryser så. Skulle det være frosset så kan man koge lidt vand og hælde på, så det bliver tøet op, så man igen kan få vand.

 

Hjemmeside: Den er der lagt et stort arbejde i så hvis der er noget i vil vide eller syntes der mangler så skriv til Janne så skal det nok blive lagt på. I skal huske at skrive Jeres e-mail adresse på da vi ikke modtager anonyme indlæg.

 

Til sidst en stor tak til alle der har hjulpet til at foreningens arbejde og arrangementer kører så flot.

 

Jeg stiller hermed beretningen til debat og afstemning.

 

 

Med venlig hilsen

Formand Birgitte Skjoldemose 


Forslag

   

a.       At der i forbindelse med den endelige vedtagelse af kloakeringen og garantistillelse for andelshaveres lån dertil, opstilles nogle krav til de lån som foreningen skal stille garanti for. Det kan eksempelvis være at lånene skal være afdraget på 10 år, at renten skal svare til den gængse udlånsrente og at långiver skal informere foreningen om misligeholdelse af lånet, så vi kan iværksætte evt. tvangssalg af andel inden lånet og tilskrevne renter bliver unødig høje. (Dette forslag er jeg nødt til at have med nu, da vi på generalforsamlingen jo skal beslutte, hvad der skal stemmes om på den ekstraordinære)

 

b.      Lejeforhøjelse i resten af 2011 og igen i 2012, således at lejen forhøjes til 2.100 kr. pr. kvartal i 2011 og til 2.200 kr. i 2012

 Med reference til den almindelige prisstigning og andelsforeningens slunkne kasse, foreslår jeg at vi fortsætter med at lade havelejen stige med 100kr. de kommende 2 år:

 

Resten af 2011: 2.100 kr. pr. kvartal

2012: 2.200 kr. pr. kvartal

Med venlig hilsen

       Pia Meyer Sørensen, have 1217  

 

   

Indkomne forslag til generalforsamlinge 2011.

Frivillig kloakering af området inden år 2015:

Fordel: Vi kan samtidig få lagt nye vandrør ned og sat nye målerbrønde med vandmåler op på vores grunde.

Når vi har holdt møde med Ballerup kommune kan vi forespørge om det er tilladt at vi får lagt drænrør ned for uanset om det er frivilligt eller tvangskloakering så må regnvandet ikke blive koblet på da vi ligger ovenpå et genindvindings område.

I forbindelse med motorvejen har vi sagt nej til et vandbassin på vores side af motorvejen, men det kunne jo være at vi kunne få lov til at føre noget af vores regnvand over på den anden side af motorvejen, men i hvert fald tage eksperterne med på råd.

Vi vil købe os til ekspertisen eventuelt hos Cowi, da vi ikke selv kan afse de mange timer der skal til for at få sådan et projekt til at køre, men selvfølgelig finde den bedste og billigste løsning for foreningen.

Ulempe: Vi kommer selv til at betale, men vil anbefale Tjørnebjerg modellen hvor foreningen kautionerer for et beløb på max. 50.000kr. (alt efter hvad det kommer til at koste, selvfølgelig). Fordelen ved denne løsning er at det er hver enkel haveejer (kun dem som ikke selv har mulighed for at betale)der laver aftale med banken og kan trække renterne fra. Hvis foreningen skulle optage et lån for samtlige så var vi nød til at betale os fra administrationen.

Vi vil, hvis dette bliver vedtaget skulle bruge minimum 2 sammen med bestyrelsen til at arbejde på dette projekt. Vi har 2 som, indtil videre, gerne vil være med i dette projekt, det er: Torben Johannesson have 304 og Peter Hansen have 112, men hvis andre har den fornødne tid og ekspertise er de selvfølgelig også velkomne.

Anni og jeg vil forhandle aftale hjem med banken, men vil da gerne have hjælp fra folk som kan dette her, foruden at vi vil spørge i Tjørnebjerg som jo kender til det her.

Når vi har tingene på plads vil vi indkalde til ekstra ordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af frivillig kloakering og lånefinanceringen.

Hvis vi vælger den tvungne kloakering vil vi i løbet af få år skulle betale for at få lagt nye vandledninger ned.

 

Bestyrelsen 
Brev til medlemmerne af Stuvehøjgaard:

Til medlemmerne i Stuvehøjgaard

Vi har haft 2 medlemmer af foreningen til at lave vores nye hjemmeside, det er Janne have 601 og Bent have 605. De har gjort et stort stykke arbejde for at få den op at køre så hurtigt, det var muligt, og det må man sige, er lykkedes meget flot. Det var en stor hjælp, at Bent var medlem af bestyrelsen og vurderingsudvalg og derfor inde i mange ting. Efterfølgende har bestyrelsen besluttet, at der kun skal være en til at styrer hjemmesiden, og der faldt valget på Janne have 601, som også stod for den gamle hjemmeside, som vi desværre havde for mange tekniske problemer med. Så en stor tak til Janne og Bent for det flotte resultat. Hjemmesidens adresse er fortsat:

www.stuvehoejgaard.dk

På hjemmesiden vil der på første side stå aktuelle emner, som der arbejdes med. I øjeblikket er det vores motorvej, som er på dagsordenen, og det er fordi, der er besigtigelse den 6. december af vejdirektoratet, og efter denne dato kan der ikke mere laves indsigelser. Her har Jens fra Grønt Råd, som også er haveejer hos os, og formanden for naboforeningen været de store drivkræfter, og jeg har hjulpet, hvor jeg kunne. Motorvejen kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan prøve, at få den ændret lidt, så den ikke slår en bue imod haveforeningerne, men måske lige ud eller en bue væk fra haveforeningerne. Det kan I læse mere om på hjemmesiden.

Næste store projekt vil være kloakering af vores område. Ballerup kommune vil have alle områderne i kolonihaverne kloakeret inden 2015, og her skal vi tage stilling til, om vi vil en tvangskloakering af området eller en frivillig ordning.

Ved en tvangskloakering af området kan vi måske ikke selv være med til at bestemme, om der kan komme nye vandrør ned (hvilket der skal) og drænrør, så vi eventuelt kan komme af med noget af vores regnvand på den anden side af den nye motorvej.

Ved en frivillig ordning kunne vi få lagt nye vandrør, måske drænrør, og nye målerbrønde med vandmåler i alle haver. Kommunen mener, at dette vil koste mellem 40 og 50.000kr. pr. have. Her vil vi se på Tjørnebjerg modellen, som kommunen også anbefaler. Kort fortalt går den ud på, at for de havejere, som ikke kan betale kontant, indgår foreningen en aftale med en bank, hvor foreningen så kan stå som garant for lånet, men det er banken, der har alt med administrationen af lånet at gøre, og haveejer kan selv trække renterne fra. Haveejer bestemmer selv over, hvor lang tid de vil betale lånet tilbage, men maksimum er 10 år. Susan fra Tjørnebjerg vil gerne komme og fortælle om det på generalforsamlingen, og det tilbud har vi taget i mod.

Vi vil som forening indgå en aftale med et entrepenør firma, som skal stå for alt det overordnede.

Dvs.. sende det i licitation og søge på kommunen, og hvad der ellers hører til sådan et projekt.

Bestyrelsen går ind for den frivillige ordning.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Birgitte Skjoldemose

  

Rettet budget for 2011

 

Budget 2010   budget 2011   resultat 2010   Budget 2010
INDTÆGTER            
1100 Haveleje   1.784.000,00   1.784.000,00   1.784.000,00
1120 Indskud og salg af haver   6.000,00       11.000.00   6.000,00
               
renteindtægter            
1598 Budgetfor renteindtægter   1.000,00        1.675.00   1.000,00
               
Andre indtægter            
1915 udlejning af klubhus   10.000,00       14.000.00   10.000,00
1920 fester   15.000,00       26.155.00   15.000,00
1925 div (grus Flasker m.m.)               486.00   500,00
Andre indtægter i alt            
INDTÆGTER I ALT   1.816.000,00   1.837.315,00   1.816.500,00
               
UDGIFTER              
Prioritetsrenter            
2000 Prioritetsrenter+afdrag   350.000,00   348.500,00   350.000,00
               
skatter og afgifter            
2200 Ejendomsskat-vand-renovation   479.200,00   439.392,00   450.000,00
2210 Vandafgift   160.000,00   152.930,00   160.000,00
2250 Forsikringer          22000.00   19.534,00   18.000,00
2260 elforbrug   6.000,00   4.668,00   3.000,00
Skatter og afgifter i alt   667.200,00   616.524,00   631.000,00
Vedligeholdelse grønne områder            
3410 Vedligeholdelse bygninger   5.000,00         2.600.00   5.000,00
3415 containergård   15.000,00       10.058.00   15.000,00
3425 Veje, gangstier, legepladser   40.000,00       32.836.00   40.000,00
3430 Vedliholdelse hæk og hegn   200.000,00     196.312.00   195.000,00
3435 gødning grusm.m.       0,00   2.000,00
Vedligeholdelse grønne områder i alt   260.000,00     241.806.00   257.000,00
               
Klubhus              
3525 Olieforbrug   17.000,00   13.829.00   17.000,00
3590 diverse udgifter   10.000,00     6.673.00   10.000,00
3595 Budget for klubhus   3.000,00       3.000,00
Klubhus i alt   30.000,00   20.502.00   30.000,00
               
Hensættelser              
3700 hensat til større arbejder   150.000,00    150.000.00   150.000,00
3300 Renovering            
Hensættelser i alt   150.000,00    150.000.00   150.000,00
Administrationsudgifter            
4200 Administrationshonorar   78.050,00   73.590.00   100.000,00
4205 Revisionshonorar   20.000,00   18.750.00   20.000,00
4210 Advokatsalær   7.000,00    6.875.00   5.000,00
4250 PBS gebyr   6.000,00    4.435.00   6.000,00
4255 Porto og bankgebyrer   2.000,00    1.091.00   4.500,00
4270 Folkeregistergebyr            
4295 Andre administrationsudgifter            
Administrationsudgifter i alt   113.050,00   90.991.00   135.500,00
Foreningsudgifter            
4305 Møder og generalforsamling   15.000,00   9.144.00   15.000,00
4310 Kontorhold   20.000,00   27.575.00   20.000,00
4320 Telefon   6.000,00   5.430.00   5.000,00
4330 Kontingent Forbund og  Kreds   51.000,00   49.729,00   50.000,00
4340 Blomster og gaver   4.000,00   5.632.00   4.000,00
4345 Fester   50.000,00   53.730.00   50.000,00
4355 Kørsel og diæter   90.000,00   83.971.00   80.000,00
4750 Inventar   10.000,00   0.00   10.000,00
Foreningsudgifter i alt   246.000,00   235.211.00   234.000,00
Resultat overskud   250,00   103.781,00   29.000,00
             

2010

 

Referat fra Andelshaveforeningen Stuvehøjgård’s

Ordinær generalforsamling

Afholdt i Grandtoftecentret torsdag d.18. marts 2010.

 

 

 1. Formand Birgitte Skjoldemose åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen.
 2. Valgt dirigent blev Paw Jønsson, der konstaterede at indkaldelsen var udsendt lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.
 3. Protokol blev godkendt uden kommentar.
 4. Valgt til stemmeudvalg blev; Thomas have 813 og Charnow have 713.
 5. Beretningen ved formand Birgitte Skjoldemose.

Eneste kommentar til beretningen, var utilfredshed fra en haveejer, som ikke kunne forstå at medlemmerne nu selv skal betale for de sorte poser til køkkenaffald.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 1. Regnskab ved Paw Jønsson.

Regnskabet har en blank påtegning. Eneste større ændring er en udgift på renoveringen af klubhus, der først nu er blevet bogført.

Et medlem ville gerne have forklaret hvorfor fester fremgår 2 gange. Dette skyldes at udgifter og indtægter bliver delt op. Det er de samme fester.

Der var spørgsmål vedr. den forhøjede gartnerregning. Der skyldes en merudgift på vedligeholdelse af legeplads på ”47 siden” Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 1. Budget ved Paw Jønsson. Vandforbrug for 2010 på budgettet er lidt usikkert, da foreningen nu skal betale for forbruget på egen regning.
  • 1 spørgsmål om hvorfor administrationsudgifterne er steget med 30.000,-kr. Kassereren forklarede at der nu skal betales moms af beløbet.
  • 1 spørgsmål om containergårdens udgifter der er steget. Det går da’ ind under renovationsudgifterne. Svar; tømning af grøntcontaineren betales ved siden af det koster 4000.- pr. tømning.

Det blev forslået at medlemmerne laver nogle flere kompostbunker i baghaven, så foreningen kan spare den udgift!

  • 1 spørgsmål; Olieforbruget burde blive mindre, nu hvor huset er blevet renoveret. Svar: Huset står tomt hele vinteren på meget svag varme, forbruget kan næsten ikke blive mindre.
  • 1 spørgsmål; Hvad er diverse udgifter? Svar: De nye møbler til klubhuset.
  • 1 spørgsmål; Hvad er kørsel og diæter for 80.000,-kr.? Svar det dækker de udgifter som bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige har i forbindelse med: Møder - også i kredsen og med administrator mm. Containervagter, indkøb til fester, arbejde med fester, oprydning efter fester, åbning og lukning af vand samt alle de aktiviteter der ellers er i foreningen.
  • Ved fældning af 27 træer på ”42 siden” var det frivillige – hvad ville en gartner ikke have kostet?
  • Paw Jønsson foreslog at de der syntes det var for dyrt, kunne træde ind i bestyrelsen så de penge kunne spares. Budget blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Vedtægter:

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 7 stk. 8 ændret fra følgende ordlyd:

Ved handel af huse skal sælger dokumentere ejerskabet ved tingbogsattest.

Til:

Ved handel af huse skal sælger ved tingbogsattest dokumentere ejerskabet, samt at der ikke er tinglyst pant m.v.

Bestyrelsen er berettiget til at forlange overdragelsessummen indbetalt på advokats klientkonto.

Salg kan ikke gennemføres før ovenstående betingelser er opfyldt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

§ 5 stk. 5 ændres fra:

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggel­se, beplantning m.v., forud for andre kredi­torer

Til:

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort forud for andre kreditorer.

Bestyrelsen er berettiget til at forlange overdragelsessummen indbetalt på foreningens konto, hvis foreningen har et tilgodehavende hos sælger, for eksempel skyldig haveleje, udlæg for reparationer, gartnerarbejde eller lignende. Provenuet udbetales til sælger, efter fradrag af foreningens tilgodehavender, herunder gebyr til foreningen/administrator for behandling af overdragelsen." . Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i § 12.

§ 12.    Regnskab og revision

            12.1.    Foreningens regnskabsår er 1/1-31/12.

                        Årsregnskabet skal udarbej­des i over­ensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af revisor.

            12.2.    Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

                        Det påhviler den valgte revisor at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

            12.3.    Årsregnskabet skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

                        Revisor foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

Ændres til:

§ 12.    Regnskab og revision

            12.1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

                        Kassereren / formanden sender bilag og regninger til administrator som betaler og bogfører dette. Bestyrelsen modtager afstemningskontoudskrift samt budgetkontrol minimum hver tredje måned. 

            12.2.    Generalforsamlingen vælger administrationsfirma.

            12.3.    Bestyrelsen vælger revisionsfirma. (hvis ikke vi bruger administrators)

                        Årsregnskabet skal udarbej­des i over­ensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af revisor.

                        Årsregnskabet skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

§ 9. stk. 2 punkt 9: Skal slettes ved ændringen af § 12 da foreningen ikke længere har brug for en revisor i foreningen, både revisor og revisor suppleant er tilknyttet hos det administrationsfirma vi vælger.

 Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod.

 

§ 10. stk. 8: Udgår da det nu står i § 12. stk. 1.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Der blev spurgt om Paw så ikke længere skal fungerer som vores revisor og om det nu var klogt?

Paw svarede at det vil blive billigere og nu hvor foreningen har et velfungerende bogholderi ved administrator er dette en ganske fornuftig beslutning. Paw fratræder som revisor men stiller gerne op som ordstyrer, der melder han sig frivilligt – klapsalver.

 

 1. Ordensreglement.

 

Formand Birgitte Skjoldemose forklarede da vi nu har fået en ny deklaration, så bestyrelsen sig nødsaget til rette ordensreglementet til så de stemmer overens. Ordensreglement er sat til afstemning som en pakke, altså alle 3 sider på en gang.

1 haveejer ville blive ked af at § 25 udgik. Da den sanktion skulle være en mulighed, så alle dem der deltog i det fælles arbejde ikke skulle føle sig til grin.

 

1 haveejer sagde at § 1 og § 22 ikke passede sammen med deklarationen. § 1 gjorde men ikke § 22 med de 2 udgange.

Birgitte Skjoldemose svarede at det var rigtigt, men det ser pænest ud med en havelåge, når nu der er 2 indgange/udgange, så folk ikke skal gå langt for at klippe hæk. Den ekstra havelåge giver dog ikke ret til at have privatparkering. Alle skal parkerer på P-pladsen.

 

Bestyrelsen kunne godt gå med til at § 25 kunne blive i ordensreglementet, hvis bare at det ikke er bestyrelsen der skal administrerer pengene, men hver P-plads selv holder justits. Under hensyntagen til at der også er ældre medlemmer der ikke kan så meget. De kan dog altid møde op.

Efter megen debat blev det forslået at ordensreglementet med § 25 kom til afstemning. Med den tilføjelse at det er P-pladsen der står for opkrævningen.

 

Hvis man ikke er tilfreds med andre paragrafer, kan man fremstille ændringsforslag ved næste generalforsamling.

 

Der kom ønske om skriftlig afstemning.

 

Der stemmes om.

Bestyrelsens ændringsforslag men med § 25 Hvis man ikke deltager i p-plads arbejde opkræves et beløb på 500kr. årligt. Der ikke ændres.

 

36 stemte for. 14 stemte imod. 4 stemte blank og 1 undlod at stemme. Det var 55 stemmeberettiget.

Forslaget blev vedtaget.

 

Der var lidt forvirring omkring resultatet. Det nye ordensreglement vil blive uddelt senere.

 

 1. Valg af bestyrelse .
 • 10a. Kasserer Anni Pedersen modtog genvalg for 2 år.                       
 •  10b. Bestyrelsesmedlemmer; Henriette L. Rasmussen, Dorthe Auervig og Steen Rejnegaard modtog genvalg for 2 år. Henrik Frost modtog valg for 2 år.
 • 10c. Bestyrelsessuppleant: Lonny Nybo Krog modtog genvalg for 2 år.

       Efter lidt betænkelighed modtog Bent Erik Olsen valg for 1 år.

 

 1. Valgt som administrator , blev Andelsbo
 2. Valg af revisor. Udgik ved vedtægtsændringer.(§ 9. stk. 2 punkt 9: Slettes da vi har ændret § 12)

 

 1. Valg af revisor suppleant Udgik ved vedtægtsændringer.

 

 1. Evt.

 

  Birgitte Skjoldemoseorienterede om et møde imellem Ballerupkommune, Formanden for kolonihaveforbundet (Preben), formanden for kreds 2 (Jens) og Stuvehøjgård (Birgitte). Mødet omhandlede kloakering af kolonihaver og prisen på tilslutningsafgiften (63.000,-) som Stuvehøjgård mener, er for høj.

Tilslutningsafgiften står ved magt, men Stuvehøjgård vil ikke blive pålagt at tilslutte sig af Ballerupkommune. Stuvehøjgård vil ikke blive opkrævet igen, selv om prisen skulle stige.

Det rør der er lagt ind på grunden, er ikke stort nok til at kunne klare alle haverne på 42 siden. Desuden har Ballerupkommune ”glemt” 47 siden, der er ingen tilslutning.

Der har stået i medierne at alle kolonihaver skal være kloakeret i 2015 – det passer ikke. Det er en vandmiljøplan der skal være færdig.

 

Formanden for kolonihaveforbundet Preben Jacobsen, ønsker et uformelt møde med Andelshaveforeningerne om hvad kan kolonihaveforbundet gøre for Andelshaveforeningerne?

Bla. De høje ejendomsskatter fylder meget på disses budgetter.

Der er også kommet nye tiltag med tilbud om kurser for bestyrelsesmedlemmer, vurderingsfolk mm. Samarbejdet med Kolonihaveforbundet og Kreds 2 er godt i gang.

Stuvehøjgård’s bestyrelse skal på kursus i bestyrelsesansvar her først på året.

 

Dorthe Aurvig (bestyrelsesmedlem) Kom med et reklamespot vedr. Standerhejsning d.28.marts,

Dorthe opfordrede alle og specielt de 22 nye haveejer til at møde op.

 

Have 1209 ville gerne have oplyst om legepladsen på 47 siden nu var helt færdig også det sikkerhedsmæssige.

BS mener de mangler der var, er lavet. Både Indu og direktøren har været herude. De har lovet at de har lavet det, men vi må over og kigge på det igen.

Have 1304 Hvornår bliver den legeplads helt færdig. Børnene kan ikke komme op på rutschebanen.

BS den er færdig, den er for børn fra 7 – 13 år. Skal der sættes mere på vil det koste én bunke penge og laver vi selv noget, vil deres forsikring ikke dække. Lige der har vi sovet i timen. Skal der bygges en stige op til rutschebanen, skal der graves ud og lægges faldsand. Faldsand er nok det dyreste ved de legepladser.

 

Have 701. Illegal formand for langrendsforeningen i Stuvehøjgård; Vil gerne på egne og medlemmernes vegne, opfordrer alle der vader rundt på Stuvehøjgård’s jorde, der bruger en skostørrelse på mere 42’. Hold jer væk fra mine ”løjper”.:o)

 

Kim vurderingsmand; vi mangler en vurderingsmand, er der nogen der har lyst og tid til dette?

 

Der kom et ønske om en bænk ved busstoppestedet. BS vil igen kontakte kommunen for at se om det hjælper.

 

Have 911. Der bliver ikke lavet noget nede ved åen. Skal det kun være udadtil det skal se godt ud. Det kan ikke være rigtigt.

Have 801. Det er et problem bla. Fordi at folk smider grene, hæk affald og alt andet skidt ned i åen. Det er for meget – og bliver man taget i det, så skal man betale.

 

Der blev sagt tak til Ove Sørensen for de mange års arbejde i bestyrelsen.

Der blev ikke sagt tak til Paw – han kommer igen til næste år!  

 

Tak for god ro og orden.

 

 

 

                                                                                 Mødet afsluttet kl.ca. 20:30

  

 

 

___________________________                                             _________________________

Dirigent Paw Jønsson                                                                 Formand Birgitte Skjoldemose

 

 

 

 

 

                                            _________________________________

                                           Sekretær Henriette Wihlborg Rasmussen

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

FORMANDENS BERETNING

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgård

Ågerupvej 42 2750 Ballerup

61810826 el. 61810357

formanden efter kl 17og kassereren

                                                            

 

 

                                                                                                             Kgs.Lyngby d. 01-02-2010

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2010

 

30. marts Standerhejsning: Mange fremmødte, nok fordi man gerne ville se det ”nye” klubhus som også er blevet rigtig flot.

 

28. juni Sankt Hans: Stort fremmøde. Rigtig mange børn, det var dejligt. Flere lege for børnene og ikke mindst vores rigtige gode musiker.

 

22. august Familiedag: En rigtig god dag. Mange mennesker og underholdning for børnene. Festudvalget gjorde det rigtig flot. En stor tak til dem. Og en stor tak til dem som satte teltene op og hentede borde, stole og så videre.

 

Havevandring: Ja langt de fleste ser jo pæne eller tilforladelige ud, men vi har cirka 10 – 12 stykker som ikke mener at de skal følge reglerne, for dem har vi jo kun for at formanden ikke har andet at tage sig til end at gå op i dem og at vi følger reglerne for reglernes skyld og ikke andet. Det er vel derfor de er der ellers behøvede vi vel ikke at have dem? Eller er der noget vi har misforstået i bestyrelsen? 5 haver blev opsagt på grund af manglende vedligeholdelse af haven, de 4 haveejer solgte indenfor opsigelses fristen. Den sidste blev sat ud og vi solgte haven (byggegrunden) hvor der nu er kommet gang i den. Stierne rundt omkring ser forfærdelige ud og ligesådan under hækkene. Ukrudtet står højt og flot og når det så bliver påtalt så er det bestyrelsens / formandens skyld for vi kan jo bare se den anden vej og holde øje med alle de andre og ikke lige dem for det kan da kun genere formanden / bestyrelsen.

 

Vurderingsregler: Vurderingen er gældende fra 1. januar til 31. december. Der finder ikke salg og vurdering sted i dec., jan., og februar. Ved salg udgår vurderingen. En vurdering koster 1200kr. Hvis I skal have vurderet i november så vil det være en fordel at I har købere. Vi har tegnet en forsikring på vurderingsmændene.

 

Fra medlemmer: Der har været flere klager over at andre ikke holder deres sti, hæk, radio i det fri, parkering uden for parkerings pladserne, katte, hunde der står og gør på alle tidspunkter af døgnet, løse hunde og så selvfølgelig hundelorte alle vegne. Samtidig har der også været en del utilfredshed med at flere haver kommer til at se værre og værre ud. Vi vil som bestyrelse godt tage os af alle disse sager hvis I ikke selv kan tale med naboen, men det kræver at vi får det skriftligt fra Jer. Hvis I taler med Jeres naboer i tide, helst første gang det genere Jer så plejer tingene at kunne løse sig. Men vi bor tæt, dog ikke så tæt som i almindelige kolonihaver så lidt larm vil der være så er det fuglefløjt og stilhed så er en kolonihave nok ikke lige det man skal have. Det er fuldstændig uacceptabelt at invitere hinanden på øretæver.

 

Stier & hække: Ja mange af stierne ligner stadigvæk noget der er løgn. Og under hækkene der kniber det også en del. Det er lidt for dårligt at der skal påtaler og trusler om gartner før der bliver gjort noget. Hækkene skal klippes 2 x om året. Første gang inden Sankt Hans og igen inden den 1. oktober. Under hækken skal der ordnes hele sæsonen igennem. Dem som køber haver herude påpeger når de køber at de godt kan lide at der er så pænt og ordentlig her, men det kommer altså ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde at holde sin have, sti og hæk.

 

Deklaration: Den er sendt til tinglysning.

 

Retssager: Vi venter stadigvæk på Højesterets dom om reglerne også gælder i andelshaver og jo længere det trækker ud jo dyrere bliver det for foreningen. Den er nu udskudt i 2 år og vi håber den kommer op i år som lovet.

 

Forbund: Jer som har læst havebladet gennem det sidste år vil se at forbundet er under forandring under Prebens ledelse. Mange af de ting de er gået eller vil gå i gang med er netop de ting som vi før efterlyste hos forbundet.

Samtidig er der også sket det i kreds 2 at vi fik hældt den gamle formand ud og fået en ny formand som tager sit ansvar alvorligt og hjælper alt det han kan, plus holder os alle der høre under kreds 2 underrettet om hvad de går og laver i forbundet og kredsen. Efter han og den ny kasserer tiltrådte i maj måned har vi holdt 1 stormøde og 3 møder vurderingsfolkene i mellem så de kan udveksle erfaringer og nok så væsentlig se at det er det rigtige vi gør så vi ikke risikere flere retssager som i den ene sag der køre mod os. Alle vurderingsfolkene har været på kursus og nye vurderingsmænd skal også på kursus for at lære reglerne. Samtidig håber og forventer vi at vurderingsfolkene fra foreningerne under kredsen fortsætter dette samarbejde som nu er kommet i gang. Jens, formanden for kreds 2, har også tænkt at vi skal have andre grupper op og køre for eksempel ordensregler, vedtægter, overdragelser og lignende. Og der er det meningen at flere fra bestyrelsen skal deltage så det ikke kun er et par stykker der skal trække læsset, selvom det er meget spændende.

 

Festudvalg:

En stor TAK til udvalget. De har været til stor hjælp. Susanne vil gerne trække sig så vi kan godt bruge en mere. Henriette fra bestyrelsen går så ind fra bestyrelsens side, men de vil gerne have en mere.

De 2 øvrige i udvalget er Jesper Theilade og Rene Olesen.

 

Legeplads: Begge legepladser har fået olie i år. 47 siden bliver ordnet efter kontakten, men 42 siden skal vi betale for at få vedligeholdt og det vil vi også gerne, men vi mener vi har et par hængepartier med firmaet Indu, som vi vil tage fat i, igen i år.

 

Salg af huse: Vi har solgt 22 haver. Velkommen til alle de nye hvor en stor del heldigvis har børn.

 

Valg til bestyrelsen: Vi holder 5-6 bestyrelsesmøder om året og generalforsamling. Der er 3 sammenkomster i foreningen, ved de 2 er der cirka 3 dage hvor der skal sættes telt, borde og så videre op / tages ned og sætte på plads, foruden selve dagen. Containervagter og havevandring og det løse. Som noget nyt skal man på kursus i bestyrelses ansvar og hvilke arbejdsopgaver der påhviler en bestyrelse. Dette bliver igennem forbundet eller kredsen.

 

Containergården: Det er gået, men vi har manglet folk både haveejere og bestyrelsesmedlemmer. Et par gange har vi været nød til at kalde nogle folk ind fordi der ikke har stået nogen på vagt sedlen. I år vil der ikke blive uddelt poser, det skal I selv sørge for. Poser vil koste 12.500kr for en sommer. Så er vi også fri for at skulle diskutere med folk om hvor mange poser de må få og når de får at vide der er 1 pr. have så skal de også have til naboen, genboen og så videre. Vi er 223 haver, men om søndagen er vi cirka 300.

 

P-pladser: Ja de ser jo pæne ud undtaget plads 1000, det startede ellers godt, men så løb det ud i sandet senere på året. Når I ordner Jeres p-pladser vil I så ikke klippe græsset omkring de store sten der står i indkørslerne ind til p-pladsen. Plads 1200 er blevet rigtig flot og hæk højden er kommet ned.

 

Byggeregler: Som sagt og skrevet i den nye deklaration så er der jo ændringer. Man skal stadigvæk søge om det. Som noget nyt vil vi, når I skal renovere, have at I sender en ansøgning på hvad I vil renovere og hvilke materialer I bruger, hvor meget isolering o.s.v. og hvornår I er færdige (inden for max 2 år) så vil I / vi kunne ændre på ”dåbsattesten” af huset, lovligt så renoveringen kommer til at tælle med i vurdering fra det årstal det er foretaget. Men det kræver at vurderings og byggeudvalget er med ind over. Det koster 1200kr.

Og så noget nyt, så har vi indført at når der skal tilføjes nyt medlem på eksisterende medlemsbevis, ved ægteskab, børn der bliver skrevet på eller der sker overdragelse mellem 2 haveejere (som begge står på overdragelsen og som medlemmer) så skal haven / huset besigtiges før dette kan ske, og det kan kun ske hvis hus og lign. er lovligt ifølge deklarationen. Denne besigtigelse vil koste 600kr.

 

Gartner: Ja der må vi sige at vi har haft en del problemer i 2009. Vi måtte holde pengene tilbage fordi de i vinterhalvåret ikke havde lavet noget som helst herude. Vi holdt en del møder og gik ture og de fik da rettet op på en del af det. Bjørneklo ordnede Frank og Poul.

 

Hække: Nu er hæk højden blevet på 1.70m og den skal IKKE blive højere. Mange af hækkene er allerede den højde, og skal som sagt ikke blive højere. Vi har de sidste par år ikke været ”efter” de folk som har ligget på højden 1.70m da vi håbede at deklarationen ville gå igennem, men vi vil holde øje med at hækkene ikke bliver højere end det de er nu og må være. Det gælder også mellem naboer, der bliver hækken tit for høj. Skal vi sætte gartner på for at klippe en hæk vil den blive klippet til cirka 150 eller 160 cm.

 

En stor tak skal lyde til Frank have 202, Charnow have 713 og Poul have 815 for det store arbejde de laver i foreningen.

 

Udendørs vandhane: Igen har der været problemer, men dog ikke ved hærværk denne gang. Efter der er lukket på hanen så er der lige trykket på den grå knap og så løber vandet ind i røret og fryser når vi får den hårde frost som vi har haft i vinter. Dette kan løses ved at hælde kogt vand på. Ellers må man tage vand med hjemmefra.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Birgitte Skjoldemose